Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 7. září 1923

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o řádné schůzi obecního zastupitelstva konané dne 7. září 1923 o 7. hod. večer v učebně pokračovací školy

 

Schůzi přítomni: úř. náměstek p. Závora a členové: p. Sláma, p. Chlupatý, p. Krajcr, p. Nebeský, p. Eiman, p. Černý, p. Kliment, p. Mrnka, p. Pechlát, p. Kodet, p. Čermák Jos., p. Čermák Jaroslav, p. Stehlík, p. Kalina a p. Kapalín.

 

Pan předsedající zahajuje schůzi uvítáním přítomných, načež přikročeno k projednání

 

pořadu jednání:

 

I. Čtení a schválení zápisu z mimořádné schůze.

Ku přečtenému zápisu žádá p. Sláma, by se přečetl přípis od p. Hakla jednající o nákladech spojených s novou studnou; přípis přečten a usneseno, by se v práci na studni dále pokračovalo. Pan Nebeský se dotazuje, zda byla podána zemské polit. správě žádost za sesazení býv. starosty p. Boušky. Pan předsedající odpovídá, že ano. Pan Kliment se dotazuje, jaká přijde pumpa do nové studně. Odpověděno, že se dosud neví. Jiných poznámek nebylo, pročež zápis schválen a podepsán.

 

II. Žádosti za udělení práva domovského.

Obce Tachlovic za p. Bedřicha Kopeckýho, obce Dobré za p. Ant. Mráze, obce Hrazan za Františka Váchu. Jelikož nestává vylučujících důvodů, přijímají se jmenovaní za příslušníky obce i s rodinami až na Františka a Josefu Váchy, ježto jsou již plnoletými a zůstávají i nadále příslušníky obce Hrazan.

 

III. Žádost p. Karla Anděla za odprodej části obecního pozemku.

Jmenovaný žádá, by od parceli čk. 407 odprodána mu byla část pozemku, kterou má nyní provisorně ohraničený a který používá. Usneseno, by se mu ona část pozemku odprodala za cenu 2 Kč 1 m² a aby veškeré výdaje s tím spojené hradil ze svého.

 

IV. Žádost Nikoly Nalovajky za přislíbení práva domovského.

Týž jest internovaný Ukrajinec, a jelikož míní zde již zůstati a zaměstnání má stálé, žádá za přislíbení práva domovského, aby se mohl ucházeti o udělení občanství republiky Československé. Usneseno žádosti jeho vyhověti, nebude-li námitek úřadů nadřízených.

 

V. Schválení změny usnesení obecního zastupitelstva ze dne 27. 7. t. r. o výpůjčce na elektrisaci.

Přítomný p. ředitel jako předseda komise finanční doporučuje v úvahu okolnost, že při výpůjčce u Zemské banky při panujícím kursu papírů musil by se opatřiti potřebný kapitál místo 200 000 Kč 250 000 Kč, kdežto některý domácí ústav peněžní vyplatí půjčku plnou a hned. Úhrada dle rentabilitního výpočtu pro začátek by byla: obec 40 % a konsumenti mimo obec 60 %. Po sdělení tomto zaveden krátký rozhovor, načež jednohlasně schváleno, aby zápůjčka byla učiněna u okresní hospodářské záložny v Unhošti.

 

VI. Schválení sítě rozvodné a splnomocnění Elektr. svazu k vypsání oferty.

Elektrárenský svaz předkládá trojmo plánky sítě rozvodné po obci, dále dvojmo rozpočet a dvojmo výpočet rentability elektrisačního podniku, kterýž se předčítá. Náklad rozpočten na 180 000 Kč, předpokládá se však, že bude zmenšen, jakož i že bude značně zmenšena povinnost obce, jelikož rozpočet jest sdělán na podkladě učiněných nezávazných přihlášek, které zajisté budou o mnoho zvětšeny. V přípise žádá Elektrárenský svaz o splnomocnění, by mohl vypsati ofertu na stavbu sítě rozvodné a tuto také zadati. V debatě poté rozpředené a po podání různých náhledů jednohlasně usneseno:

1. aby přihlášeným konsumentům zavedena byla přípojka za sítě rozvodné až ku štítu domu na účet celého podniku. Později přihlášení budou muset čekat, až přihlášek bude tolik, aby povolání dělníků stálo za náklad.

2. schvaluje se rozpočet a rentabilita podniku, jak podáno jest Elektrárenským svazem.

3. schvaluje se, aby Elektrárenský svaz byl splnomocněn, by okamžitě vypsal ofertní řízení na provedení sítě rozvodné po obci a práci tuto dle svého uvážení zadal.

4. Elektrárenský svaz se požádá, by veškeré práce urychleně prováděl, aby jejich přislíbení bylo možno do konce listopadu svítiti.

 

VII. Schválení podmínek pro odběr proudu.

Předčítají se podmínky dodané Elektrárenským svazem, a ježto tyto jsou všeobecné a nich se nic měniti nedá, schvalují se.

 

Různé.

VIII. Vyúčtování s panem Bouškou a oprava pokladny.

Pan Bouška přípisem ze dne 6. září 1923 žádá o vyplacení mu náležejících obnosů, a to:

z knížky u Kampeličky 914 K 52 h

nezanesený účet za květiny 30 K

za nezanesené aprovisační účty 2 064 Kč

z účtu místní školní rady obecné 300 Kč

tedy úhrnem 3 308 K 52 h

z fondu stavebního by měl vyplatiti 109 K 90 h

takže má obdržeti 3 198 Kč 62 h

a renumerace za půl roku.

Pan Stehlík připomíná, že renumerace se platí vždy za vzorné úřadování, a poněvač úřadování p. Boušky nelze nazvati vzorným, navrhuje, aby se mu renumerace nevyplatila, což též schváleno.

Pan Čermák Jarosl. navrhuje, aby náklad spojený s opravou pokladny v obnosu 1 409 K byl p. Bouškovi odražen s pohledávky, poněvač jeho vinou bylo nuceno přikročiti k násilnému otevření pokladny. Návrh tento schválen a vyplatí se tudíž p. Bouškovi obnos 1 789 Kč 62 h.

Pan Eiman navrhuje, by při tom sepsán byl protokol, v němž by bylo vyznačeno, že zemskou revisí zjištěné vady peněžní oboustranně by byly urovnány nákladem toho, na čí straně vada by byla, což též schváleno.

 

IX. Interpelace pana Nebeskýho.

Pan Nebeský poukazuje na nespolkové vystoupení tajemníka při poslední schůzi, kdy se ohrazoval proti nařknutí, aniž by si k tomu vyžádal slovo, a žádá, by se tak více nedělo.

 

X. Opatření proti rychlé jízdě auty.

Pan Pechlát žádá za učinění nějakých opatření proti rychlé jízdě automobilů přes obec, odpověděno, že opatření se již provádí dle usnesení obecní rady.

 

Tím schůze skončena.

 

Sláma Václav, Jar. Čermák

Úř. náměstek: A. Závora

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 7. září 1923

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003