Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Hostivít -> Stanovy

 

 

Čtenářsko-podporující spolek Hostivít pro Hostivici a okolí

 

Stanovy

 

 

Stanovy

spolku „Hostivít“ v Hostivici

 

Název, sídlo a jednací řeč spolku.

§ 1. Jméno spolku jest „Hostivít“, spolek čtenářsko-podporující.

1. Sídlo spolku jest v obci Hostivici.

2. Jednací řeč jest česká.

 

Účel spolku.

§ 2. Účelem spolku jest šířiti vzdělanost a osvětu, jakož i pěstovati společenské ušlechťující zábavy.

1. Udíleti členům spolku pomoci na čas jich onemocnění.

2. Podporovati členy bez vlastní viny ku práci neschopné.

3. Poskytnouti pomůcky na slušný pohřeb zemřelého člena.

4. Pořádání přednášek obsahu nepolitického ku poučení a vzdělání členův.

5. Založení knihovny a užitečných časopisů.

6. Půjčování knih členům.

 

§ 3. Prostředky k dosažení téhož účelu v paragrafu druhém jsou:

1. Zápisné členův.

2. Povinné příspěvky členův.

3. Úroky z jistiny spolkové.

4. Dary, odkazy a příspěvky dobrovolné.

5. Výtěžky ze zábav, hudebních plesů ve prospěch spolku, též besed a zábav deklamatorních.

 

§ 4. Členové jsou:

1. Řádní.

2. Přispívající.

3. Zakládající.

4. Čestní.

a) Členem spolku státi se může každý občan vyznání křesťanského obce Hostivice a okolí, jehož výbor za takového uzná. Každý řádný člen složí zápisného 1 zl. r. č. a odvádí každý měsíc třicet kr. r. č. Příspěvek měsíční může dle okolností zvýšen aneb snížen býti; obé však státi se může jen na základě usnesení valné hromady.

b) Členem přispívajícím se stane, kdož nejméně 3 zl. r. č. ročně k účelům spolku přispívá. Příspěvek tento budiž vždy napřed na počátku každého roku složen.

c) Členem zakládajícím stane se ten, kdo zaplatí jednou pro vždy 20 zl. r. č.

d) Za členy čestné volí valná hromada k návrhu výboru toho, kdož si o spolek skutečných zásluh získal. Čestní členové jsou veškerých povinností prosti.

Za člena spolku nemůže nikdo býti přijat, o němž dokázáno, že nezhojitelnou nemocí již stižen jest.

Každý člen přistoupením ku spolku zavazuje se dle stanov těchto všech usnesení valných hromad a výboru, učiněných ve smyslu stanov těchto, ve všem šetřiti.

 

§ 5. Členem přestává býti:

1. Kdo výboru ohlásí, že vystupuje;

2. kdo za 3 měsíce povinných příspěvků nezaplatil, budiž považován za vystouplého ze spolku;

3. kdo ze spolku byl vyloučen.

Právo vyloučiti člena ze spolku přísluší výboru a stává se zejména:

a) Když člen bezúhonnosti pozbyl.

b) Jednal-li úmyslně ku škodě spolku.

c) Nedostavil-li se k valné hromadě po třikráte, aniž by se byl řádně omluvil.

Ten, kdo by však povolán byl do služby vojenské, aniž by platil povinných příspěvků, nepřestává býti členem, jen tehdy, pakli by byl zmrzačen, aniž by po tu dobu měl práv na podporu.

Vyloučení ze spolku výborem může se státi jen tehdy, byl-li k tomu výbor zvláštně sezván a hlasovalo-li pro vyloučení více než polovice členů jeho. Vyloučení to nabývá ihned platnosti; může však usnesením valné hromady zrušeno býti, jestliže vyloučený ve 14 dnech po vyloučení svém výboru oznámí, že se z nálezu jeho odvolává, v kterémžto případu výbor věc tu valné hromadě nejblíže příští předložiti povinen jest.

Ze spolku vystupující jakož i dle odstavce 3. vyloučený člen nemůže nikdy nazpět žádati spolku zaplacených příspěvků.

 

Práva členů.

§ 6. Veškeří členové vůbec mají právo:

1. Při všech valných schůzích býti, o věcech spolkových jednati a uzavírati.

2. K valným hromadám písemné návrhy činiti. Tyto však musí býti nejméně 8 dní před odbýváním valné hromady výboru odevzdány.

