Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Družstvo Dělnický dům -> Stanovy

 

 

              

 

Stavební, spotřební a úsporné družstvo „Dělnický dům“
pro Hostivice a okolí

zapsané společenstvo s ručením obmezeným

 

Stavební a spotřební družstvo „Dělnický dům“
pro Litovice a okolí

zapsané společenstvo s ručením obmezeným

 

Stanovy

 

Stanovy byly před rokem 1940 změněny včetně názvu a sídla družstva.

Původní údaje jsou v tomto přepisu přeškrtnuty a nahrazeny novým textem, rušený i nový text je šedě podbarven.

 

 

STANOVY

Stavebního, spotřebního a úsporného družstva „Dělnický dům“ pro Hostivice a okolí,
zapsaného společenstva s ručením obmezeným

 

Stavebního a spotřebního družstva „Dělnický dům“ pro Litovice a okolí,
zapsaného společenstva s ručením obmezeným

 

 

I. Jméno, sídlo a účel družstva.

§ 1. Družstvo nesoucí firmu: Stavební, spotřební a úsporné družstvo „Dělnický dům“ pro Hostivice a okolí, zapsané společenstvo s ručením obmezeným, jest společenstvem ve smyslu zákona ze dne 9. dubna 1873 číslo 70 ř. z. Sídlo své má v Hostivicích.

§ 1. Družstvo nesoucí firmu: Stavební a spotřební  družstvo „Dělnický dům“ pro Litovice a okolí, zapsané společenstvo s ručením obmezeným, jest společenstvo ve smyslu zákona ze dne 9. IV. 1873 č. 70 ř. z. Sídlo své má v Litovicích čp. 82, pošta Hostivice.

 

§ 2. Účelem družstva jest podporovati živnost a hospodářství svých členů vystavením, koupí nebo pronajmutím domů pro členy, ku zřizování bytů, dílen, provozování řemeslných a obchodních živností, přijímati úsporné vklady zápůjčky členské a obstarávati domácí potřeby členům.

Při sledování svého účelu bude se společenstvo říditi ustanoveními platných zákonů.

 

§ 3. Provozovací kapitál družstva sestává:

a) z vlastního jmění družstva (reservní fond);

b) ze závodních podílů členských;

c) z členských úspor;

c) z členských zápůjček;

d) z cizího kapitálu opatřeného výpůjčkami zápůjčkami;

e) z jiných fondů, dodatečně družstvem zřízených.

 

II. Členství a závodní podíly.

§ 4. Členství se nabývá:

a) písemným prohlášením o přístupu v ustavující valné hromadě:

b) později přijetím na základě písemné, vlastnoručně podepsané přihlášky, o níž rozhoduje představenstvo a odvolá-li se odmítnutý, společná schůze představenstva a rady dozorčí a v poslední instanci valná hromada.

 

§ 5. Chce-li člen nabýti další závodní podíly, jest povinen učiniti v tom smyslu písemné přihlášení, o kterém se rozhoduje stejným způsobem jako o členské přihlášce.

Členem družstva může být každý svéprávný dělník, který se přihlásí a byl představenstvem přijat, důvody nepřijetí není představenstvo povinno oznamovati.

Členem družstva může býti každá svéprávná osoba, české národnosti, nebo právnická osoba sledující národní neb lidumilné cíle, která se přihlásí a byla představenstvem přijata. Důvody nepřijetí není povinno představenstvo oznamovati.

 

§ 6. Člen družstva jest povinen:

a) ihned zapraviti zápisné, jež činí za první upsaný podíl Kč 10,– a Kč 5,– za každý další upsaný podíl;

b) splatiti všechny závodní podíly po upsáni jich během doby v §8. stanov uvedené;

c) pro případ konkursu nebo likvidace družstva, pokud jmění družstva nestačí k vyrovnání jeho závazků, ručiti za splnění závazků těch ve smyslu §§ 76. a 78. zákona ze dne 9. dubna 1873 nejen upsanými podíly, nýbrž ještě dalším obnosem, všem podílům se rovnajícím;

d) zachovávati tyto stanovy, jakož i usnesení všech sborů družstva.

 

§ 7. Člen družstva jest oprávněn:

a) zúčastniti se všech svolaných valných hromad, na těchto rokovati, návrhy činiti a hlasovací a volební právo vykonávati;

b) podávati písemné návrhy a stížnosti do schůze představenstva, dozorčí rady a valné hromady;

c) používati všech výhod, které družstvo členstvu poskytuje.

 

§ 8. Závodní podíl činí Kč 200,– a je nedílný.

První závodní podíl musí býti splacen nejdéle do 3 měsíců ode dne upsání a další závodní podíly splácejí se v měsíčních lhůtách po Kč 20,– nejdéle do roka ode dne upsání počítaje.

Plně placené závodní podíly se úrokují jen tehdy, je-li vykázán v celoroční účetní závěrce správní přebytek.

Nemá-li člen ku konci správního roku doplacený upsaný závodní podíl, použije se eventuelního podílu na správním přebytku k úhradě téhož.

