Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 18. července 1921

 

Předchozí zápis – Následující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního zastupitelstva spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček, která se konala dne 18. července 1921 v místnosti obecního výboru v Litovicích čp. 36.

 

Starosta obce občan Josef Melcr zahájil schůzi o 7 ½ hod. večerní za přítomnosti podepsaných.

 

Pořad jednání:

 

1. Čtení zápisu z poslední výborové schůze.

Po probrání zápisu z poslední výborové schůze byl zápis jednohlasně schválen.

 

2. Pojednání ohledně koupě pozemku č. parc. 1 v Litovicích.

Jednohlasně usneseno, by pozemek č. parc. 1 v Litovicích ve výměře 2 564 m² za navrženou cenu 3 Kor. za 1 m² se od velkostatku vykoupil.

 

3. Pojednání o stavbě obecní budovy.

Občan Josef Tvrdý činí návrh, aby bylo se stavbou obecní budovy svépomocí započato, a sice s tím, aby se nechal vypracovat plánek a rozpočet stavebnímu znalci a pak požádáno o subvenci na stavbu tuto, které se pak předloží na prozkoumání a schválení finanční komisi. Návrh finanční komise bude pak předložen nejbližší schůzi obec. zastupitelstva. Návrh tento byl 9 hlasy schválen a 3 hlasy byly proti návrhu tomuto.

Pan Matěj Tomek klade si poznámku k tomuto bodu následující: Jelikož jest nevyhnutelna přístavba školy v Hostivici, na kterou musí naše obec počítati, a že na ni připadne veliký náklad a že není jisto, že v nejbližší době bude potřeba ještě větší náklad na stavbu měšťanské školy v Hostivici, tak aby naše obec se stavbou obecního domu posečkala, jelikož by naše obec byla velice zatížena, a že nákladem na školy v Hostivici by vznikly výlohy, že na výlohy tyto by musela býti ku krytí těchto výloh 600% přirážka.

 

4. Projednání přípisu od místní školní rady v Hostivici, jenž týká se výpůjčky na adaptaci školy v Hostivici.

Jednohlasně usneseno, by obec naše se stala členem Kampeličky v Hostivici a výpůjčku v obnose 48 738 Kor. učinila, které bude použito na adaptaci školy v Hostivici.

 

5. Schválení pachtovních podmínek ohledně obecních pozemků na další 6leté období, to jest až do r. 1927, které vypracovala komise k tomu zvolená.

Po přečtení vypracovaných podmínek ohledně pachtovaných obecních pozemků, které vypracovala komise k tomu zvolená, byly podmínky tyto jednohlasně schváleny. Dražba tato se konati bude dne 7. srpna 1921 na místě samém.

 

Volné návrhy a dotazy.

a) Občan Pavel Sláma činí návrh, aby veškeré příorky, které se nacházejí v Jenečku, byly zjištěny ohledně omezníkování, které jest odstraněno.

Návrh ten jednohlasně schválen.

 

b) P. Antonín Kafka činí návrh, by na rozcestí na Břvech, které jest v poli, byla postavená tabulka na cestě, která vede pouze do polí. Usneseno, by tabulka tato tam byla postavena.

 

S tím skončeno a podepsáno.

 

Tvrdý Josef, Pachman Václ., Tomek Matěj, Pospíšil Alois, Anton. Kafka, Josef Nedbal, Hrdlička Boh., Josef Melcr, Šinágl Karel, Šoura Václav, Emanuel Tůma, Václav Kopernický, Sláma Pavel

 

 

Předchozí zápis – Následující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 18. července 1921

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003