SERIÁL NAHLÉDNUTÍ DO KNIHY PŘÍBĚHŮ

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Nahlédnutí do Knihy příběhů -> 2. nahlédnutí

 

Předchozí částNásledující část

 

 

DRUHÉ NAHLÉDNUTÍ
do Knihy příběhů pro školu Hostivickou

(Hostivický měsíčník 10/2008)

 

Dnes do Knihy příběhů pro školu Hostivickou nahlédneme podruhé, abychom se dozvěděli, jak vznikala samostatná škola v Jenči.

Někdy kolem roku 1825 si udělaly jednotlivé obce pořádek v dodávkách dřeva na topení do hostivické školy. Podle zápisu měla dodávat Hostivice ročně 6 for dřeva, Velký Jenč rovněž 6 for, Litovice 5 for, Břve 1 fůru, Malý Jenč (Jeneček) 3 fory a Sobín 5 for. V Jenči už v té době fungovala tolerovaná, nikdy však úředně neuznaná škola, pro kterou obec rovněž zajišťovala dřevo. Protože dodávka dřeva do obou škol byla nad možnosti obce, rozhodli jenečští konšelé, že děti budou od začátku školního roku 1826/1827 docházet do hostivické školy. Rodiče ale zareagovali po svém, docházka i placení sobotalesu neboli školného se výrazně zhoršilo. Hostivický farář Haas proto sepsal svou pohrůžku o trestech pro hříšníky, kterou jsme si přečetli již při prvním nahlédnutí do Knihy příběhů.

Již 5. listopadu 1826 přišli zástupci Jenče k faráři se žádostí, aby hostivický učitelský pomocník opět docházel do Jenče. Byli ochotni uhradit všechny dluhy vůči hostivické farní škole a odevzdávat školné. Farář požádal o rozhodnutí svého kolegu M. Šimáka, děkana a faráře na Zbraslavi, kterého jako školního dozorce oslovil titulem: Veledůstojnému knížearcibiskupskému školnímu dohlížecímu úřadu Pražského venkovského okresu! Šimák se rozhodl vyčkat rozhodnutí rakovnického krajského úřadu ve Slaném. Pohádka o kohoutkovi a slepičce však teprve začíná: krajský úřad se obrátil na vrchní úřad tachlovického panství v Jenči a vyžádal si zprávu, jak bude zajištěna přístavba nepostačující hostivické školy.

Začátkem března 1827 přiznal vrchní správce Peche v dopise faráři, že se jednání o vysílání učitelského pomocníka do Jenče ještě protáhnou, a požádal ho, aby povolil vyučování v Jenči do doby, než bude rozhodnuto. Pavel Haas obratem odpověděl, že se u něj dosud nezastavil jenečský rychtář, který mu měl sdělit výsledek porady jenečských občanů, takže dosud nemohl nic zařídit, i když si nic nepřeje víc, než ukončení této záležitosti.

Dále se události pohnuly až v říjnu 1827, když vrchní správce Peche napsal hostivickému faráři, jaký výnos k povolení vyučování v Jenči by měl vydat pražský vikářský úřad. Místo povolení však přišel v lednu 1828 z rakovnického krajského úřadu dopis, že stále není dostatečně zajištěno vydržování školního pomocníka a placení školného. Již 28. ledna 1828 proto na hostivické faře proběhlo vyjednávání o smír, kterého se zúčastnili vrchní správce Peche, hostivický farář Pavel Haas, učitel Josef Horáček a z Jenče rychtář Florian Presler, konšel Josef Kácl a sousedé Josef Novák a Václav Stříbrný. Jenečští zapsali do německy psaného protokolu toto české prohlášení: „My uznáváme, že by to panu učiteli za těžko bylo, kdyžby měl na vyživení mládence školního všechny potřeby a outraty ze všeho nésti, my tedy se společně zavazujeme, poněvadž na vydržování školního pomocníka pravidelně ročně 70 zlatých konvenční měny vysázené jsou polovičku téhož vejnosu na sebe vzíti a také 35 zlatých konvenční měny ročně buď z obecních příjmů neb dle repartice na obec vypadajícím vejnosem náležitě zapraviti, a sice od začátku školního roku 1. listopadu 1827.“ Učitel i farář návrh ročního příspěvku přijali, vyjednávání skončilo úspěchem.

