ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 10. března 1910

 

Předchozí protokolNásledující protokol

 

 

Protokol

sepsán při schůzi obecního zastupitelstva v Hostivici dne 10. března 1910 za přítomnosti podepsaných s následujícím pořadem

 

1. Rozpočet obecních příjmů a vydání obce Hostivice pro rok 1910 byl všestranně v jednotlivých položkách přezkoumán a schválen a přirážka pro potřeby obce pro rok 1910 stanovena na 45 %, slovy čtyřicet pět procent.

 

2. Předložena smlouva směna pozemku při rozšíření silnice u čísla 17, byla přečtena a podepsána.

 

3. Rokováno o úpravě v obci a usneseno vysázet lipami a jeden park u dvora usneseno ohraditi 1 m vysokým pletivem z pozinkovaného drátu nataženým na rourové sloupky a nahoře pak natáhnut ostnatý drát dle návrhu p. Kozáka při schůzi předneseného.

 

4. O žádosti Horešovského a J. Kohoutka o otevření ulice mezi domky č. 124 a 130 usneseno tuto otevříti a p. Trýbu vyzvati, by když chce prodati místa stavební, předložil parcelační plán na celý ku prodeji určené role, v němž musí býti naznačeno, jak a kde voda z pozemků ku stavbě určených svedena byla, by dole ležící domky nepoškozovalo neb jinak stavba na jeho pozemkách povolena nebude.

 

5. K žádosti Matěje Mráčka o pronajmutí pískovny obecní usneseno pískovnu mu pronajati a on by povinen byl 20 haléřů z jedné fůry obci za 1 m3 písku odváděti a písek jen tam kopati, kde mu zástupci obce p. Kozák a Josef Šafařík vyhradí, a pískovnu musí v pořádku držeti a doliny vyrovnati. Zároveň se mu pronajímá úvoz, kde jsou nasazeny hrušky, na 6 roků bezplatně, když úvoz oseje travou, urovná a veškeré kamení tam se nacházející sebere a na cestě urovná, při čemž musí na zasazené hrušky dáti pozor a husy v úvoze, tak i v pískovně netrpěti, an tam pásti jest zakázáno. Nevyhoví-li podmínkám, jest obecní výbor oprávněn nájem zrušiti. Kdo by písek tam kopal, zaplatí pokutu od 2 korun do 10 korun.

 

6. Úprava ulice na ladě ponechána dříve zvolené komisi, která má štět nechati srovnati a stanoveno 8 haléřů za 1 m3 štětu a vyrovnání.

 

7. An dráha hodlá zde rozšířiti nádraží, usneseno, by obec již předem se obrátila na řiditelství dráhy Bušt., by vzhledem ku velké komunikaci na dráze i silnici, kde koně rolníků i velkostatku při seřaďování vozů železničních třeba i půl hodiny s potahy čekati musí, co při nutných pracích polních a velké mzdě čeledínů majitele pozemku velké ztráty při tom trpí, by dráha při rozšíření nádraží učinila na silnici most přes dráhu, by se čekání, popřípadě i možnému úrazu při velkém návalu předešlo. Zároveň usneseno vyzvati okresní výbor v Unhošti, by v tomto smyslu ředit. dráhy, po případě i c. k. jenerální inspekce zakročila, po případě i české poslance požádati za podporu této věci.

 

8. An okresní výbor v Unhošti zamítl žádost zdejší obce o zřízení nového obvodu v Hostivici, usneseno, by se podala stížnost na zemský výbor Král. Českého, v níž by se uvedly všechny možné stížnosti, a má se požádati p. doktor Polák, by ke stížnosti koncept sepsal.

 

9. Konečně usneseno, by se ku věžním hodinám koupily dva nové provazy ku závažím.

 

 

Karel Nerad, Josef Šafařík, Jan Kohoutek, Josef Kozák, Ant. Vlček, Kubr, starosta

 

 

 

Předchozí protokolNásledující protokol

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 10. března 1910