Člen může vypověděti svůj závodní podíl nejméně 3 měsíce před ukončením správního roku. Výpověď musí býti písemná.

Závodní podíl může býti převeden na jiného člena jen se svolením představenstva, na jinou osobu pak jen tehdy, je-li tato na základě písemného prohlášení o přístupu za člena přijata. I v těchto případech dodržují se podmínky o členství v §§ 4. a 5. stanov obsažené.

Přejme-li kdo za živa nebo po smrti člena jeho závodní podíl, neplatí zápisné.

Člen může míti nejvíce 10 závodních podílů.

 

§ 9. Členem družstva přestává býti:

a) kdo dal výpověď na všechny své závodní podíly;

b) kdo převedl všechny své závodní podíly na jiného;

c) kdo zemřel;

d) kdo byl vyloučen.

Vyloučen může býti člen jen na společné schůzi představenstva a rady dozorčí, s eventuelním právem odvolání se k nejbližší valné hromadě, a to z následujících příčin:

1. když nekoná svoje povinnosti stanovami a valnou hromadou mu uložené;

2. provozuje-li jakoukoliv hospodářskou a jinou činnost, která družstvo poškozuje hospodářsky nebo na dobré pověsti;

3. když pozbyl svéprávnosti nebo práva nakládati svým jměním;

4. když nesplácí řádně svých závodních podílů podle § 8. stanov.

Členství končí uplynutím správního roku, byla-li dána výpověď na všechny závodní podíly aspoň 3 měsíce před ukončením správního roku, kdežto ve všech ostatních případech v § 9. stanov obsažených končí členství přímo dotyčnými skutečnostmi.

 

§ 10. Výplata závodních podílů smí však býti provedena až koncem správního roku následujícího po roce, jímž členství skončilo, a představenstvo, provede-li ji dříve, ručí za vrácení obnosu osobně (§§ 81. a 82. zákona o společenstvech ze dne 9. dubna 1873). Dividenda ani úrok ze závodních podílů za tento rok členu nepřísluší. Upadne-li zatím družstvo do konkursu nebo vejde-li v likvidaci, zastaví se i výplata závodních podílů.

Ručení členské podle § 6. stanov trvá ještě po celý rok následující po roce, jímž zaniklo členství (§§ 78. a 83. zák. ze dne 9. dubna 1873).

 

§ 11. Kdo přestal býti členem družstva, nemá nárok na podíl z vlastního jmění družstva (fondy reservní a j.).

Nepřešel-li závodní podíl čtena na jiného, vyplatí družstvo jemu nebo jeho právním nástupcům závodní podíl i s dividendou na ten rok vypadající, v kterém dotyčný byl členem. Vykazuje-li bilance ztrátu nekrytou reservními fondy, srazí se poměrná část její se závodních podílů, a to i tenkráte, přenáší-li se jinak ztráta na příští rok.

 

§ 12. Ustanovení §§ 10. a 11. stanov platí též, vypověděl-li nebo převedl-li člen jen některé ze svých závodních podílů v příčině těchto podílů a ručení s nimi spojeného (§§ 80. a 83. zák. ze dne 9. dubna 1873).

Je-li člen družstvu dlužen, srazí se tato dlužná část z vypláceného závodního podílu.

 

III. Správa družstva.

§ 13. Družstvo spravuje své záležitosti za účasti všech svých členů a správu jeho tvoří:

a) představenstvo,

b) dozorčí rada,

c) valná hromada.

IV. Představenstvo.

 

§ 14. Představenstvo sestává z pěti členů, a to předsedy, místopředsedy, pokladníka, účetního, jednoho přísedícího a dvou náhradníků.

Člen dozorčí rady nemůže býti současně členem představenstva.

Představenstvo volí řádná valná hromada hlasovacími lístky většinou přítomných na dobu tří roků.

Úřad člena představenstva nekončí správním rokem, nýbrž teprve volbou a nastoupením nástupce. Funkce členů představenstva rozdělují se ve společné schůzi představenstva a dozorčí rady, která má také právo v případě nutnosti funkce členů představenstva během funkční doby podle potřeby přeměniti. Po prvém a druhém roce vystoupí a zvolí se nově na tři leta vždy dva členové, po třetím roce jeden člen, načež nastane pravidelné střídání. V prvých dvou letech rozhodne se o vystoupení losem. Vystupující členové představenstva mohou býti znovu voleni a při volbě zvoleni jsou vždy ti, již obdrželi absolutní většinu odevzdaných hlasů.

Za vystouplého nebo zemřelého člena představenstva v době mezifunkční, doplňuje se představenstvo z členů dozorčí rady. Valná hromada má právo volbu tuto neuznati a provésti na zbytek funkční doby volbu novou. Člen představenstva zvolený společnou schůzí nadán je právy a povinnostmi, které zákon o společenstvech ze dne 9. dubna 1873, členům představenstva předepisuje, a musí býti proto zapsán do rejstříku společenstev u příslušného obchodního soudu.