3. Voliti.

4. Voleni býti mohou jen řádní členové.

5. Nahlédati ve správu spolkovou.

6. V knize přání aneb bezprostředně písemně neb i ústně buď předsedovi, buď výboru přání a návrhy o všech záležitostech spolkových podávati, jakož i proti vyskytnuvším se vadám ve správě spolkové stížnost si vésti.

7. Přítomnu býti všem spolkem uspořádaným přednáškám.

8. Súčastniti se všech spolkem uspořádaných zábav.

9. Z knihovny spolkové sobě vypůjčovati knihy; mimo to přísluší řádným členům ještě práva tato:

10. Právo na výpomoc v čas nemoci.

11. Právo na podporu při neschopnostech k práci (§ 2, 2.)

12. Právo na pomůcky pohřební (§ 2, 3.)

 

Udílení podpor.

§ 7. Vyměřování a udílení podpor děje se následovně:

1. Podpory jsou dočasné; vyměření a udílení jich přísluší výboru.

2. Kdo podpory žádá, nechť podá písemní žádost předsedovi neb jeho náměstkovi a prokáže se, že jest nemocen a pro tuto nemoc pracovati nemůže a nepracuje.

3. Podpory udílejí se jen členům řádným, a sice jen tenkráte, když ten, který o podporu žádá, již půl roku členem jest.

Každý řádný nemocný člen obdrží podporu dle usnesení valné hromady.

Onemocnělý člen řádný nechť podá písemní žádost k výboru o podporu, ve které naznačí den svého onemocnění.

Spolkem podporovaný člen obdrží novou podporu až po uplynutí jednoho roku, od posledního týdne poskytnuté mu podpory počínaje.

4. Zemře-li člen spolku, který po šest měsíců řádným členem spolku byl, vydá se na jeho pohřeb příspěvek dle usnesení valné hromady.

5. Přispívající členové považují se, byli-li aspoň po tři léta ve spolku, když bez viny své schudnou, za řádné členy a požívají práv, jakož i povinností členů řádných.

6. Potřebuje-li žadatel vskutku podpory čili nic, vyšetřiti dá výbor, kdykoli toho třeba se ukáže, jedním nebo dvěma členy svými, po případě i lékařem.

7. Jeví-li se nemoc co následek trestuhodných činů, nemá člen právo žádati za podporu, rovněž není spolek povinen udíleti podporu tomu, kdož vinou pána, u kterého v práci jest, k úrazu přišel, poněvadž v takovém případu jest povinen pán starati se o něho.

8. Člen, který podpory požívá, jest od placení příspěvků osvobozen dotud, pokud trvá nemoc a podpora.

9. Kdož podpory žádají, dluhují však příspěvky, musí tyto dříve, nežli jim podpora udělena býti může, zaplatiti.

10. Člen nezaviněle ku práci neschopný (je-li churav), vyhovuje-li nejméně po tři roky řádně všem spolkovým povinnostem, může žádati za podporu, a to:

Buď okamžitou, buď občas se opakující.

Žádost takovou podati musí písemně, nejméně třemi řádnými členy spolupodepsanou, k valné hromadě.

Valná hromada po bedlivém uvážení a shledání stavu pokladny spolku rozhodne:

a) má-li býti podpora jemu udělena,

b) má-li se tato občas opakovati.

Každý řádný člen též dle §§ 7. a 5., který deset roků po sobě jdoucích členem spolku byl, a sestárnul-li tak, že ku každé práci neschopným se stal, což budiž vyšetřeno výborem a po případě i lékařem, obdrží týdenní podporu do své smrti, valnou hromadou vyměřenou.

 

Knihovna spolková.

§ 8. Knihovna spolková zřizovati se bude z počátku jen z darů dobrovolných a teprv později, kdyby dovolovalo jmění spolku, mohou se výtečné knihy a poučné časopisy přikupovati. Knihy se budou půjčovati dle řádu, který výbor k tomu zvláště vydá, jen členům.

 

O valných hromadách.

§ 9. Valná hromada schází se každého roku dvakráte, a sice v měsíci lednu a červenci, v případech důležitých může výbor i mimořádně valnou hromadu svolati, když za to nejméně pětina všech členů žádá.

 

§ 10. Valnou hromadu svolává výbor a má se o to postarati, aby každý člen osm dní napřed o tom uvědomen byl.

