Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 31. prosince 1915

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

sepsaný v místnosti u obecního úřadu v Hostivici dne 31. prosince 1915 o schůzi výboru obecního.

 

Sezení toho se súčastnili:

Obecní starosta jako předseda: Tomáš Chlupatý.

Obecní radní: Štěpán Šafařík, Josef Kozák.

Členové obecního výboru: pan c. a k. hosp. správce Mulatsch, Kubr František, Kohoutek Jan, Kalina Matěj, Vlasák Josef, Nerad Karel, Šafařík Josef.

 

Jednání:

 

Když předsedající starosta obce zjistil, že byla schůze tato dle ustanovení čl. 42 obecního zřízení řádně svolána a že jest tolik údů výboru obecního pospolu, aby mohl výbor platná usnesení činiti, přikročeno

 

k dennímu pořádku:

 

1. Zápis o poslední schůzi konané dne 25. října 1915 přečten, schválen a podepsán.

 

II. Žádosti za udělení příspěvku:

a) Ústřední matice Školské – usneseno věnovati 25 K.

b) Národní jednoty Severočeské – usneseno věnovati 4 K.

c) Národní jednoty pro Novosady u Olomouce – usneseno věnovati 2 K.

d) Jedličkovu ústavu pro výchovu mrzáků – usneseno věnovati 25 Kor.

e) Pokračovací škole v Hostivici – příslušný obnos jest zařaděn do rozpočtu.

f) za zvýšení příspěvku na Marii Schreiberovou – usneseno zvýšiti jí na rok 1916 na 150 K.

 

III. Žádost spořitelního a záložního spolku v Hostivici za zřízení obecní váhy.

Předčítá se návrh podaný vedle jmenovaným spolkem, o němž rozpředena debata. Po podání různých náhledů usneseno zříditi váhu poblíže mostu při silnici karlovarské proti zahradě pana Nerada. Pan správce žádá, by zřízena byla váha, aby se na ní mohly vážiti i žebřinové vozy. Poplatky by byly: pro domácí obyvatelstvo nebude přesahovati poplatek 2 haléře na 1 q a za vážení do 10 q jest 20 haléřů, přes 10 q 2 haléře za 1 q, cizí obyvatelé by platili poplatek jednou tak velký. Potřebný obnos na postavení váhy zapůjčí kampelička. O dalším jednání ve věci té se bude pokračovati v příští schůzi.

 

IV. Žádost tajemníka za udělení definitiva pro obecního písaře.

Usneseno místo obecního písaře žadateli definitivně uděliti.

 

V. Zvolení revizorů účtů obecních pro rok 1915.

Za revizory účtů zvoleni pan správce, pan Kubr a pan Nerad.

 

VI. Projednání rozpočtu obecního pro rok 1916 a stanovení výše obecní přirážky.

Položky rozpočtové se předčítají a položka č. […] se zvyšuje na 100 K. Další položky zůstávají nezměněny a všemi přítomnými se schvaluje. Ku krytí schodku usneseno vybírati 56% obecní přirážku ku všem přímým daním v obci předepsaným mimo osobní daně z příjmu.

Ku rozpočtu se připomíná, že jest nutno opraviti mostek u Nekolovic.

 

Volné návrhy.

Pan správce žádá za vyřezání agátů v sadu na vsi. Usneseno příležitostně tak učiniti.

 

Pan Vlasák poukazuje, že jsou u dvířek při issolačním pavilonu ukrouceny zámky. Usneseno, by se tam strážník občas podíval.

 

Pan Vlasák žádá, by vypopelována byla pěšina při nové škole. Usneseno tak učiniti.

 

Zápis podepsán:

Tom Chlupatý starosta, Josef Vlasák, Karel Nerad, Jan Kohoutek

 

 

Tím byl denní pořádek úplně vyčerpán a poněvadž se nikdo více ke slovu nehlásí, byla schůze ukončena.

Přečteno, schváleno a podepsáno.

V … dne … 19…

Starosta:

Člen výboru:

Člen výboru:

 

Zapisovatel:

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 31. prosince 1915

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003