Za vystouplého nebo zemřelého člena představenstva v době mezifunkční, doplňuje se představenstvo ze zvolených náhradníků, kteří nastupují dle pořadí zvolení na uprázdněná místa.

 

§ 15. Členové představenstva legitimují se protokolem valné hromady, po případě ze schůze společné, ve které byli zvoleni.

Představenstvo spravuje družstvo a rozhoduje vůbec ve všech věcech, které nejsou vyhrazeny radě dozorčí, společné schůzi představenstva a dozorčí rady nebo valné hromadě.

Zřízenci, jichž při správě družstva představenstvo používá a které ono také do služeb přijímá, legitimují se plnou mocí představenstvem vydanou.

Představenstvo zastupuje družstvo na venek a podpisuje za družstvo. Podpis děje se tak, že k firmě družstva připojí dva členové představenstva své vlastnoruční podpisy. Také k pravoplatnému zastoupení družstva jest zapotřebí součinnosti dvou členů představenstva.

 

§ 16. Zvláštní povinnosti a práva členů představenstva upraví se instrukcí představenstvem a dozorčí radou vypracovanou a valnou hromadou schválenou, již musí všichni členové představenstva na důkaz, že ji uznávají, vlastnoručně podepsati.

Za veškeru škodu, již členové představenstva družstvu, buď překročením svých práv nebo zúmyslnosti, nebo hrubou nedbalostí způsobí, ručí dotyční, kteří škodu tu zavinili, solidárně celým svým jměním.

 

§ 17. Představenstvo udržuje závody družstva v pravidelném chodu a musí se hlavně starati o úplné a přehledné vedení knih, na konci správního roku o včasné zpracování účetní závěrky podle předpisů všeobecného zákona obchodního a ustanovení § 22. zákona o spol. ze dne 9. dubna 1873, jakož i o bezpečné uschování pokladní hotovosti, zboží na skladě, a všech listin družstva. Listiny, knihy, jakož i korespondence družstva musí býti uschovávány nejméně po dobu 10 roků.

 

§ 18. Představenstvo jest dále povinno postarati se o to, aby obchodní správa a všechna zařízení družstva byla ve smyslu zákona ze dne 10. června 1903, č. 133 ř. z., aspoň každým druhým rokem prozkoumána revisorem znalcem, který není členem družstva a jemuž pak musí býti předloženy veškeré knihy, spisy atd. a podána všechna vysvětlení, jež on za nutná uzná.

Vyjde-li z bilance najevo, že polovina obnosu na závodní podíly splaceného jest ztracena, musí představenstvo svolati bezodkladně valnou hromadu a podati jí o stavu družstva zprávu.

 

§ 19. Zvláště však musí představenstvo dbáti toho, aby zákonem o společenstvech ze dne 9. dubna 1873 v §§ 8., 9., 16., 40. a 42. předepsaná oznámení byla obchodnímu soudu podávána a uveřejněny byly předměty tamtéž uvedené, veden byl rejstřík členů (§ 14. téhož zákona), podávány byly v § 35. zákonem předepsané opisy politickému úřadu okresnímu, jakož i plněny byly ostatní §§ 22., 29. a 35. uložené mu povinnosti, neboť jinak stihnou tresty a zvláště peněžní pokuty tímto zákonem pro nedodržování těchto předpisů stanovené členy představenstva osobně. Družstvo nemůže býti nikdy k náhradě peněžních pokut nuceno.

 

§ 20. Rovněž se musí představenstvo starati o včasné odvedení bezprostředních poplatků zákonem ze dne 21. května 1873 ustanovených, jakož i o včasné předložení výroční zprávy účetní a přiznání daně berní správě a o správné zapravení výdělkových daní zákonem ze dne 25. října 1896 č. 220 ř. z. předepsaných, jakož i jiných daní v této době později zavedených. zákonem o přímých daních ze dne 15. června 1921 č. 76 Sb. z. a n. předepsaných, jakož i jiných daní v této době později zavedených.

 

§ 21. Představenstvo v celku, jakož i každý jednotlivý jeho člen mohou býti usnesením valné hromady kdykoli svého úřadu zbaveni a přísluší úřadu zbaveným pouze nárok na náhradu podle smluv, jež družstvo snad s nimi uzavřelo.

 

§ 22. Předběžné zbavení úřadu členů představenstva přísluší dozorčí radě s výhradou konečně platného usnesení v nejkratší nato lhůtě svolané valné hromady.

 

§ 23. Schůze představenstva konají se podle potřeby, aspoň však jednou měsíčně; svolává je předseda a jest povinen schůzi svolati, žádají-li o to dva členové představenstva nebo dozorčí rada. Dozorčí rada může také sama svolati představenstvo, zdráhá-li se předseda na vyzvání tak učiniti. Schůze řídí předseda nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda, který i v jiných případech předsedu v jeho funkci v případě zaneprázdnění zastupuje. Předseda hlasuje vždy spolu. Jsou-li hlasy rovně rozděleny, jest přijat návrh, pro který hlasoval předseda.