 

§ 11. K platnému usnesení ve valné hromadě zapotřebí jest, aby přítomna byla nejméně třetina všech členů.

Kdyby se potřebný počet členů nedostavil, jest povinen předseda svolati v osmi dnech jinou valnou hromadu, která, nehledě na počet členů, uzavírati může každé jednání.

Má-li se státi usnesení o změně stanov neb o zrušení spolku, musí přítomných býti aspoň tři čtvrtiny všech členův. Po každé valné hromadě budiž sepsán protokol a přiložen seznam přítomných.

 

§ 12. Do valného shromáždění patří tyto věci:

1. Schvalování zprávy výboru o činnosti spolku, o stavu členův a jmění spolkovém.

2. Volba předsedy, jeho náměstka, jednatele, pokladníka, 9 členů ostatních výborů, tří jejich náhradníků a dvou přihlížitelův účtů.

3. Volba čestných členů.

4. Zvyšování nebo snižování měsíčních příspěvků a podpor.

5. Povolování výdejů 20 zl. r. č. převyšujících.

6. Rozhodování o odvoláních členů výborem vyloučených.

7. Rokování a rozhodování o návrzích, které:

a) buď výborem správním byly podány, neb

b) které od jednotlivých členů učiněny byly.

Každý člen spolku má právo ve valné hromadě návrhy činiti, a jsou-li tyto aspoň pětinou přítomných členů podporovány, má o nich býti rokováno a hlasováno.

8. Změna stanov, která však závisí na schválení politického úřadu zemského.

9. Zrušení spolku a pořízení o jmění spolkovém.

 

§ 13. Při hlasování rozhoduje prostá většina hlasů; jsou-li hlasové počtem sobě rovni, rozhoduje hlas předsedův.

 

§ 14. Volby ve valné hromadě konají se osobně odevzdáním lístků. Volba čestných členů děje se pozdvižením ruky.

 

Správa spolku.

§ 15. Správní rok spolku počíná 1. ledna a končí 31. prosince.

 

§ 16. Řízení spolku v záležitostech peněžních a hospodářských, jakož i vzhledem kázně členů vede výbor.

Výbor sestává ze 13 členů, počínaje předsedou, místopředsedou, pokladníka a jednatele.

Předseda a jeho náměstek, pokladním a jednatel, jakož i ostatní členové výboru a jich náhradníci buďtež vždy voleni z členů řádných. Výbor volí si ze svého středu knihovníka, zapisovatele a podobně.

 

§ 17. Členem výboru může se státi, kdož jest soběprávným a v místě spolku nebo v nejbližším okolí své stálé sídlo má.

Předseda, pokladník a jednatel mohou býti jen ti, kdož mají svá obydlí v místě, kde spolek se nachází.

 

§ 18. Veškeří členové výboru, jejich náhradníci a přihlížitelé účtů jsou voleni pouze pro jeden rok; mohou však opět voleni býti. Nový výbor volí se vždy v lednové valné hromadě.

 

Výbor.

§ 19. Výbor rokuje a rozhoduje za předsednictví předsedy neb jeho náměstka, je-li přítomno 7 členů výboru, o všech záležitostech spolku, pokud nejsou tyto vyhrazeny valné hromadě, a sice náleží sem:

a) Přijímati členy dle § 4.

b) Vyloučení členů dle § 5.

c) Vybírání příspěvků měsíčních.

d) Určování a udílení podpor a pohřebních příspěvků.

e) Usnášení o mimořádných příjmech a vydáních.

f) Ukládání jmění a jistin na úroky.

g) Svolávání valných hromad řádných a mimořádných.

h) Rokování o návrzích členů spolku a uvažovati v knize přání podané žádosti.

i) Činiti návrhy valné hromadě.

 

§ 20. Výbor odbývá každý měsíc jedno řádné a ve zvláštních případnostech mimořádné sezení.

 

§ 21. Hlasování ve výboru děje se jako při valné hromadě.

 

§ 22. O sezení a jednání výboru budiž sepsán protokol.

 

§ 23. Sezení výboru jest pro členy co posluchače veřejné, tito však nemají práva rokovati a nesmějí výbor nijakým způsobem vytrhovati, jinak by se z místnosti, kde výbor zasedá, odstraniti musili.

 

§ 24. Výbor je ze svého jednání valné hromadě odpovědný. Členové výboru ručí za správné hospodářství s jměním spolkovým společně a nerozdílně veškerým svým jměním.

