Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 28. dubna 1916

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

sepsaný v místnosti u obecního úřadu v Hostivici dne 28. dubna 1916 o schůzi výboru obecního.

 

Sezení toho se súčastnili:

Obecní starosta jako předseda: p. Tom Chlupatý.

Obecní radní: p. Josef Kozák, p. Štěpán Šafařík.

Členové obecního výboru: p. Karel Nerad, p. Josef Vlasák, p. Jan Kohoutek, p. František Kubr, p. Josef Šafařík, p. Karel Mulatsch.

 

Jednání:

 

Když předsedající starosta obce zjistil, že byla schůze tato dle ustanovení čl. 42 obecního zřízení řádně svolána a že jest tolik údů výboru obecního pospolu, aby mohl výbor platná usnesení činiti, přikročeno

 

k dennímu pořádku:

 

1. Zápis o poslední schůzi konané dne 31. prosince 1915 přečten, schválen a podepsán.

 

I. Zpráva revizorů účtů za rok 1915.

Za revizory podává zprávu pan c. a k. hospodářský správce Mulatsch, při součtu za měsíc leden vyhrazená hotovost o 100 K menší. Schodek koncem června obnáší správně 1 096,13 K a 1 096,14 K. Sděluje, že účty shledány správnými a řádně vedenými a navrhuje schválení těchže.

 

II. Schválení účtů za rok 1915.

Po návrhu revizorů pak obecní výbor jednohlasně schvaluje účet za rok 1915.

 

III. Žádost za přijetí do svazku obce Františka Švába, Jana Stupky a Jana Strniště.

Jelikož není důvodů proti, přijímají se.

 

IV. Žádost o chudinskou podporu pro dítky sirotky po Karlu Veselém a pro Barboru Jabůrkovou.

Usneseno dáti příspěvek 8 K na dítě měsíčně, Barboře Jabůrkové pak 5 kor. měsíčně se zpětnou platností od 1. ledna.

 

V. Žádost strážníka za příspěvek na obuv.

Usneseno dáti po čas války ročně 50 K.

 

VI. Žádost sboru dobrovolných hasičů o příspěvek.

Usneseno dáti 100 K.

 

VII. Žádost Fr. Švába, by obec zajistila, by voda ve strouze mu stavení nepodmačovala.

Odkázán k okres. výboru.

 

VIII. Upsání IV. válečné půjčky.

Usneseno jednohlasně upsati za obec 5000 kor., a sice tak, že cenné papíry kmenového jmění budou činiti základ upsání.

 

Tom Chlupatý, starosta

Josef Vlasák

 

 

Tím byl denní pořádek úplně vyčerpán a poněvadž se nikdo více ke slovu nehlásí, byla schůze ukončena.

Přečteno, schváleno a podepsáno.

V … dne … 19…

Starosta:

Člen výboru:

Člen výboru:

 

Zapisovatel:

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 28. dubna 1916

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003