Schůze jest usnášení schopna, jsou-ti přítomni aspoň tři členové představenstva. O schůzích veden jest ve zvláštní knize protokol, jejž všichni přítomní vlastnoručně podepíší a který musí obsahovat ve výtahu všechna usnesení, jež ve schůzi byla učiněna.

 

V. Dozorčí rada.

§ 24. Dozorčí rada skládá se z devíti členů, jež volí valná hromada hlasovacími lístky stejným způsobem jako představenstvo na dobu tří roků (§ 14. stanov).

Úřad členů dozorčí rady nekončí správním rokem, nýbrž teprve volbou a nastoupením nástupců. Počet členů dozorčí rady může býti valnou hromadou rozmnožen až na 12 členů.

Protokol o volbě sepsaný slouží za legitimaci členům dozorčí rady.

Každým rokem volí se znova 1/3 dozorčí rady. O vystoupení členů dozorčí rady v prvém a druhém roce určí se losem, načež pak na stane pravidelně střídání.

Odstoupí-li některý člen dozorčí rady během roku, provede nejbližší valná hromada doplňovací volbu pro zbytek jeho funkční doby.

Klesne-li počet členů dozorčí rady vystoupením jich na tři členy, svolá představenstvo mimořádnou valnou hromadu, která provede doplňovací volby.

Dozorčí rada volí sobě ze svého středu na jeden rok předsedu, jeho náměstka a jednatele.

 

§ 25. Až do jedné třetiny stávajícího počtu členů dozorčí rady mohou býti členové dozorčí rady své funkce zbaveni usnesením společné schůze představenstva a dozorčí, rady s eventuelním právem odvolání se k nejbližší valné hromadě, nekonají-li řádně své povinnosti nebo jinak zájmy družstva poškozují. O definitivním zbavení úřadu dozorčí rady rozhodne nejbližší valná hromada, avšak jen na základě odvolání se vyloučeného.

 

§ 26. Schůze dozorčí rady konají se podle potřeby, a svolává tyto předseda její, jenž jest povinen svolati schůzí bezodkladně, požádá-li o to aspoň třetina členů dozorčí rady nebo představenstva. Také představenstvo může samo dozorčí radu svolati, neučiní-li tak předseda dozorčí rady na vyzvání. Dozorčí rada jest k usnášení schopna, je-li přítomna většina stávajících členů. Předseda hlasuje spolu, a jsou-li hlasy rovně rozděleny, jest přijat návrh, pro který předsedající hlasoval.

O schůzi veden jest řádný protokol, do něhož zapisovány jsou také výsledky revisí, a protokol tento podepisují všichni schůzi nebo revisi přítomní vlastnoručně.

 

§ 27. Dozorčí rada nadána jest všemi právy a povinnostmi, které zákon o společenstvech ze dne 9. dubna 1873, č. 70 ř. z., §§ 24. a 25. členům dohlédací rady propůjčuje.

 

§ 28. Dozorčí rada dohlíží na správu představenstva a jest v každou dobu oprávněna nahlédnouti do všech knih a družstevních listin, revidovati pokladnu, účty a zboží na skladě jsoucí a při vyskytnuvších se nesprávnostech učiniti všechna opatření, jichž by k zabezpečení družstva bylo zapotřebí.

Knihy družstva nutno revidovati aspoň jednou měsíčně a o vykonané revisi sepíše jednatel vždy řádný protokol, obsahující průběh a výsledek revise, jejž všichni revidující členové dozorčí rady vlastnoručně podepíší.

 

§ 29. Dozorčí rada může prozatímně zbaviti členy představenstva jich úřadu a učiniti jmenováním zástupců všechna opatření, jichž jest k nepřetržitému vedení podniku třeba.

 

§ 30. Dozorčí rada musí dále koncem každého správního roku provésti buď společně s představenstvem nebo zvláštní, z jejího středu za tím účelem stanovenou komisí, inventuru, představenstvem zpracovanou výroční účetní závěrku důkladně revidovati, s knihami, se zásobami a s pokladnou ji porovnati a podati o tom zprávu valné hromadě, jakož i podati návrhy na rozdělení stávajících správních přebytků.

 

§ 31. Způsob, jehož musí dozorčí rada při vykonávání svých funkcí dbáti, stanoví se zvláštní, představenstvem a dozorčí radou sestavenou instrukcí, jež má býti schválena valnou hromadou.

Tato instrukce budiž všemi členy na důkaz, že ji uznávají, podepsána.

 

§ 32. Členové dozorčí rady ručí za veškeru škodu, již by neplněním nebo zanedbáním svých povinností družstvu způsobili.

 

§ 33. Dozorčí rada zastupuje družstvo při uzavírání smluv se členy představenstva, jakož i při soudních sporech s nimi vedených.

Nutnou k tomu legitimaci zjedná sobě dozorčí rada podáním opisu dotyčného usnesení valné hromady a zápisníkem o volbách členů dozorčí rady sepsaným.

