Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 25. října 1915

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

sepsaný v místnosti u obecního úřadu v Hostivici dne 25. října 1915 o schůzi výboru obecního.

 

Sezení toho se súčastnili:

Obecní starosta jako předseda: pan Tomáš Chlupatý.

Obecní radní: pan Josef Kozák, pan Štěpán Šafařík.

Členové obecního výboru: pan Karel Mulatsch c. a k. hosp. správce, pan Karel Nerad, pan František Kubr, pan Jan Kohoutek, pan Josef Vlasák.

 

Jednání:

 

Když předsedající starosta obce zjistil, že byla schůze tato dle ustanovení čl. 42 obecního zřízení řádně svolána a že jest tolik údů výboru obecního pospolu, aby mohl výbor platná usnesení činiti, přikročeno

 

k dennímu pořádku:

 

1. Zápis o poslední schůzi konané dne 10. srpna 1915 přečten a p. Šafařík k němu připomíná, by odtok vody kol oplocené ohrádky veden byl přímo do velké strouhy. Ponecháno do schůze při schvalování rozpočtu.

 

II. Žádosti za udělení příspěvku:

a) Spolku Komenský ve Vídni,

b) Národní jednoty Pošumavské,

c) Ústřední jednoty řepařů na zřízení stipendia pro syny zemědělců, jichž otcové padli na bojišti.

Usneseno věnovati každému spolku po 4 Kor.

 

III. Usnesení o upsání výše obnosu na III. válečnou půjčku.

Pan starosta odůvodňuje důležitost této akce a připomíná slova p. c. a k. okr. hejtmana, by zřízeny byly akční komise, které by záležitost tuto vedly v činnosti. Dále poukazuje, že obec hotového jmění nemá a že by se tedy půjčka nechala provésti tak zvaným lombardem, k níž by se mohlo použíti státních dlužních úpisů. Usneseno upsati na III. válečnou půjčku v obnosu 2 500 Kor. lombardem. Do akční komise zvoleni pánové: pan Šafařík Štěpán, pan Nerad Karel.

 

IV. Usnesení o žádosti těl. jednoty „Sokol“ o pojmenování zdejších sadů „Sady Husovy“ na paměť 500letého výročí jeho smrti.

Usneseno, by sady pojmenovány byly „Sady Husovy“.

 

Volné návrhy.

Pan Vlasák poukazuje na špatnou cestu mezi domy p. Hamouze a p. Procházky, jakož i další část ulice až k domku pana Hájka. Usneseno vyzvati obyvatelé této ulice, že nesmí do ulice se vylévati splašky. Další úprava této ulice se ponechá do zařadění příslušného obnosu při sdělávání rozpočtu.

 

Pan Šafařík Štěpán žádá za zřízení obecní váhy. Poukazuje na výhodné místo proti domu pana Poláčka. Pan starosta plně souhlasí s tímto návrhem, jest však proti tomu, by tak hezký sad znešvařen byl vážným neúhledným domkem. Dále poukazuje, že jednání o zřízení obecní váhy jest v proudu, a připomíná, že snad v upomínku válečných událostí by se mohla zříditi mohyla a při zřizování té snad by se dalo spojiti dobré s užitečným a při mohyle té zříditi váhu. Pan Kubr pak přednáší usnesení o věci té užitečné. Reifeisence, že by podnik ten případně financovala. Zřízení váhy uznáno za nutné a aby do příští schůze podána byla bližší zpráva o místu, kde se postaví.

 

Zápis podepsán:

Tom Chlupatý starosta, Mulatsch, Josef Vlasák, Fr. Kubr, Karel Nerad, Matěj Kalina, Kohoutek Jan, Josef Kozák, Štěp. Šafařík

 

Tím byl denní pořádek úplně vyčerpán a poněvadž se nikdo více ke slovu nehlásí, byla schůze ukončena.

Přečteno, schváleno a podepsáno.

V … dne … 19…

Starosta:

Člen výboru:

Člen výboru:

 

Zapisovatel:

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 25. října 1915

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003