Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Hasiči Litovice -> Stanovy

 

 

 

Sbor dobrovolných hasičů v Litovicích

 

Stanovy

 

 

Stanovy

Sboru dobrovolných hasičů v Litovicích.

 

§ 1.

Ve smyslu usnešení obecního zastupitelstva spojené obce Litovice, Břve a Jeneček zřizuje se dobrovolný hasičský sbor v Litovicích.

Účelem spolku jest při vzniklých požárech v jmenované spojené obci a v nejbližším jejím okolí dle § 14, 31 a 39 zák. ze dne 25. května 1876 udržovati pořádek, k hašení ohně napomáhati a majetek i život svých spoluobčanů požárem ohrožený hájiti.

Za tím účelem zavedou se ve sboru pravidelná cvičení hasičská, jakož i tělocvik vůbec, společné výlety, k oživení pak ducha společenské zábavy atd.

 

§ 2.

K dosažení účelu toho užívá se: a) ročních příspěvků obce a příspěvků dobrovolných, b) vkladů členů zakládajících, c) půlletních příspěvků členů přispívajících, d) základního kapitálu spojenou obcí Litovickou věnovaného a ve zvláštním inventáři sestaveného vedle § 48 zákona ze dne 25. května 1876.

 

§ 3.

Pro činné členy jest založený fond podpůrný z přebytků o zábavách jimi pořádaných, jakož i na dále přebytky takové, též dary a odkazy s výslovným přáním darovatele k němu plynouti mají, a který se zvláště zúročený pokladníkem spravuje.

 

§ 4.

Spolek se skládá z údů: a) zakládajících, b) přispívajících, c) činných a d) čestných. Údem zakládajícím se stane, kdo složí jednou pro vždy příspěvek valnou hromadou stanovený, bez omezení dobročinnosti; členem přispívajícím stane se, kdo platí příspěvek též valnou hromadou stanovený; činným členem stane se, kdo výborem uznán byl za schopna k pracím hasičským, překročil nejméně 18. rok věku svého a mravně jest zachovalý; čestným členem může býti jmenován ten, kdo si o spolek zvláštních zásluh získal, buďsi to osoba soukromá, morální, neb korporace. Čestné členství budiž udělováno zvláštním diplomem; právo navrhovati čestné členy má výbor, valná hromada však právo schvalovati.

Údy pod odstavcem a) a b) uvedenými, mohou se státi též osoby morální a korporace. Volba cizozemce za čestného člena podléhá mimo to potvrzení vys. c. k. místodržitelství.

Každý činný člen zavazuje se rukou dáním k šetření stanov a řádu domácího, zvláště k poslušnosti a svědomitému konání povinností a potvrdí tento slib vlastním podpisem na místo přísahy v knize k účelu tomu zřízené, načež obdrží přijímací lístek správním výborem vyhotovený.

 

§ 5.

Členem býti přestává: a) kdo výboru ohlásí, že vystupuje; b) kdo výborem pro neplacení povinných příspěvků za vystoupilého uznán byl; c) kdo pro nějaký hrubý poklesek proti řádu domácímu neb hasičskému, byl ze sboru vyloučen. Vyloučený člen může se z vylučovacího nálezu výboru odvolati k nejblíže příští valné hromadě prostřednictvím výboru; do té doby má však vylučovací nález výboru úplnou platnost. Pro neplacení příspěvků může být za vystoupilého považován, kdo dlužný celoroční příspěvek, byv výborem o zapravení upomenut, nezapravil; může se však opět státi členem, jakmile dluh svůj zaplatí.

 

§ 6.

Záležitosti sboru řídí valná hromada členů a výbor; co se týče fondu podpůrného činné členstvo se schválením výboru.

 

§ 7.

Řádná valná hromada spolku odbývá se pouze jednou v roce, a sice v měsíci lednu; mimořádná dle potřeby. Obě svolává po svém zdání výbor, mimořádnou to žádá-li o ní pětina všech v spojených obci bydlících členů.

 

§ 8.