 

VI. Společné záležitosti.

§ 34. Představenstvo svolává svým předsedou podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc, společnou schůzi představenstva a dozorčí rady. Schůzi jest také svolati, žádá-li o to nejméně 1/3 stávajících členů představenstva a dozorčí rady. Není-li schůze na takovou žádost svolána, má právo tuto svolati dozorčí rada svým předsedou. Schůzi řídí předseda onoho orgánu družstva, který schůzi svolal.

Schůze taková může se usnášeti, je-li přítomna, aspoň polovina všech stávajících a pozvaných členů představenstva a dozorčí rady. Předsedající hlasuje vždy spolu, a jsou-li hlasy stejně rozděleny, jest přijat návrh, pro který se předsedající vyslovil. Proti usnesení přísluší oběma orgánům družstva právo protestu s tím účinkem, že se věc předloží k rozhodnutí valné hromadě (§46. stanov).

 

§ 35. Společné schůzi představenstva a dozorčí rady náleží:

a) sestaviti instrukce, obsahující v rámci těchto stanov podrobnější pravidla pro jednání dozorčí rady a představenstva i jednání jednotlivých jeho členů jako funkcionářů a zásady, jichž má při provozování podniku býti šetřeno a podle nichž mají knihy účetní býti vedeny a účty sestavovány;

b) určovati odměny členům představenstva a dozorčí rady s výhradou schválení valné hromady;

c) najímati místnosti a vypovídati nájem;

d) uzavírati výpůjčky;

e) určovati, kam se mají ukládati přebytečné peníze, které však musí býti ukládány jen v podnicích veřejně účtujících;

f) povolovati mimořádné správní výdaje nad 300 Kč v jedné položce;

g) projednávati zprávy o revisi družstva ve smyslu zákona ze dne 10. června 1903, č. 133 ř. z., prve než se předloží valné hromadě, jakož i o revisi prováděné dozorčí radou;

h) připravovati návrhy pro valnou hromadu;

ch) uzavírati nákupy za více než 5 000 Kč v jedné položce a pořizovati inventář za více než 1 000 Kč v jedné položce;

i) [původní text není znám] stanoviti řády, jakož i výši úrokové míry pro zápůjčky členské, navrhovati valné hromadě úrokovou míru pro úrokování závodních podílů a stanoviti výši podpory členům z podpůrného fondu;

j) volba zástupců družstva na sjezdy; konference a jiné delegace, na nichž má družstvo zájem. Stanoviti časopis k uveřejňování vyhlášek družstva;

k) jednati a usnášeti se o smlouvách zaměstnaných a pracovních řádech, eventuelně vyřizovati veškeré spory mezi zaměstnanými a družstvem vzniklé;

l) jednali o odvolání představenstvem zamítnutých členů podle § 4. stanov;

m) vylučovati členy podle § 9. stanov;

n) rozdělovati funkce členům představenstva na valné hromadě zvoleným, event. přeměňovati funkce, jeví-li se to nutným, a doplňovati počet členů představenstva v době mezifunkční z členů dozorčí rady (§ 14. stanov);

o) zbavovati členy dozorčí rady jejich úřadu (§ 25. stanov).

 

§ 36. O každé společné schůzi nutno vyhotoviti zápis, obsahující všechna závazná usnesení. Zápis tento podepíší aspoň dva členové představenstva a dva členové dozorčí rady, vedle předsedajícího a zapisovatele, kteří na schůzi byli přítomni.

Zápisy tyto možno zapisovati do knihy protokolů o schůzích představenstva.

Zapisovatele, není-li trvale ustanoven, určuje předseda schůze.

 

VII. Valná hromada.

§ 37. Práva, jež členům náležejí, vykonávají tito na valné hromadě. Na každý závodní podíl připadá jeden hlas. Právo členské možno na valné hromadě vykonati jen osobně, pouze osoby právnické mohou se dál zastoupiti plnomocníkem.

 

§ 38. Valnou hromadu svolává pravidelně představenstvo. Kdyby snad představenstvo svolání protahovalo, může ji svolati i dozorčí rada.

Pozvání k valné hromadě oznámí se jedenkráte v časopise „Náš rozvoj“ anebo „Družstevník“, v Praze vycházejícím, a podepíše oznámení to, je-li svolavatelem dozorčí rada, předseda její, nebo, svolává-li ji představenstvo, dva členové jeho. Dotyčné číslo časopisu musí býti nejméně 8 dní před valnou hromadou vydáno.

V pozvání musí býti krátce uvedeny veškeré návrhy a předměty denního pořádku.

Návrhy, jež mají býti na denním pořádku celoroční valné hromady uveřejněny, musí členové podati do čtyř týdnů po uplynutí správního roku. Každý takový návrh musí však býti podporován aspoň jednou desetinou stávajících členů.

