Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 9. července 1921

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního zastupitelstva spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček, která se konala dne 9. července 1921 v místnosti obecního výboru v Litovicích čp. 36.

 

Starosta obce občan Josef Melcr zahájil schůzi o ½ 8. hod. večerní za přítomnosti podepsaných.

 

Pořad jednání:

 

1. Čtení zápisu z poslední výborové schůze.

Po vysvětlení veškerých dotazů týkajících zápisu z poslední schůze byl zápis jednohlasně schválen.

 

2. Čtení přípisu od školního okresního výboru v Kladně.

Po vysvětlení členů místní školní rady újezdní byl přípis jednohlasně schválen.

 

3. Ustanovení 2 dohlížitelů na přístavbu školy v Hostivici.

Navrženi jsou p. Karel Šinágl a p. Josef Melcr, ob. starosta, oba byli jednohlasně zvoleni a jmenovaní funkci tu přijímají.

 

4. Volba 3členné komise ku dražbě pachtovní obecních pozemků a luk a stanovení pachtovních podmínek.

Do komise této jsou navrženi: občan Josef Tvrdý ze Břvů, občan Karel Šinágl za Litovice, občan Josef Nedbal za Jeneček a Jos. Melcr. Jmenovaní funkci tu přijímají.

 

5. Pojednání ohledně zaplacení daně z uhlí, jenž činí obnos 721 Kor.

Usneseno, aby se posečkalo, až ministerstvo o zaplacení daně této se rozhodne.

 

6. Žádost Frant. Korbela za vydání nového služebního dekretu.

Občan Václav Šoura činí návrh, aby Frant. Korbelovi byla změněna smlouva ze dne 12. dubna 1919, jenž byla mezi obcí a Frant. Korbelem navržena, ve smlouvě této zrušuje se roční hlídka Frant. Korbelovi a stanoví se min. 8 hod. doba pracovní. Služné se mu upraví dle zákona ze dne 25. listop. 1921 č.

Návrh ten se jednohlasně schvaluje.

 

7. Žádost Ant. Kafky a Ant. Karhana ze Břvů za přijmutí ve svazek domovský.

Jmenovaní se jednohlasně ve svazek domovský přijímají.

 

8. Čtení došlých přípisů:

a) Čtení přípisu od okresního správního výboru v Kladně.

Přípis přečten a po vysvětlení a probrání schválen.

 

b) Čtení přípisu od okres. správy politické v Kladně, týkající se ohledně osob nezaměstnaných.

Jelikož v naší obci žádná práce není, není nám možno osoby takové zaměstnati. Vyřízení toto budiž okres. správě polit. v Kladně sděleno.

 

c) Čtení přípisu od p. Jos. Náprstka, úřed. oprávněného mistra zednického z Unhoště o zaplacení obnosu 1 600 Kč za vyhotovené plánky na rozdělení obcí Litovice, Břve a Jeneček na samostatné obce.

Ponecháno, by p. Josef Náprstek činil dle svého uznání.

Čtení přípisu, to jest účet od p. Náprstka z Unhoště za vypracování plánků na svedení vody z obec. poz. č. parc. 105/1 obnos 750 Kč. Usneseno obnos ten zaplatiti.

 

d) P. starosta Josef Melcr oznamuje, že Karel Zelenka žádá za vyplacení obnosu 20 Kč za vypomáhání při čištění obecní pumpy.

Jednohlasně usneseno, by se Karlu Zelenkovi obnos 20 Kč vyplatil.

 

Volné návrhy a dotazy.

Pan Matěj Tomek činí návrh, aby obec naše měla v dispozici nějaký obnos peněžní na zařízení nářadí pro měšťanskou školu v Hostivici.

Usneseno, že na to se bude počítati, abychom [!] obnos nějaký peněžní měli v dispozici.

 

Občan Václ. Pachman činí návrh, aby se obecní domek, to jest střecha na ob. domku v Jenečku, nechala dát do řádného stavu.

Jednohlasně usneseno, aby se v době nejkratší střecha ta dala do řádného stavu. Veškeré potřeby, jakož i pokrývače obstará obec.

 

S tím skončeno a podepsáno.

 

Nedbal Josef, Josef, Vorlíček, Václav Kopernický, Alois Pospíšil, A. Kafka, Tomek Matěj, Josef Melcr, Tvrdý Josef, Hrdlička Boh., Pachman Václ., Šoura Václav, Šinágl Karel

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 9. července 1921

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003