 

§ 25. Který člen výboru třikráte po sobě do schůze výborové, napřed mu oznámené, bez žádného omluvení se nedostavil, pozbývá hodnosti své, pakli se výbor na tom dvěma třetinami hlasů svých ustanoví.

 

§ 26. Výboru se ukládá, aby vypracoval ve smyslu stanov těchto zvláštní jednací, knihovní a domácí řád, závazný pro všechny členy spolku.

 

§ 27. Předseda stojí v čele spolku a zastupuje tento naproti úřadům a jiným osadám, bdí nad řádným vykonáváním povinností jednotlivých údů výboru, náhradníků a přihlížitelův účtů, svolává výbor ke schůzím, řídí jednání ve schůzích výboru a ve valných hromadách, podávají se mu všecky písemnosti spolek došlé ku nahlédnutí a všecky od spolku vydané ku podpisu, pečuje o řádné vykonání usnesení výboru a správné řízení všech záležitostí spolku; taktéž zastupuje s dvěma výbory spolek na venek.

 

Náměstek předsedův.

§ 28. Náměstek předsedův zastupuje ve všech věcech předsedu, je-li tento zaneprázdněn aneb nepřítomen.

 

Pokladník.

§ 29. Pokladník přijímá všecky důchody, jistiny a vklady spolku, vyplácí všecky výdaje spolkové do dvaceti zlatých r. č. na poukázku písemní, podepsanou od předsedy, po případě téhož náměstka, vede knihy příjmů a vydání, podává výkazy měsíční výboru, půlletní a roční valné hromadě ku schválení, jakož i výkaz nedoplacených příspěvků, upomíná dlužníky a ručí veškerým svým jměním za jmění spolkové, jemu svěřené, i za všecky škody jeho vinou a vedením způsobené.

 

Jednatel.

§ 30. Jednatel obstarává veškeré kancelářské řízení výboru, vede protokol podací, jednací, seznamy členů a opatruje archiv. Oznamuje výboru přistupující členy, zastává ve valných hromadách návrhy výboru, oznamuje předsedovi a výboru činěné návrhy a stížnosti.

 

Knihovník.

§ 31. Knihovník přijímá všecky spolku darované nebo tímto zakoupené knihy a listiny, vede o nich seznam, jakož i seznam o půjčených knihách členům.

 

§ 32. Náhradníky povolává předseda do výboru v tom pořádku, jak zvoleni byli.

 

Přehlížitelé účtů.

§ 33 Přehlížitelé účtů jsou povinni na žádost výboru účty zkoumati a zprávu o výsledku podati.

 

Soud smírčí.

§ 34. Veškeré spory mezi členy vzniklé, nedocílil-li výbor urovnati, rovná soud smírčí. Za smírčí soudce volí sobě každá sporná strana dva členy řádné a předseda spolku ustanoví pátého člena jakožto předsedu toho soudu.

 

Zrušení spolku.

§ 35. Spolek se rozchází usnesením valné hromady, hlasovalo-li pro rozejití nejméně tři čtvrtiny všech řádných členů, a přestává, pakli má nejméně patnáct členů.

V případě prvním, stává-li nějakého spolkového jmění, mají přítomní členové právo rozhodnouti, jak s jměním tímto naložiti se má.

Kdyby však se spolek rozejíti musil pro nedostatek členů, budiž svolána valná hromada, která postarati se má o jmění, zbylo-li nějaké, a rozděliti je mezi pozůstalé členy.

 

§ 36. Knihovna spolková při rozejití se spolku náleží místní obci.

 

§ 37. Spolek podléhá všem zákonům o spolcích právě platným.

Komisaři zeměpanskému přísluší kdykoliv do správy spolkové nahlédnouti. Změny stanov předkládají se k úřednímu stvrzení a spolková shromáždění oznamují se tři dny napřed úřadu bezpečnosti.

 

Antonín Ibl, předseda.

Josef Kodejš, jednatel.

 

 

Číslo 96723.

Že spolek ten pozůstává a podle stanov výše položených stvrzuje se ve smyslu §6. zákona daného dne 15. listopadu 1867, ř. zák. čís. 134.

C. k. místodržitelství v Čechách.

 

Znění uvedeno dle výtisku stanov (tisk V. Kadečka v Břevnově)

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Hostivít -> Stanovy

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003