Jednání valné hromady jest veřejné, pokud osobní záležitosti jednotlivých členů se netýká. Však nečlen nemůže, až na výminku § 12 ustanovenou účastenství míti v rokování.

 

§ 9.

A) Valná hromada může rozhodovati ve všech záležitostech spolku se týkajících a nejsou-li pouze výboru vyhraženy. Oba volí předsedu, místopředsedu, velitele, jednatele, pokladníka a šest členů výboru, z nichž polovina jest z činného mužstva. Dále tři náhradníky a dva účetní dozorce, kteří nejsou členy výboru.

Valné hromadě vyhražuje se právo posuzovati činnost výboru, správy účetní, hospodaření se jměním spolkovým, usnášení se o změně stanov, o zvýšení neb snížení příspěvků, o domácím a hasičském řádu, schvalovati čestné členy, rozhodovati o smyslu a významu stanov, kdyby o nich vzešla pochybnost atd.

B) Místovelitel volí se pouze činným mužstvem na jeden rok, ku kteréž volbě svolává činné mužstvo velitel. Velitel a místovelitel musí se, neučinil-li tak již dříve, podrobiti hasičské zkoušce od osmi dnů po volbě před výborem domácího sboru. Ku zkoušce velitele neb místovelitele může si výbor pozvati velitele některého sousedního sboru.

 

§ 10.

K platnému usnášení valné hromady zapotřebí jest, aby přítomná byla aspoň polovice členů v spojené obci Litovice, Břve a Jeneček bydlících. Nesejde-li se týž počet, odbývá se valná hromada o hodinu později s tímtéž programem, bez ohledu na počet členů přítomných, jež má totéž právo, jako při plném počtu.

 

§ 11.

Volby ve valné hromadě dějí se lístky hlasovacími neb pozdvižením ruky. Při rovnosti hlasů přikročí se k užší volbě.

 

§ 12.

Mimo členy přísluší starostovi obce Litovické, jemužto ponecháno právo súčastniti se schůzí výborových a jemužto vrchní dohlídka nad správou jmění spolkového přísluší, zúčastniti se valné hromady s právy členům vyhraženými.

 

§ 13.

Výbor skládá se ze starosty, jeho náměstka, velitele, jednatele, pokladníka, šesti členů výboru a podvelitele. Členy výboru zastupují náhradníci dle pořadu volebního.

 

§ 14.

Výbor volí se vždy na jeden rok ve valné hromadě lednové; činnost počíná hned po zvolení. Byl-li zvolen v jiném čase, potrvá ve své činnosti až do nejblíže příští valné hromady.

 

§ 15.

Výbor schází se k poradě nejméně jednou za měsíc, jinak ale vždy, kdykoliv toho starosta nutnost uzná. Den schůze výboru a program musí býti členům téhož aspoň na tři dny, v pádu nutnosti na den napřed oznámen.

 

§ 16.

K platnému usnešení výboru potřebí je přítomnosti aspoň polovice veškerých členů jeho. Nedostaví-li se člen výboru třikrát do výborové schůze, aniž by se platně omluvil, pozbývá své hodnosti, může ale býti přijat do výboru, jest-li že se písemně omluvil.

 

§ 17.

Starosta, po případě jeho náměstek, svolává schůze sborové, v nichž zároveň předsedá. V nepřítomnosti sboru předsedá velitel. Starosta neb jeho náměstek zastupuje jednotu naproti třetím osobám a úřadům.

 

§ 18.

Veliteli přísluší: a) při požárech a cvičeních míti vrchní velení; b) patřičná cvičení ustanoviti; c) objevující se poklesky kárati a brzké jich odstranění usilovati; d) dohlídku míti na správu hasičského nářadí; e) vady vyskytující se na hasičském nářadí s předsedou uváděti ve známost správnímu výboru; f) ve srozumění se starostou obce Litovické působiti k tomu, aby se každému členu sboru, který nebezpečenstvím vlastním zachránil lidský život, dostalo zasloužené odměny čestní, Jeho Veličenstvem pro případ takový ustanovené; g) vedení inventáře.

 

§ 19.

Náměstek velitelův podporuje velitele v konání jeho povinností a zastupuje jej ve veškerých právech a povinnostech.

