Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 11. listopadu 1923

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního zastupitelstva spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček konané dne 11. listopadu 1923 v místnosti obecního výboru v Litovicích čp. 36.

 

Starosta obce občan Karel Chalupa zahájil schůzi o 9. hodině ranní za přítomnosti podepsaných.

 

Pořad jednání:

 

1. Čtení zápisu z poslední výborové schůze.

Po přečtení a probrání veškerých položek v zápise uvedených byl jednohlasně zápis schválen.

 

2. Volba dvou členů obecní rady dle nařízení zemské správy politické v Praze ze dne 24. října 1923 č. j. 3623.

Za skupinu čsl. strany sociál. demokr. jest navržen skupinou čsl. strany sociál. demokr. Šoura Václav, žel. zříz. z Litovic, který byl též schválen.

Za skupinu komunistickou jest navržen stranou komunistickou Emanuel Řečinský, žel. dělník z Litovic. Jmenovaný byl stranou komunist. jednohlasně schválen.

 

3. Projednání přípisu od okresní politické správy v Kladně ze dne 8. 10. 1923 č. j. 642/Pres, jenž týká se ohledně osvobození starostů od služby voj. v pádu mobilisace.

Občan Eman. Tůma činí návrh: by obecní starosta v pádu mobilisace byl od služby vojenské osvobozen a návrh ten aby byl zaslán okresní politické správě na Kladně. Jednohlasně schváleno.

 

4. Pojednání ohledně vybírání stavební dávky dle zákona z 12. 8. 1921 č. 329 Sb. z. a n. podle vzorných pravidel vydaných vládou v dodatku I. vlád. nař. ze dne 17. 4. 1922 čj. 143 Sbír. zák. a nař.

Usneseno: Pravidla vzorná se schvalují, by stavební dávka dle těchto pravidel se vybírala s výhradou, že když stavebník požádá o snížení dávky této, může obecní zastupitelstvo dávku tuto snížiti. Výnos dávky této jest určen na komunikace.

 

5. Žádost Frant. Korbela, obec. strážníka a tajemníka o udělení dovolené.

Usneseno: by Františku Korbelovi bylo vyplaceno za 14denní dovolenou obnos, který mu připadá na normální služné, tj. obnos […]. Dále bylo usneseno, že příští léta bude si Frant. Korbel svojí zákonitou dovolenou držeti, a to vždy v letní době, ale nikoliv na jeden termín, nýbrž na dva až tři termíny dle daných poměrů v obci. Obecní zastupitelstvo se usnáší, by dal důtku obec. stráž. starosta, by ve svých službách byl vždy v příčetném stavu.

 

6. Úprava cest v obcích.

Usneseno: by ku otevření dobývání kamene na pozemku p. Burgra byli zjednáni 2 lidi ku potřebě této (čili skrývky). Dále jsou navrženi ke komisi této p. Jos. Melcr, p. Matěj Fiala a majitel pozemku p. Jar. Burgr. Jednohlasně schváleno.

 

7. Čtení došlých dopisů.

1) Čtení přípisu od minist. veřejných prací v Praze.

Po přečtení bylo jednání ponecháno ku vodoprávnímu řízení.

 

2) Čtení přípisu od okres. správní komise v Unhošti, jenž týká se ohledně vybírání nápojové dávky.

Po přečtení povolení bylo toto schváleno a vzato na vědomí.

 

Volné návrhy a dotazy.

Občan Josef Morštein činí dotaz ohledně nočního hlídače a ohledně kontroly. Usneseno: by další službu noční konal Ant. Hytych, který ji vykonával až doposavad. Dále by dvakrát v týdnu se hlásil u některého občana v Jenečku a nechal si hlídku tu potvrdit. Pak aby novému hlídači byl vydán služební revers a zároveň zadáno okres. pol. správě v Kladně o zbrojní pas.

 

Dále čtení účtu od firmy Smekal za 60 metrů hadic i s součástkami na obnos 1 489 K 20 h.

Dále usneseno, že sbor dobrovolných hasičů vykoná zkoušku hadic těchto, a teprve budou-li hadice dobré, by se účet zaplatil.

 

Starosta obce činí dotaz ohledně vypůjčeného uhlí, které si vypůjčil Frant. Korbel dvě kolečka a p. Jos. Melcr 1 kolečko, a žádá, by za jeho přítomnosti bylo odevzdáno.

 

S tím skončeno a podepsáno.

 

Suchý Josef, Morštejn Josef, Josef Melcr, Pospíšil Alois, Příhoda Ant., Najman František, Řehoř Josef, Boh. Hrdlička, Pavel Sláma, Tvrdý Josef, Matěj Fiala, Řečinský Karel, Em. Tůma, Burgr, Chalupa Karel

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 11. listopadu 1923

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003