Prohlášení jenečských při vyjednávání o smír v lednu 1828

Záhy se ukázalo, že úspěch byl jen zdánlivý. Krajský úřad totiž 12. dubna 1828 zjistil, že dohodnutá výše příspěvku neodpovídá výši dotace, jak byla stanovena spisem vysoké dvorní kanceláře ze 16. května 1826. Vrchní úřad dostal za úkol zajistit zbývající platby.

Aby věc nebyla tak jednoduchá, otázal se okresní školní dozorce Körner někdy v té době učitele Josefa Horáčka, jaké dávky pobírá. V říjnu 1829 k dodanému seznamu dávek sdělil krajský úřad, že podle přiznání z roku 1790 má učitel dostávat 40 bochníků chleba ročně, nárokuje jich však o 12 víc. Vrchní úřad tedy měl zjistit, zda je učitel schopen doložit právní nárok na ony přebývající bochníky. Kolik bochníků učitel nakonec obhájil, se bohužel v Knize příběhů nedočteme.

Čas stále plynul, ale rozhodnutí se již přiblížilo. Vrchní úřad v listopadu 1830 sdělil, že je vyřešeno patronátní právo nad bytem se zaopatřením pro učitele v Jenči. Krajský úřad ve Slaném si proto vyžádal od vrchního úřadu návrh, jak má být Jeneč vyňata z obvodu hostivické školy a zproštěna placení dávek do Hostivice.

Během dalšího roku vyjednávání opět pokročila a v prosinci 1831 přislíbil krajský úřad zajistit vydání rozhodnutí o odškolení Jenče, kde se bude prozatím vyučovat v pronajatých prostorách, pokud vrchní úřad předloží ve třech vyhotoveních zřizovací listinu školy a některé další dokumenty.

Úřední kolotoč uzavřel dopis úředníka Hansginga z Rakovnického c. k. krajského úřadu ve Slaném Tachlovickému vrchnímu úřadu v Jenči z 24. května 1833, kterým krajský úřad oznámil, že zemským (guberniálním) výnosem z 29. dubna 1833 bylo povoleno odškolení Jenče. Jenči však zůstala povinnost doplatit hostivickému učiteli případnou dlužnou naturální odměnu stanovenou dekretem studijní dvorské komise z 15. září 1815. Všechna jednání o osamostatnění školy v Jenči tedy trvala pouhých sedm let…

Opis listiny, kterou bylo schváleno zřízení školy v Jenči

Naposledy je Jeneč zmíněn v Knize příběhů pro školu Hostivickou k 21. dubnu 1844, kdy bylo zaznamenáno nové rozdělení dodávek dřeva pro hostivickou školu mezi jednotlivé obce. Údaje v sázích jsem pro lepší názornost přepočetl na výše uvedené fůry (1 sáh = 2 fůry). Na Jeneč zbyla dodávka 1 fůry místo dřívějších 6, Hostivice dodávala 7,5 for, Sobín 6,5 for, Litovice 6 for, Malý Jenč (Jeneček) 3,5 fůry a Břve 1,5 fůry, celkem 26 for.

Pro úplnost ještě opíšu z jiných pramenů, že první škola byla v Jenči postavena v roce 1838.

 

S komentovaným úplným přepisem Knihy příběhů pro školu Hostivickou se můžete seznámit na internetových stránkách zde.

Jiří Kučera

www.hostivickahistorie.cz

 

 

Předchozí částNásledující část

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Nahlédnutí do Knihy příběhů -> 2. nahlédnutí