 

§ 20.

Jednatel podporuje starostu při vypracování písemností týkajících se sboru; on má veškerá usnesení správního výboru a valné hromady protokolárně spisovati, vede památní knihu sboru od jeho založení, chová spisy, listiny a pečeť spolkovou. Zastupuje velitele v pádu potřeby co pobočník.

 

§ 21.

Pokladník má veškeré příjmy a výdaje sboru obstarávati a účtovati. Proto přijímá on, nebo předseda všecky příspěvky, dary a odkazy, jakož i výtěžky z veřejných zábav, a ošetřuje fond podpůrný. Pokladník klade celoroční účty valné hromadě, mimo to pak vždy, když za ně výbor požádá. Zkoumání jich děje se předsedou za členů výboru, kteří pak celému výboru podají zprávu, pak se zkoumají účty dvěma valnou hromadou zvolenými účetními dozorci, kteří při nejblíže příští valné hromadě oznamují výsledek.

 

§ 22.

Zbrojník chová inventář, opatřuje skladiště hasičské i s nářadím a jest za pořádek ve skladišti a způsobilost požárního nářadí výboru zodpovědný.

 

§ 23.

Zvolení dozorci účetní zkoumají účty a činí v té příčině návrhy valné hromadě. Činnost jejich trvá jako činnost výboru.

 

§ 24.

S výborem zvolení náhradníci nastupují vždy k vyzvání starostou do výboru, když některý člen z podstatných příčin schůze súčastniti se nemůže. Povolání to děje se pořadem dle množství obdržených hlasů. Při rovnosti jich rozhoduje los starostou tažený.

 

§ 25.

Výboru přísluší k návrhu velitele, přijmouti a propouštěti cvičitele, zbrojníka, jiné hodnostáře, jak v hasičském řádu ustanoveno; spravovati jmění spolkové pod dohlídkou obce; on může k účelům spolku uzavírati jménem jeho půjčky a koupě, opatřiv si dříve svolení valné hromady, on bdí nad pořádkem a kázní, vykonává moc disciplinární, vylučuje ve smyslu §5 členy; výbor sestavuje jednací, domácí a hasičský řád, jejž valné hromadě ku schválení předloží, on řídí vnitřní i vnější záležitosti spolku, pokud nejsou valné hromadě vyhraženy. Výbor má právo navrhovati valné hromadě čestné členy, zkoumati účty a stav pokladny, za jejíž jmění rukou nerozdílnou tak dlouho ručí, pokud ve své činnosti trvá. Výbor má právo členům ustanovovati odměny za jejich zvláštní výkony.

 

§ 26.

Pokud fond podpůrný stačí, udílí se podpory. Podpory se udílí:

a) V pádu úrazu neb nemoce následkem služby ochranné. Rozhodnutí o tom, zda-li a v jakém obnosu podpory (pohřebné) od spolku udíleny býti mají v každém jednotlivém případě správě spolku přísluší, která usnesení svá od případu k případu a vzhledem ku potřebnosti dotyčného člena spolku, pokud se týče jeho pozůstalých, jakož i dle stavu spolkového jmění činiti bude. Ustanovení nejvyššího obnosu (maximálního) těchto podpor (pohřebného) vyhražuje se usnešení valné hromady.

b) Utrpí-li člen činný při práci záchranné škodu na vlastním oděvu neb obuvi, jest povinen po ukončené práci ihned škodu tuto veliteli, při práci této zaměstnanému, oznámiti, který po šetření se spolu zaměstnanými členy nechá hlasovati o výši náhrady. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas velitele. V pádu příznivém pro poškozeného vydá poukázku na obnos slovy psaný, jakož i vysvětlení, komu a za co, a kdy vydána byla. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas velitele.

c) Pakli že by zábava někdy činnými členy pořádaná vykazovala schodek, svolá velitel oběžníkem veškeré činné členy a přítomné nechá hlasovati, má-li schodek ten z fomdu podpůrného uhražen býti, a výsledek hlasování výboru ku schválení výboru předložiti. Při rovnosti hlasů rozhoduje los velitelem tažený.

