Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 10. srpna 1915

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

sepsaný v místnosti u obecního úřadu v Hostivici dne 10. srpna 1915 o schůzi výboru obecního.

 

Sezení toho se súčastnili:

Obecní starosta jako předseda: p. Tomáš Chlupatý.

Obecní radní: p. Kozák Josef.

Členové obecního výboru: p. Henych Josef, p. Kalina Matěj, p. Uhlík Antonín, p. Mulatsch Karel c. a k. hosp. správce, p. Kohoutek Jan, p. Kubr František, p. Nerad Karel, p. Vlasák Josef.

 

Jednání:

 

Když předsedající starosta obce zjistil, že byla schůze tato dle ustanovení čl. 42 obecního zřízení řádně svolána a že jest tolik údů výboru obecního pospolu, aby mohl výbor platná usnesení činiti, přikročeno

 

k dennímu pořádku:

 

1. Zápis o poslední schůzi konané dne … 19… přečten, schválen a podepsán.

 

Pořad jednání:

 

I. Stanovení nové aprovisační komise pro nastávající období od 15. srpna 1915.

Pan starosta sděluje, že v novém období spadá vyživování obyvatelstva na aprovisační komisi obecní, a jest náhledu, že by do této komise bylo záhodno povolati též obchodníky.

P. Uhlík se přimlouvá, by do komise zvoleni byli starší členové, kteří by v případě uznání domobranecké služby sproštěni téže býti mohli.

V rozhovoru dalším usneseno, by k aprovisační komisi byli též přibrány osoby mimo členy obecního zastupitelstva. Do komise z obecního zastupitelstva zvoleni pánové: p. Henych, p. Kohoutek, p. Kubr, p. Kozák a p. Vlasák, kteří též volbu přijímají.

Poněvač jiných nařízení není, ponechává se další direktiva komisi, aby se dle nařízeních pak říditi mohla.

Pan Henych žádá za vyzvání domkářů, by neprodávali obilí a toto spíše ponechali sobě pro vlastní spotřebu.

 

II. Vyzvání okresního výboru, by obec převzala do své správy propustek proti poště.

Předčítá se zaslaný dopis a usneseno, poněvač propustek ten v krátkém čase po zřízení porušen byl, tento znovu řádně opraven byl, načež se tento ve správu obce převezme.

 

Volné návrhy:

Pan starosta uvádí okolnost, že pan učitel Uhlík, odcházeje za svojí vojenskou povinností, děkuje mu za činnost v oboru funkcí jemu svěřených, a žádá, poněvačaprovisaci měl sám své výdaje a cesty, by udělena byla jemu odměna. Usneseno věnovati p. učiteli 100 K.

 

Tím schůze skončena.

 

Tom Chlupatý starosta, Josef Vlasák, Karel Nerad

 

Tím byl denní pořádek úplně vyčerpán a poněvadž se nikdo více ke slovu nehlásí, byla schůze ukončena.

Přečteno, schváleno a podepsáno.

V … dne … 19…

Starosta:

Člen výboru:

Člen výboru:

 

Zapisovatel:

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 10. srpna 1915

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003