 

§ 39. Valná hromada koná se nejdéle do tří měsíců po ukončení správního roku. Na pořadu řádné valné hromady má býti:

1. Čtení protokolu poslední valné hromady;

2. zprávy: a) představenstva, b) dozorčí rady;

3. čtení zprávy o povinné revisi;

4. schválení účetní závěrky a udělení absolutoria představenstvu;

5. rozdělení správního přebytku;

6. volby: a) představenstva, b) dozorčí rady;

7. různé záležitosti družstva.

 

§ 40. V naléhavých případech může býti svolána kdykoliv mimořádná valná hromada. Představenstvo je povinno tak učiniti, když podá jedna desetina členů družstva nebo dozorčí rada s udáním předmětu rokování žádost o svoláni, a to nejdéle do tří týdnů ode dne podané žádosti.

 

§ 41. Denní pořádek stanoví představenstvo, pokud ono valnou hromadu svolává, jinak dozorčí rada. Do denního pořádku musí býti pojaty všechny návrhy, jež podány byly jedním z obou orgánů nebo jednou desetinou stávajících členů.

O předmětech, jež nebyly na denním po řádku ohlášeny, nemůže se valná hromada usnášeti, vyjímaje návrhy na svolání mimo řádné valné hromady.

 

§ 42. Řízení valné hromady náleží podle toho, byla-li představenstvem nebo dozorčí radou svolána, předsedovi prvého nebo druhého orgánu. Předseda stanoví jednatele, jemuž náleží vésti zápisník.

Jednal-li by předseda proti stanovám nebo stranicky, může se valná hromada v každém okamžiku usnésti na tom, aby řízení valné hromady předáno bylo jinému členu.

 

§ 43. Hlasování děje se zvednutím ruky. Je-li výsledek předsedovi pochybný, může provésti sčítání hlasů dvěma členy jím stanovenými. Předseda jest povinen tak učiniti, jakmile jedna třetina členů schůzi přítomných tak navrhne.

Předseda zúčastní se hlasování. Je-li rovnost hlasů, platí za přijaté ono mínění, k němuž se předseda přidal.

O odvolání vyloučeného člena a při volbách hlasuje se vždy lístky. Předseda musí dáti í v jiných případech hlasovati lístky, žádá-li o to polovina všech na valné hromadě přítomných členů. Při rovnosti hlasů při hlasování lístky rozhoduje los.

 

§ 44. Každá valná hromada jest usnášení schopnou, byla-li svolána způsobem těmito stanovami předepsaným, byly-li oznámeny předměty denního pořádku a je-li přítomna aspoň jedna desetina členů.

O změně stanov a o rozpuštění družstva může se valná hromada usnášeti jen za přítomnosti jedné třetiny všech členů, při čemž nejméně dvě třetiny přítomných musí pro návrh na změnu stanov nebo na rozpuštění družstva hlasovati.

Usnesení valné hromady jest pro všechny členy závazné.

Je-li to v pořadu svolané valné hromady v předepsaném oznámení uvedeno, může se v případě, že se nesejde k prvé valné hromadě dostatečný počet členů, konati o hodinu později druhá valná hromada, která jest pak usnášení schopna za každého počtu členů.

 

§ 45. O jednání valné hromady veden jest protokol, jenž musí obsahovati její průběh v podstatných bodech, zejména však přijatá usnesení, výsledek voleb a počet i poměr hlasů při volbách odevzdaných. Zápisy musí býti zapsány do zvláštní k tomu účelu zřízené knihy, podepsány předsedou, zapisovatelem valné hromady a předsedou dozorčí rady. Číslo onoho časopisu, v němž byla valná hromada oznámena, musí býti uschováno ve spisech družstva. Do protokolu valných hromad nesměji býti zápisy z jiných schůzí zapisovány.

 

§ 46. Valné hromadě přináleží:

a) měniti a vykládati stanovy;

b) rozpustiti družstvo;

c) rozhodnouti o odepsání vzniklých ztrát z reservního fondu a ze závodních podílů, mimo případ rozpuštění družstva:

d) [původní text není znám] rozhodnouti o získání, zatížení nebo prodeji nemovitosti.

e) volba a odměna představenstva a dozorčí rady;

f) rozhodnouti o přistoupeni k jiným družstevním hospodářským a podobným institucím za člena, pokud družstvo na takovéto instituci má hospodářský zájem;

g) zbaviti členy představenstva a dozorčí rady jejich úřadu, vyjímaje případ v § 25. stanov uvedený, jakož i jednati o eventuelním odvolání členů dozorčí rady (§ 25 stanov);

h) rozhodnouti o všech proti správě představenstva a dozorčí rady podaných stížnostech

ch) schvátiti instrukce správy představenstva a dozorčí rady se týkající;

i) schváliti výroční účetní závěrky, udělení absolutoria představenstvu a rozdělení čistého zisku;

j) rozhodnouti o podaných odvoláních vyloučených nebo nepřijatých hlásivších se členů;

k) rozhodnouti o připojeni se ku svazu družstevnímu a vystoupeni z téhož;

l) rozhodnouti o námitkách představenstva nebo dozorčí rady z usnesení společné schůze (§ 34. st.);

m) stanoviti nejvyšší úhrnný obnos výpůjček;

n) jednati o revisních zprávách podle zákona ze dne 10. června 1903, čís. 133 ř. z.

