ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 12. ledna 1907

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o první schůzi obecního zastupitelstva spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček, která odbývala se v sobotu dne 12. ledna 1907 ve 2 hodiny odpoledne ve Břvech v obecní úřadovně.

 

Přítomni jsou pánové: p. J. Horešovský, zástupce c. k. velkostatku, J. Horešovský, Fr. Linek, J. Burgr, B. Stádník, A. Rohla, J. Čížek, J. Král, J. Evan. Omluven p. V. Novák.

 

Pořad jednání:

 

I. Zpráva o úřadování za čas od poslední schůze.

Starosta podává zprávu za uplynulý čas a praví, že nebylo právě zapotřebí se usnášeti zastupitelstvu o nějakých důležitějších věcech a proto neuznával za nutné schůzi dříve svolávati, zvláště když za svolání schůze nebylo od p. členů obecního zastupitelstva žádáno. Cesty obecní upravovaly se potud, pokud stačil povolený obnos. Žádost za slevu dovozu štěrku byla ředitelstvím c. k. státních drah zamítnuta. Představenstvo obecní konalo v uplynulém času tři schůze. Z nejdůležitějších věcí nutno oznámiti, že zřízena byla při škole jedna odbočka při IV. třídě. Okresní školní rada vyžádala si souhlas od obce zdejší a souhlas ten dán byl na základě usnesení obecního představenstva. Co se týká školní budovy, jest tato již úplně dokončena, však obec zdejší nemá důstatek peněz ku zaplacení rozpočtené sumy a bude nutno peníze co nejdříve opatřiti.

Zpráva vzata na vědomí.

 

II. Zpráva revisorů účtů za rok 1905.

Páni revisoři podávají zprávu, že účty shledali v úplném pořádku a na to účty jsou schváleny.

 

III. Volba revisorů účtů za rok 1906.

Za revisory účtů zvoleni jsou pánové: pan J. Horešovský, zástupce velkostatku, pan Linek Fr. a p. B. Stádník.

 

IV. Žádost patronátního úřadu za náhradu výloh varhaníkovi.

Odloženo do příští schůze.

 

V. Žádosti za udělení chudinské podpory

Václ. Svobody z Vysokého Újezda. Usneseno dáti Svobodovi ročně 12 korun.

A. Vlčkové z Hostivic. Žádost se odkládá a mají se vyšetřit poměry žadatelky.

Marie Rohlové ze Břvů. Povoleno 12 korun ročně.

 

VI. Žádost sboru dobrovolných hasičů v Litovicích za udělení podpory.

Vyřízena s rozpočtem, ve kterém vložena položka 100 korun.

 

VII. Prozkoumání a schválení navrženého rozpočtu na rok 1907.

Při položce č. 2, příjem chudinství usneseno zvýšiti poplatek z tanečních zábav ze 3 na 6 korun. Při položce č. 9 vydání na chudinství usneseno vyzvati občanstvo v obci zdejší, kdo by chtěl stravovati Mat. Najmana a za jakou cenu. Prozatím se má nechat Najman u strážníka, který jej stravuje za 70 hal. denně. Položka č. 22 ve vydání „oprava cest“ zvyšuje se o 100 korun. Ostatní položky schváleny tak, jak jsou navrženy. Celkem příjem obnáší 516 korun a vydání 6 140,28 korun. Usneseno bylo jednohlasně vybírati v roce 1907 obecní přirážku ve výši 65 % ku všem přímým daním v obci předepsaným, z kterých se přirážky vybírají.

 

Volné návrhy.

Starosta oznamuje, že obec dluhuje ještě na účet školy (nové budovy) obnos 1 000 korun, které musí být v krátkém čase zaplaceny. Usneseno bylo vypůjčiti si obnos ten z kmenového jmění a po obdržení subvence na školu má se zase obnos ten znovu ku kmenovému jmění uložiti.

 

VIII. Žádost obce Řepů za udělení domovského práva K. Součkovi.

Přijat ve smyslu zákona ze dne ...

 

Pan Rohla připomíná, aby se daly do pořádku příorky u obecních cest.

Usneseno bylo vyzvati p. inžinýra Najmana, aby práci dokončil a obci odevzdal.

 

Pan Burgr navrhuje, aby se daly oklestit agáty u strouhy v Litovicích.

Návrh se přijímá.

 

 

Skončeno a podepsáno

L. Novotný, J. Horešovský, Linek, Evan, Burgr, Jan Král, Stádník, Horešovský, Josef Čížek, Rohla Ant.

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 12. ledna 1907