Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 19. října 1923

 

Předchozí zápis – Následující zápis

 

 

Zápis

o řádné schůzi obecního zastupitelstva konané dne 19. října 1923 v kanceláři obecního úřadu

 

Schůzi přítomni: úřad. náměstek p. Závora, II. náměstek p. Hájek a členové: p. Pechlát, p. Mrnka, p. Čermák Jar., p. Kliment, p. Sláma, p. Krajcr, p. Řehák, p. Chlupatý, p. Nebeský, p. Čermák Jos., p. Černý a p. Stehlík.

 

Úřadující náměstek zahajuje schůzi uvítáním přítomných a sděluje, že došlo několik nutných přípisů, o nichž by se mělo státi rozhodnutí, a žádá tudíž, zda by se mohl pořad dnešního jednání o tyto body rozšířiti; přítomní schvalují rozšíření pořadu, načež přistoupeno k projednání

 

pořadu jednání:

 

I. Čtení a schválení zápisu z poslední schůze.

Ku přečtenému zápisu poznamenává p. Kliment, proč již nejsou vyvěšeny tabule pro zákaz rychlé jízdy auty; odpověděno, že byla podána žádost řiditelství pošt a telegrafů za dovolení k použití telegrafních tyčí, ale tato odpověď dnes došla zamítavá. K návrhu p. Švába usneseno zakoupiti od p. Pešky 4 sloupy a na nich tabulky zavěsiti.

Pan předsedající oznamuje, že zápůjčka na elektrisaci obce byla okresní správní komisí povolena, dlužní úpis vyhotoven, a že z povolené půjčky bylo vyzvednuto 22 000 Kč jako doplatek členského podílu Elektr. svazu a tomuto vyplacen.

Dále p. předsedající oznamuje, že rozvodná síť po obci byla zadána firmě „Ves“ za podmínek Svazem stanovených. Pan Šváb se dotazuje, jak se počítají přípojky; odpověděno, že na účet obce se zavádějí přípojky až ku štítu domu a ne k rozvodné desce; od štítu domu se všecka instalace domovní provádí na účet majitele.

Na to zápis schválen a podepsán.

 

II. Schválení kolaudace nové obecní silnice.

Jelikož stavba nové silnice provedena byla dle plánu a v mezích nabídky, provedena byla dne 19. října její kolaudace a shledáno vše správně a řádně provedeným a bez závad. Nabídka zněla na 33 427 Kč 63 hal., účet zní na 33 396 Kč 40 hal., jest tedy oproti nabídce o 31 Kč 23 h menší. Na silnici vyplaceno 30 000 Kč, takže zbývá doplatiti 3 396 Kč 40 h. Jelikož odkopávkou od zdi zbrojnice tato v základech odkrytých zůstává neupravena, navrhuje komise její dodatečnou úpravu, což schváleno. Dále komise navrhuje vyzvati pana Antonína Černýho, by kámen od propustku odstranil, by se mohla prokopati strouha pro odtok vody.

Jelikož v bloku č. 5 jsou všecky stavební parceli prodány, navrhuje komise, by požární pruh byl pronajat. Usneseno pronajmouti jej protimajitelům novostaveb.

Pan Šváb žádá, by mu následkem zřízení strouhy a špatného odtoku vody, z čehož vzniká podmáčení zdi a i možné její poškození, vydán byl revers, že v případě poškození zdi následkem podmáčení, tato se mu opraví nákladem obce, což též přijato. Vysloveno však přání, aby komise stavební věc na místě vyšetřila a případné návrhy na zlepšení stavu podala.

 

III. Usnesení, jaké čerpadlo umístiti do nové studny.

K návrhu p. Hájka usneseno vyzvati vůkolní pumpaře k podání ofert dvojité dřevěné pumpy a obecní rada se pověřuje konečným provedením; lhůty buďtež pokud možno nejkratší a před usazením pumpy se musí voda vytáhnouti a studna vyčistit. Zbylý materiál budiž odklizen a řádný odpadový kanál seřízen.

 

IV. Žádost p. Ant. Mráze za povolení koncese k výčepu vína.

Okresní politická správa v Kladně žádá za podání dobrozdání a případného usnesení. Vzhledem k tomu, že v blízkosti domu p. Mráze jsou hostince dva, dále že místností hostinských jest zde přespočet a že ani nově otevíraná živnost neodpovídá počtu obyvatelstva, k návrhu p. Stehlíka se žádost zamítá. Pan Nebeský hlasuje proti.