 

VIII. Účetnictví, administrativa a účetní závěrka.

§ 47. Knihy vedeny jsou podle vzoru Ústředního svazu československých družstev v Praze, při čemž šetřeno jesť všech pokynů, daných jednotlivými jeho odděleními a jeho revisory ohledně pomůcek ke knihám nutným v případě rozšíření nebo rozdělení podniku, pro kteréž nebylo by žádného ustáleného vzoru svazového. Také i v jiných směrech dbáno jest pokynů svazu a jeho oddělení, jakož i svazových stanov.

 

§ 48. Veškeré spisy a časopisy svazem vydávané jsou uschovávány nejméně po dvou exemplářích. Pro členy představenstva a rady dozorčí jest odebíráno po jednom čísle časopisu „Družstevník“, pro všechny ostatní členy a zaměstnance podle možnosti časopis „Náš rozvoj“.

 

§ 49. Nejdéle do čtvrt roku po ukončení správního roku zaslati jest účetní závěrku a všechen požadovaný materiál Ústřednímu svazu ke svazové statistice.

 

§ 50. Správní rok počíná 1. lednem a končí 31. prosincem. Účetní závěrka sestavuje se vždy jednou ročně koncem správního roku.

Na konci roku musí býti:

a) revidován a zjištěn stav pokladny, zásob surovin a zboží, inventáře a všeho ostatního jmění družstva;

b) představenstvo musí započíti s uzavíráním všech knih.

§51. Výroční účet musí obsahovati:

1. Účet pokladniční, v němž uvedeny jsou veškeré příjmy a všechna vydaní během správního roku učiněná;

2. rozpočet hrubého výtěžku;

3. rozvahu o stavu družstva koncem roku;

4. účet ztráty a zisku, v němž se uvedou:

a) mezi položkami zisku: výnos podniků, úrok z uložených peněz, náhrady správních výloh a j.;

b) mezi položkami ztráty: správní výlohy, úrok z výpůjček, pojistné, daně a poplatky, odpisy na zboží, surovinách, inventáři, nemovitostech a j.

Rozdíl mezi položkami zisku a položkami ztráty jest ziskem nebo ztrátou družstva.

5. Počet členů, již při uzavření rozvahy družstvu příslušeli, počet během roku přistoupivších a vystoupivších členů, jakož i počet závodních podílů, koncem roku stávajících, jakož i počet závodních podílů během roku složených, vypovězených a vyplacených.

 

§ 52. Rozvaha budiž sestavena podle zásady obchodního účetnictví. Veškeré dluhy družstva a povinnosti všeho druhu, závodní podíly, reservní fond a jiné eventuelní fondy zařazují se mezi pasiva (dluhy), cena inventáře po odpisu aspoň 20procentním, nemovitostí po odpisu aspoň 2procentním, hotové peníze, cena zásob, surovin a hotových výrobků a zboží v nákupní ceně po příslušném odpisu a pohledávky přivedené odečítáním pochybných na skutečnou jich cenu, mezi aktiva (jmění). Přebytek jmění nad dluhy tvoří správní přebytek, kdežto opačný výsledek bilance jest ztrátou.

 

§ 53. Zkoumání výroční zprávy náleží dozorčí radě, jež si musí zjednati potřebné doklady nahlédnutím do knih soupisů a položek po vykonané inventuře.

 

§ 54. Současně s vyhlášením valné hromady, t. j. 8 dní před konáním této, povinno jest představenstvo vyložiti v místnostech družstva nebo i v jiných místnostech účetní závěrku členům k nahlédnutí, event. dodá tuto členům po jednom výtisku.

 

IX. Rozdělení správního přebytku a hrazení ztráty.

§ 55. Snese-li to stav bilance, přikáže se ½ % až 1 % k poměru vykázané celoroční tržby na reservní fond. Úrokování závodních podílů může se na účet správního přebytku díti nejvýše 5 %.

 

§ 56. Vykazuje-li po těchto přídělech účetní závěrka správní přebytek, usnáší se valná hromada o způsobu rozdělení podle návrhu dozorčí rady, eventuelně podle protinávrhu, vzešlého z valné hromady, při čemž pamatováno bude vždy na příděl fondům družstva.

 

§ 57. Vznikne-li z bilance ztráta, která nečiní jednu pětinu upsaných závodních po dílů, přenese se tato na účet příštího roku. Je-li ztráta větší, hradí se reservním fondem. Kdyby však obchodní ztráta nemohla býti kryta reservním fondem, pak se sáhne po vyčerpání téhož na závodní podíly členů a použije se těchto v poměru jejich výše k uhrazení zbývající ještě ztráty. Při tom se ztráta, nepohltí-li schodek všechny závodní podíly, poměrně podle výše jednotlivých závodních podílů od těchto odečítá. Toto stane se však jen v případě likvidace nebo konkursu, event. tehdy, není-li naděje, že ztráta bude kryta hospodářstvím příštího roku.