 

§ 27.

Přijímání nových členů zůstavuje se výboru s tou výminkou, že vyvěsí jména nově se přihlášivších členů po 8 dní ve spolkové místnosti, po který čas každý člen proti přijetí toho kterého člena přistoupivšího námitky, ovšem jen odůvodněné, činiti může.

 

§ 28.

Vyloučení člena jen tehdáž státi se může, hlasovala-li o vyloučení nadpoloviční většina veškerých členů výboru, hlasování ono děje se lístky. Vyloučení toto nabývá ihned platnosti, může však ve smyslu § 5 valnou hromadou zrušeno býti.

 

§ 29.

Usnesení se výboru a ve valné hromadě, pak i volby dějí se nadpoloviční většinou hlasů. Při rovnosti hlasů rozhoduje starosta.

 

§ 30.

Listiny s právním závazkem pro spolek, musí býti podepsány starostou neb náměstkem a jednatelem. Jinak dostačí podpis starosty neb jeho náměstka a jednatele. Ohlášení podpisuje a uveřejňuje jednatel, pokud cvičení se týká, velitel.

 

§ 31.

Spolek sídlí v Litovicích. Náčiní a výzbroje, pokud to není majetkem obecním neb vrchnostenských, náleží jen účelům hasičským a nesmí účelům těmto býti odcizeny. Jednací řeč jest česká. Činní členové mají svůj stejnokroj.

 

§ 32.

Neshody a sváry osobní mezi členy, z poměru spolkového povstalé, rozhodne a porovná výbor. Nejsou-li strany nálezem výboru spokojeny, volno jim sestaviti se smírčí soud, z jehož nálezu odvolání není. Tento smírčí soud pozůstávající ze šesti členů, ustaví se tak, že si každá sporná strana zvolí z členů po třech důvěrnících, tito pak si z ostatních členů spolku zvolí většinou hlasů předsedu, při rovnosti hlasů rozhodnou volbu losem a učiní pak většinou hlasů nález.

Tento smírčí soud pozbývá však v případech, jež podléhají trestním zákonům, veškeré platnosti. Spory mezi jednotlivými členy a výborem rozhoduje valná hromada.

 

§ 33.

Ve smyslu předpisu zákona ze dne 25. května 1876 podrobuje se spolek dohlídce příslušných úřadů zeměpanských.

 

§ 34.

Změna stanov jest platná, hlasuje-li pro ni nejméně dvě třetiny ve valné hromadě přítomných členů. Authentický text stanov jest český.

 

§ 35.

Spolek má právo společně s některými zákonitě pozůstávajícími hasičskými spolky, buď novou okresní neb župní hasičskou jednotu utvořiti, aneb za člena k některé již stávající sousední okresní či župní jednotě hasičské přistoupiti a prostřednictvím téže ku hasičské jednotě zemské i říšské přistoupiti.

 

§ 36.

Spolek trvá, dokud čítá 15 členů. Pak-li by počet členů klesl pod toto číslo, má starosta obce občanstvo vyzvati ku přistupování ku sboru, a jakmile počet členů na patnáct vzrostl, má spolek na dále trvati ve své činnosti. Teprve kdyby se nepřihlásil dostatečný počet, rozejde se spolek.

Pak-li se rozejde, neb úředně zrušen by byl, připadne veškeré peněžité jmění spojené obci Litovice, Břve a Jeneček, taktéž i náčiní k opatrování a náležitému upotřebení s tou podmínkou, aby bylo vydáno opět první československé hasičské jednotě v Litovicích.

 

Schváleno ve schůzi obecního výboru spojené obce Litovice, Břve a Jeneček odbývané dne 14. ledna 1899.

 

Horešovský, radní, Frant. Linek, starosta, Ant. Burgr, radní, Fr. Horešovský, radní, Ant. Šimáček, radní, Fr. Ptáček, výbor, Josef Vorlíček, výbor, Josef Stříbrný, výbor

 

Znění uvedeno dle výtisku stanov (tisk Josef Šolc na Kladně)

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Hasiči Litovice -> Stanovy

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003