HOSTIVICKÉ PODNIKY A ŽIVNOSTI

 

Úvod -> Podniky a živnosti -> Cechy

 

 

Cechy

Hostivičtí řemeslníci členy cechů

 

Pečeť buštěhradského cechu na listině, která je založena v soupisu poddaných tachlovického panství na rok 1759.

 

 

 

Všechny vsi tvořící nynější Hostivici byly součástí tachlovického panství, které však nezahrnovalo žádné město. Majitelé panství sice vlastnili dvůr v Unhošti, ale Unhošť nebyla jejich poddanské město. Řemeslníci působící na tachlovickém panství se tak museli sdružovat do cechů ve městech na jiných panstvích. Majitelům tachlovického panství patřila i jiná panství v Čechách a nejbližší z nich byl Buštěhrad. Nejvíce řemeslníků z Hostivice a dalších vsí tachlovického panství proto bylo sdruženo v buštěhradském cechu. Řemeslníci sdružení v jiných ceších však nejsou výjimkou. Druhým nejčastějším městem byla Unhošť, ale najdeme i členy cechů v Praze (často mlynáři), v Kladně, ve Slaném, ve Zbraslavi, v Karlštejně, v Jílovém, a dokonce až v severočeských Zákupech, které měly stejného majitele.

Vrchnost evidovala své poddané v soupisech poddaných (německy Mannschafstbuch), které se pro tachlovické panství zachovaly ve víceméně souvislé řadě od roku 1739. U řemeslníků bylo v soupise uvedeno jejich povolání, ale zmínka o členství v cechu se objevuje výjimečně jen v roce 1747 (u sirotka Karla Kury z Velké Dobré je uvedeno, že je tesařským tovaryšem v buštěhradském cechu) a systematicky začali být řemeslníci včetně příslušnosti k cechu evidováni od soupisu poddaných na rok 1751. Povinnost být členem cechu se v 18. století nevztahovala na šenkýře, ale pokud šenkýř vykonával i jiné řemeslo (např. kovářství), pro toto jiné řemeslo musel být v cechu.

Vyučení se řemeslu podléhalo souhlasu vrchnosti, který byl zpoplatněn, pokud žadatel neměl odslouženy tři roky ve dvorské službě. Souhlas byl nezbytný rovněž k získání mistrovského titulu. Řada řemeslníků však dlouhodobě zůstávala v pozici tovaryše a nestala se mistry.

Cechy byly zrušeny živnostenským zákonem v roce 1860 a nahrazeny živnostenskými společenstvy.

Protože ze soupisů poddaných není zřejmé, kdo z hostivických řemeslníků působil v jakém cechu, jsou řemeslníci uváděni jen v přehledech podle řemesel. Na této stránce je zpracován seznam buštěhradských a unhošťských cechů, jejichž písemnosti se podle přehledu fondů a sbírek (Archivní VadeMecum) zachovaly ve fondech Státního oblastního archivu v Praze, doplněný o přehled unhošťských cechů podle Melicharovy Monografie města Unhoště.

 

Buštěhradské cechy

 

Cech pekařů, řezníků a mlynářů Buštěhrad

Dochováno v archivu: kniha účetní 1734–1853, kniha účetní 1850–1879, aktový materiál 1819 a 1830

 

Cech krejčích, obuvníků a tkalců Buštěhrad

Dochováno v archivu: pečetidlo, tovaryšská kniha 1795–1841, účetní kniha tovaryšů – příjmy 1762–1841 a účetní kniha tovaryšů – výdaje 1762–1841

 

Dne 26. ledna 1936 se konala v Buštěhradě valná hromada živnostenského společenstva, na níž se účastníci fotografovali se šesti starými cechovními prapory a dalším cechovním symbolem – korbelem. Tyto památky by nyní měly být uloženy ve Sládečkově vlastivědném muzeu v Kladně. Fotografii poskytl Jaroslav Pergl z Buštěhradu.

 

Unhošťské cechy

 

Dle Archivního VaDeMeca Státního oblastního archivu v Praze

 

Cech řezníků Unhošť

1676–1856

Dochováno v archivu: mistrovská kniha (velmi špatný stav), účetní materiál

 

Cech mlynářský Unhošť

1630–1847

Dochováno v archivu: listiny 1630 a 1658, spisy 1731–1847

 

Cech obuvnický Unhošť

1644–1868

Dochováno v archivu: statuta 1644, mistrovské, tovaryšské a učňovské záležitosti

 

Cech krejčovský a postřihačů Unhošť

1662–1861

Dochováno v archivu: statuta 1662, mistrovské, tovaryšské a učňovské záležitosti

 

Cech zednický Unhošť

1836–1843

 

Cech kovářů, kolářů, truhlářů a sklenářů Unhošť

1758–1861

Dochováno v archivu: mistrovské, tovaryšské a učňovské záležitosti

 

Cech sklenářů a stolařů Unhošť

1730–1739

Dochováno v archivu: 2013 fond nedohledán

 

Cech hrnčířský Unhošť

1836

 

Cech rozličných řemesel Unhošť

1821–1845

Kožešníci, provazníci, obchodníci, knihvazači, kameníci, koželuži, hřebenáři, kominíci a zámečníci

Dochováno v archivu: mistrovské, tovaryšské a učňovské záležitosti

 

Dle Melicharovy Monografie města Unhoště

Cech mlynářský

Reichscech kovářů, kolářů, truhlářů, bednářů, zámečníků a sklenářů

Reichscech hrnčířů, tesařů a zedníků

Reichscech pekařů a krejčích

Cech ševcovský

Cech řeznický (1786 zrušen, později obnoven)

 

Prameny

SOA Praha, fond Velkostatek Tachlovice–Jeneč, knihy inv. č. 44 až 105 – soupisy poddaných 1713 až 1805
(přepisy zveřejněny v řadě O Pramenů k hostivické historii)

SOA Praha, přehled archivních fondů a sbírek (Archivní VadeMeCum) – http://soapraha.bach.cz/soapraha/

MELICHAR, František (1888): Monografie města Unhoště. Praha: nákladem vlastním. 242 str. (Reprint Brno: GARN. ISBN 978-80-86347-17-2.)

 

 

Úvod -> Podniky a živnosti -> Cechy