 

V. Zadání stavby transformační stanice.

Dle plánu zaslaného sem Elektrárenským svazem má býti transformační stanice postavena na rohu zahrady pana Nerada. Jelikož místo se zdá nevhodné a nachází se i v čáře regulační, požádán Svaz za určení místa nového. Za tím účelem dostavil se sem p. ing. Klíma, ředitel Svazu a po místním ohledání uznal za způsobilé místo v koutě za školou a kostelní zdi. Poněvač místo však jest nízké, bude nutno asi o 2 až 3 metry je zvýšiti. Usneseno, by se stanice stavěla na tomto místě a vypsala se oferta na zadání stavby se lhůtou do 27. října 12 hod. poled. s podmínkou, že stavba musí býti dokončena do 17. listopadu.

Zadání stavby provede obecní rada a oferta se oznámí písemně několika vůkolním stavitelům.

 

VI. Schválení nákladu za přestěhování V. Novotnýho z Budyně n. Ohří.

Jmenovaný byl v Budyni n. O. soudně vystěhován a k žádosti jeho manželky byl nábytek poslán na jeho domovskou obec. Až dosud činí výdaje 674 Kč. Usneseno vyšetřiti jeho majetkové poměry, bude-li možno docíliti náhrady.

 

VII. Zadání zaměření ploch pozemků silnicí do Sobína zabraných.

Ing. p. Müller z Kladna nabízí se k provedení této práce, kterou též koná v Sobíně; usneseno zaměření nechat provésti, ale dříve se otázati na výši palmáru, jaký za svůj úkon bude požadovati.

 

VIII. Upravení nájmu v issolačním baráku.

Pan Šuran František žádá za upravení nájmu, poněvač má zaplacenou činži z celého domku; dále žádá o klíč a za dovolení ku zřízení políčka. Usneseno, aby se vyšetřilo obývání a užívání místností p. Šuranem, a dle toho se výše nyní placeného nájmu rozdělí mezi p. Šuranem a paní Náprstkovou. Zřízení políčka se mu nedovoluje a vyzve se, by hleděl najmouti si byt v soukromí, poněvač barák za obydlí se může používati jen dočasně.

 

IX. Oslava 28. října.

Skupina Čs. obce legionářské žádá obecní zastupitelstvo za převzetí vůdčí úlohy pro uspořádání oslavy 28. října a zúčastnění se společné porady dne 20. října za účelem sestavení pořadu. Usneseno, by úlohu tuto na se obecní zastupitelstvo vzalo a schůze se zúčastnili p. Čermák Jos., p. Chlupatý, p. Sláma a p. Závora.

 

Různé.

X. Vykácení stromů.

Pan Chlupatý žádá, by se v nejkratší době provedlo vykácení těch stromů, které jsou v cestě nové silnice, a kde toho bude možno, vysadilo se novým stromovím. Pan Čermák připomíná, by se do toho přibralo i stromoví suché a k vysazování použilo lipek nacházejících se v ohrazeném parku. Pan Nebeský praví, že se mělo suché stromoví prodati, když byla nouze o palivo. Usneseno vyzvati hospodářskou komisi první neděli v listopadu, aby provedla odhad.

 

XI. Štěrk na nový most a úprava břehu za p. Sulanem.

Pan Čermák Jaroslav si stěžuje, proč nebylo dbáno usnesení obecního zastupitelstva a na nový most místo štěrku dán byl materiál od nové studně, a proč dosud není ohrazena jímka za domem p. Sulana. Odpověděno, že obecní rada se usnesla, by z vykopávky vybraný kámen byl jako štěrk použit na nový most, a ohraničení jámy za domem p. Sulana se připravuje. Pan Čermák prohlašuje, že trvá na dodání štěrku na most.

 

XII. Písek odebraný panem Haklem.

Pan předsedající oznamuje, že dnes byl proveden odhad písku odebraný p. Haklem a že týž uznává množství odhadnuté původně na 120 m.

 

XIII. Dotaz, proč není předán úřad starosty.

Pan Nebeský se táže, proč zde není dosud provedeno předání úřadu nově zvolenému starostovi, pan Závora odpovídá, že následkem podaného protestu není volba schválena. Pan Nebeský se táže, co bylo v protestu; pan Závora odpovídá, že to sděliti nemůže, poněvač protest byl zalepen, adresován okresní polit. správě a sdělením, že to jest protest proti volbě starosty; v důsledku toho také nebyl oprávněn dopis otevříti.

Pan Nebeský odpovídá, že dopis se měl otevřít, aby se vědělo, co se odesílá a nazývá to nepoctivým jednáním starosty jako úředníka. Pan Závora se proti nařknutí tomuto ohrazuje a schůzi končí.1

 

Jar. Čermák

Frant. Pechlát

Úř. náměstek: A. Závora

 

1 Viz odvolání p. Jos. Nebeskýho v knize II. zápisů o schůzi obecního zastupitelstva, konané dne 21. března 1924.

 

 

Předchozí zápis – Následující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 19. října 1923

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003