ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 2. listopadu 1898

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Protokol

sepsaný u obecního úřadu v Litovicích při schůzi obecního zastupitelstva odbývané dne 2. listopadu 1898.

 

Ku schůzi dostavili se následující pánové: p. Frt. Linek, starosta,  p. Ant. Šimáček,  p. J. Stříbrný, p. J. Horešovský,  zástupce c. k. velkostatku, p. F. Ptáček, p. J. Vorlíček, p. Frt. Horešovský.

 

Předmět.

 

1. Usnesení se na základě přípisu slv. okresního výboru v Unhošti ze dne 30. září 1898 č. 747 týkajícího se upravení okresní silnice v Litovicích.

Obecní zastupitelstvo nepřistoupilo na usnesení okresního výboru, co se týká dodání potřebných povozů, aneb nahražení rozpočteného na ně obnosu 87 zl. okresní pokladně, a to z toho důvodu, že jest povinností okresu silnici tu upraviti. Zároveň pak činí obecní zastupitelstvo slv. okresní výbor za všemožné nepřístojnosti odpovědným.

 

2. Vyřízení podané offerty p. Josefem Vorlíčkem ohledně děcka Anny Mölzrové.

Jednohlasně usneseno, by bylo jmenované děcko za podanou částku 43 zl. 80 kr. ročně p. Josefu Vorlíčkovi v opatrování dána s podmínkou, by bylo děvče to pilně do školy posíláno.

 

3. Žádost Františka Weise o podporu na byt.

Zamítnuto.

 

4. Žádost V. Helta o zapracení 5 zl. za ohražení obecní zahrádky.

Usneseno, by částka ta byla zaplacena.

 

5. Pan J. Stříbrný navrhuje upravení cesty od č. 23 až k č. 15 v Jenečku.

Usneseno, by po komisionelním ohledání cesta ta, po odbytí nejnutnějších hospodářských prací, upravena byla. Za ohledací komisi zvoleni ... Ku ohledání ustanoven den 5. listopadu 1898.

 

6. Pan Frt. Ptáček navrhuje, by průvodní dobytčí listy byly jich vyzdvihovateli placeny.

Usneseno, by vybíráno bylo za jeden průvodní list 10 kr.

 

7. Pan starosta se táže, jaké stromy a na která místa mají vsazeny býti na památku oslavy 50letého jubilea panování Jeho Veličenstva.

Usneseno, by vsazeny byly lípy na místech po ohledání za způsobilé uznaných.

 

8. Pan Jos. Vorlíček navrhuje zakoupení tabulky ku označení obecního úřadu.

Usneseno, by plechová elipsovitá tabulka s červeným polem a bílým písmen „obecní úřad“ zakoupena byla.

 

9. Pan starosta se táže, jakých kroků učiniti třeba s políčkem č. 466/4 obci patřícím a od c. k. velkostatku bezplatně užívaným.

Usneseno, by zpráva o tom zaslaná byla slv. c. k. vrchní, by ta samá vzala na vědomí, že obec, když nucena jest daně z něho platiti, ponechává si právo též ze svého majetku užitek bráti.

 

Tím protokol skončen a podepsán.

Fr. Linek, starosta, Horešovský, Šimáček, Frant. Horešovský, Fr. Ptáček, Josef Vorlíček, Josef Stříbrný, Ant. Burgr

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 2. listopadu 1898