Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 9. března 1916

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

obecního zastupitelstva spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček, která se konala 9. března 1916 o 2. hodině r. 1916 v obecní kanceláři.

 

Schůzi jsou přítomni podepsaní pánové.

 

Pořad jednání:

 

Jelikož pan starosta Antonín Šimáček povolán k vojsku, zahajuje schůzi první radní Jaroslav Burgr. Uvítav přítomné, žádá za odpuštění, pak-li nejsou věci veškeré v pořádku, neb nejsa zapracován do vedení úřadu.

 

I. Čtení zápisu z poslední řádné výborové schůze.

Jednohlasně schváleno.

 

II. Zpráva revizorů účtů za rok 1914.

C. k. hospodářský správce, jako revizor účtů, sděluje, že byla shledána položka vydání pro uprchlíky, která není do obecních účtů přípustná. Dává se o věci hlasovati a účty se neschvalují do schválení okresního výboru.

 

III. Projednání přípisu zemské banky království českého.

Ujednáno, by pan Horešovský dojel do Ústavu Zemské banky a zjistil obnos položek, a uvoluje se sám obci peníze půjčiti na zapravení pohledávky.

 

IV. Projednání přípisu firmy Fischl, Beck a Brand na Kladně, firmy bratří Klinger-Popper totéž.

Jelikož není jasno, zda pan Klatovský, mlynář v Úhonicích, který mouku ku spečení na chléb odbírá, zapravil, ujednáno témuž dopsati doporučený dopis se žádostí za odpověď, zda-li Klatovský má doklady o zapravení ceny po ruce.

 

V. Volba aprovisační komise obci.

Po vysvětlení, co vlastně aprovisační komise na svém zodpovídání má, přikročeno k návrhům. Pan Malý navrhuje do komise k Jenečku p. Jos. Horešovského, v Litovicích p. J. Burgra a p. Ja. Prchala, na Břvech p. Václava Zikla. Poradními hlasy pana Jos. Stříbrného z Jenečka a p. Ant. Kokrdu ze Břvů, o čemž dotyční páni vyrozuměni budou přípisem obecního úřadu. Potřebné věci zaopatří obec místní.

 

VI. Žádosti.

a) žádost obce Kozojed za přijetí Václava Šoury ve svazek domovský.

Jednohlasně přijat i s rodinou za příslušníka.

 

b) žádost pokračovací školy v Hostivici.

Žádost se odkládá do dalšího vyřízení.

 

c) žádost Josefa Černýho ze Břvů za napomenutí souseda Václava Nováka.

Ponecháno ku vyřízení přípisem pana Václava Nováka, by věc do pořádku uvedl.

 

d) žádost Anny Klatovské ze Břvů o udělení chudinské podpory.

Navrženo jí dáti 24 korun na rok.

 

e) žádost Josefa Svobody o chudinskou podporu.

Pan Jos. Horešovský navrhuje, by se žádost odložila, což se jednohlasně schvaluje.

 

f) Anny Hanzlíkové z Krupky za zvýšení podpory.

Žádost se zamítá.

 

g) ústřední jednoty řepařů.

Žádost se odkládá.

 

VII. Stanovení policejní služby v obci.

Navržen Frant. Černý na dojednání, zda by zastával částečně službu nočního hlídače. Stanoveno 1 koruna denní mzdy.

 

VIII. Zařízení kancelářské práce.

Usneseno se dotázati pana Fr. Kubra v Hostivici, zda by vedení kancelářských prací nepřevzal. Odměna stanovena dle dalšího ujednání.

 

IX. Přípis okresního hejtmanství stran volby žňové komise.

na návrh p. Jos. Horešovského zvoleni do komise: pan c. k. správce, p. Jos. Horešovský, p. Jar. Burgr, zást. starosty, p. Mat. Tomek, p. Bedř. Stádník.

 

X. Vyřízení přípisu obce Bilichova a Hedýně [?].

Usneseno zapraviti pohřebné oběma obcím.

 

XI. Volné návrhy.

Pan Arnold navrhuje, aby byla upravena cesta kolem domu pana Hrdličky až k obydlí pana Řehoře.

Odkládá se na dobu další.

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 9. března 1916

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003