Sdružení nezávislých kandidátů

 

Hostivice 2006

 

Komentář k zasedání zastupitelstva města č. 10

konanému 28. ledna 2008

 

Přes jistou skromnost programu (pouze dva body: rozpočet a různé) trvalo lednové zastupitelstvo obdobně dlouho jako předchozí listopadové, od 18 hodin až do 22:45 hodin.

 

Ještě před projednáváním rozpočtu představila společnost NextiraOne výsledky loňského auditu na úřadě. Součástí zadání byl i audit v Technických službách, jeho výsledky však nebyly prezentovány. Aniž bychom hodnotili skutečný obsah práce, musíme konstatovat, že prezentace byla bohužel plná obecných frází a běžně známých skutečností.

 

Návrh rozpočtu byl zpracován méně podrobně než v jiných letech, zcela správné zkrácení lhůt na přípravu rozpočtu požadované radou zřejmě narazilo na letité zvyklosti úřadu, který dosud připravoval návrh rozpočtu až v březnu.

Z navrženého rozpočtu, který obsahoval většinou potřebné a nezpochybňované výdaje, jsme v H2006 věnovali největší pozornost výdaji 1 680 000 Kč na zásobník dotací. Jde o již loni na zastupitelstvu hojně diskutovanou spolupráci se společností CWE, a. s., při získávání dotací ze státního rozpočtu a z evropských fondů. Podle našich informací pracuje společnost výhradně pro radnice vedené ODS, požadovaná odměna se nejeví jako přiměřená a loňská zpráva se zásobníkem projektů na nás nepůsobila přesvědčivě. Naproti tomu společnost má podle našich informací vysokou míru úspěšnosti při žádání o dotace, rada na tuto spolupráci zřejmě vsadila jako na hlavní způsob získávání dotací a společnost loni prosadila na celopražské úrovni napojení Hostivice na pražskou kanalizační síť, což se zpočátku jevilo jako zcela neprosaditelné. Po delším váhání a vyžádání si podrobnějších podkladů z radnice jsme se na rozdíl od doporučení vzešlého ze schůzky H2006 rozhodli položku v rozpočtu podpořit za předpokladu, že zastupitelstvo zároveň přijme usnesení, kterým zaváže radu města podat v tomto roce žádost o dotace na konkrétní vybrané akce. Kromě doporučených akcí (výstavba stravovacího pavilonu u nové školy a napojení Hostivice na pražskou kanalizaci) jsme navrhli revitalizaci Litovického potoka (je zpracována studie, na základě které je možné získat územní rozhodnutí aspoň na 1. etapu a řešit majetkové vztahy v problematičtější druhé etapě) a vybudování parku v bývalém hliništi u ulice Ke Skále (loni byl zpracován projekt na akce v zeleni z „Rathových milionů“, ale z časových důvodů nebylo získáno územní rozhodnutí a projekt se neuskutečnil). Přes jisté zmatky při hlasování náš návrh doprovodného usnesení získal potřebnou podporu a podpořili jsme tedy i rozpočet jako celek.

Větší diskusi vyvolalo rovněž téma městské policie. Po rozdělení dostupných peněz na všechny potřebné výdaje zůstalo na stavbu školního stravovacího pavilonu jen něco málo přes 2 miliony, takže při předpokládaných nákladech kolem 60 milionů nelze z této částky ani začít. Bylo proto navrženo, aby se tyto nevyužitelné peníze použily na zřízení městské policie. Diskuse nakonec skončila usnesením, že rada města má zpracovat a předložit podrobnější návrh včetně finančního vyhodnocení. Tento podklad by měl napovědět, zda jsou vysoké náklady na zřízení a provoz městské policie přiměřené k předpokládanému zvýšení bezpečnosti ve městě.

 

Vyjádření města k dokumentaci hodnocení vlivů stavby vzletové a přistávací dráhy RWY 06R/24L letiště Praha-Ruzyně na životní prostředí bylo zařazeno do bodu Různé, proto jsme hned v úvodu navrhli jeho vyčlenění do samostatného bodu. Návrh vyjádření zpracovala pracovní skupina kolem komise pro životní prostředí, celkovou redakci textu zajistil Jiří Kučera. Jde o zásadní vyjádření ke stavbě, jejíž případná realizace by zhoršila životní podmínky v Hostivici. Po představení základních tezí vyjádření se vedla největší diskuse o rozesílce podkladů, protože v dostatečném předstihu připravený návrh vyjádření zastupitelé dostali až na začátku jednání. S vyjádřením paní starostky, že podklad nebyl rozeslán kvůli úspoře papíru a že si ho zastupitelé mohli na radnici vyžádat, nemůžeme v žádném případě souhlasit. Vyjádření bylo schváleno v navrženém znění, pouze v usnesení byla upravena formulace úkolu tak, že rada musí zajistit ne včasné odeslání vyjádření, ale jeho včasné doručení na MŽP.

Problematice letiště se více věnujeme na naší samostatné stránce.

 

V bodu Různé byl mj. představen záměr manželů Svobodových na vybudování obchodů na městském pozemku vedle prodejny LIDL. Jde o klíčový pozemek v samotném centru města, jehož využití může významně (v kladném i záporném směru) poznamenat široké okolí, proto považujeme za správné, že zastupitelé dostali měsíc na to, aby formulovali své postřehy k tomuto území. Této možnosti určitě využijeme.

 

V Různém rovněž zazněla informace, že firma Pro-Sin znovu žádá o prodej pozemku p.č. 1189/46, k.ú. Hostivice, u ulice Ke Skále, který je určen jako park, a o jeho změnu v územním plánu na plochu nerušící komerce. Proti tomuto prodeji jsme úspěšně protestovali v dubnu 2007 a poté byl park dokonce vyprojektován a z jeho realizace sešlo jen z časových důvodů. Nyní se tedy vrátil záměr pozemek změnit na komerční plochu a park (jediný plánovaný v severní části města) zrušit. Protože předtím při projednávání rozpočtu zastupitelstvo schválilo, že ukládá radě podat žádost o dotaci na realizaci parku, o změně využití pozemku se nakonec nehlasovalo. Nebezpečí, že při nepozornosti zastupitelů by se mohl plánovaný park změnit na komerční plochu, však stále není zažehnáno.

 

Nespokojenost starších občanů budí záměr koupit areál sokolovny od České obce sokolské. Starší Sokolové, kteří osobně budovali tento areál, se těžko smiřují s tím, že areál po prohraném soudu připadl Podbělohorské župě České obce sokolské, zatímco hostivická jednota, která se nestala členem ČOS, je v tomto areálu v nájmu. Toto rozhořčení chápeme, musíme však zároveň respektovat aktuální vlastnické poměry. Koupi sokolovny do majetku města jednoznačně podporujeme, protože bez vyřešení složitých majetkových vztahů není možné pomýšlet na potřebnou rekonstrukci areálu.

 

Přijaté usnesení, že se schvaluje pořízení 2. změny územního plánu, je pouze formální, o této změně zastupitelstvo rozhodlo již v říjnu 2007. Novinku představuje pouze usnesení, že za město bude s pořizovatelem a zpracovatelem změny jednat paní starostka.

 

Na dotaz, proč ještě není k dispozici lednový Hostivický měsíčník, který měl být nově roznesen do všech schránek, paní starostka vysvětlila, že výtisky již převzala k distribuci Česká pošty, s.p. (Do neděle 3. února však HM stále nebyl roznesen.)

 

 

Zpět na hlavní stranu