Při rozpočtu podílu na ztrátě, jenž by na jednotlivého člena připadal, vezmou se závodní podíly v jejich koncem dotyčného správního roku stávající výši za základ. Nedostál-li některý člen ohledně složení závodního podílu svým povinnostem, odpočítají se nezaplacené obnosy z jeho případné pohledávky.

 

X. Reservní fond.

§ 58. K úhradě případných ztrát založen jest reservní fond, který se tvoří:

a) ze zápisného členů;

b) z nevyzdvižených a nevyúčtovaných částí správního přebytku;

c) z podílu na správním přebytku a zvláštních nadací z tohoto;

d) z části nesplacených podílů, jež nebyly přes výslovné upomenutí a připomenutí následků během jednoho roku plně splaceny;

e) z podílů závodních, které jsou odepsány, jestliže člen nebo jeho rodina ode dne úmrtí, vyloučení nebo do dvou let podíl závodní nevyzvednuli; u vystouplých členů do dvou let ode dne, kdy podíl podle §10 stanov má býti členu nazpět vyplacen.

f) z různých členských a jiných darů.

Odpisy s reservního fondu může učiniti jenom valná hromada po návrhu představenstva a dozorčí rady.

Reservní fond zůstane jměním družstva až do jeho rozpuštění a používá se téhož jako provozovacího kapitálu družstva. Vystoupivší a vyloučení členové, jakož i dědicové členů zemřelých, nemají na reservní fond žádných nároků.

 

XI. Rozpuštění družstva.

§ 59. Družstvo se rozpouští:

a) usnesením valné hromady;

b) prohlášením konkursu na jmění družstva;

c) nařízením správního úřadu na základě pravoplatného nálezu trestního (§ 37 a 38 zák. o společenstvech ze dne 9. IV. 1873.)

 

§ 60. Jakmile družstvo zastaví platy nebo jmění družstva nekryje dluhy, jest představenstvo pod vlastní odpovědností povinno navrhnouti soudu prohlášení konkursu nebo vyrovnání.

 

§ 61. Po rozpuštění družstva, vyjma případ konkursu, provedou pro likvidaci (§ 41. zák. o společenstvech ze dne 9. IV. 1873) valnou hromadou zvolení likvidátoři, za které mohou býti nejlépe zvoleni členové posledního představenstva.

 

XII. Způsob vyhlášek.

§ 62. Veškerá oznámení v záležitostech družstva a listiny družstvo zavazující vyjdou pod jeho firmou, která musí býti doslovně a nezkráceně uváděna, a jsou podepisovány vlastnoručně dvěma členy představenstva.

 

§ 63. K uveřejňování zákonem předepsaných oznámení (§ 30 a 40 zák. o spol. ze dne 9. IV. 1873) slouží družstvu list úřední.

 

XIII. Všeobecná ustanovení.

§ 64. Družstvo podrobuje se povinné revisi ve smyslu §§ 2. a 3. zák. ze dne 10. června 1903, č. 133 ř. z. Ústřednímu svazu československých družstev v Praze.

 

§ 65. Doba trvání družstva jest neurčitá.

 

§ 66. Počet členů jest neuzavřený.

 

§ 67. Při ustavující valné hromadě oprávněni jsou členové prvního představenstva opatřiti zápis družstva do rejstříku společenstev příslušného obchodního soudu, jakož i provésti případné změny stanov obchodním soudem požadované.

Pro případ změny stanov oprávněni jsou opatřiti zápis změny stanov členově představenstva, kteří byli oprávněni znamenat za družstvo před konáním valné hromady, na níž změna stanov byla provedena. Tito mají také právo provésti eventuelní změny obchodním soudem požadované.

 

 

Členy prvního představenstva, zvoleného na ustavující valné hromadě, jsou následující:

 

Předseda:

Strašlipka Frant., žel, zřízenec, Hostivice 222.

 

Místopředseda:

Fousek Václ., plynárenský dělník, Jeneček 170.

 

Pokladník:

Kučera Ladislav, žel. zřízenec, Hostivice 77.

 

Účetní:

Stehlík Václ., soustružník, Hostivice 111.

 

Přísedící:

Fiala Václ., tesař, Hostivice 107.

 

 

Ineman Václav,

předseda ustavující valné hromady.

 

Pachman Jaroslav,

jednatel ustavující valně hromady.

 

V Hostivicích dne 30. března 1924.

 

Tyto stanovy byly podle usnesení ze dne 16. května 1924, čj. Firm. 7133/Společen. XXIX 254/2 do rejstříku společenstev svaz. XXIX, str. 254, zapsány.

Kancel. obchodního soudu v Praze, odd. VI., dne 16. května 1924.

Zunt, ředitel kanceláře

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Družstvo Dělnický dům -> Stanovy

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003