Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Křesťansko-sociální spolek Hostivice -> Stanovy

 

 

 

Křesťansko-sociální spolek katolických mužů a jinochů,

žen a dívek pro Hostivici a okolí

 

Stanovy

 

Stanovy

křesťansko-sociálního spolku katolických mužů a jinochů, žen a dívek pro Hostivici a okolí

 

Čl. 1.

Účelem spolku jest vzdělávati členy ve vědění pro život potřebném na základě spisů a časopisů sociálně katolických aneb takových poučných či zábavných, které nečelí proti víře katolické, hlavně však zjednati zásadám víry katolické v životě veřejném náležité platnosti a členy ve své nemoci a ve stáří, též i jejich vdovy a sirotky podporovati. Jeho činnost zaujímá obec Hostivici a okolí.

 

Čl. 2.

Prostředky k dosažení toho účelu jsou:

a) odebírání a čtení knih, časopisů a brožůrek duchem katolických se nesoucích;

b) poučné přednášky k upevnění zásad sociálně katolických;

c) život soukromý a veřejný dle zásad katolické víry;

d) důstojné obhajování katolické víry proti nepřátelům;

e) pěstování umění dramatického a ušlechtilých zábav;

f) přímluvou nezaměstnaným dělníkům a řemeslníkům ku práci pomáhati;

g) příspěvky členů a dobrovolné dary.

 

Čl. 3.

Sídlem spolku jest obec Hostivice.

 

Čl. 4.

Členové spolku jsou: a) zakládající, b) čestní, c) přispívající, d) činní;

a) zakládajícím členem spolku stane se každý řádný katolík, jenž jednou pro vždy 20 K složí;

b) čestným, jejž k návrhu výboru valná hromada pro zvláštní zásluhy o spolek zvolila;

c) přispívajícím členem jest každý řádný katolík, jenž k účelu spolku nejméně 2 K ročně přispívá a časopis „Meč“ odbírá;

d) činným členem spolku může se státi každý řádný katolík, který dosáhl 16ti let a za něhož se 2 starší členové výboru zaručí. Spořádaní jinochové a dívky mezi 14 a 16 rokem věku svého mohou býti čekately, neplatí příspěvků, nemají práva volebního ani aktivního ani passivního, mají ale právo knih a časopisů spolkových užívati.

 

Čl. 5.

Každý činný člen spolku zaplatí zápisné 80 h a bude platiti měsíčně příspěvek 40 h. Každý, kdo libovolný dar poskytne anebo jiné dobrodiní prokáže, jest dobrodincem spolku, týž však práva členů nepožívá.

 

Čl. 6.

Povinnosti členů jsou:

a) vésti život křesťanský, spořádaný, svědomitě a věrně;

b) časopisy, knihy a brožůrky sociálně katolické rozšiřovati;

c) spolučleny slovem i skutkem k životu katolickému povzbuzovati;

d) zábav spolkem pořádaných se súčastniti;

e) měsíční příspěvky včas řádně odváděti;

f) rozhodnutí výborem i valné hromady uposlechnouti.

 

Čl. 7.

Práva a výhody členů jsou:

a) všech vzdělávacích prostředků spolkových dle ujednaného řádu užívati;

b) přednášek i rozprav ve schůzích se súčastniti;

c) návrhy, spravedlivé stížnosti a přání buď ústně neb do knihy přání (stížností) zaznamenati;

d) schůzí měsíčních se řádně súčastniti;

e) o návrzích rokovati, voliti a volen býti;

f) přispívající člen může býti volen, ale nemá práva volebního;

g) rozhodovati o tom, zda-li a v jaké míře podpory spolkem slíbené, jak pro případ choroby tak pro případ úmrtí povoleny býti mají, náleží v každém případě jednotlivém správě spolku výhradně, které se o tom od případu k případu, hledíc k potřebám dotyčného člena a spolu ku hotovému spolkovému jmění, usnášeti bude;

h) má úmysl spolku vzhledem časného i věcného blaha jeho bude jednou v roce, a to v den valné hromady sloužena mše sv. za spásu duše zemřelého člena dá spolek sloužiti mši sv. v kostele hostivickém.

 

Čl. 8.

Členem spolku býti přestává:

a) kdo proti životu katolickému vzdor napomenutí by se prohřešil;

b) kdo schůzí měsíčních bez náležité omluvy třikráte se nesúčastnil;

c) kdo měsíční příspěvky nezaplatil po 3 měsíce; o těchto případech výbor provinilé z řady členů vyloučí;

d) kdo řádně své vystoupení ohlásil; kdo obvod spolku opustil, o každém tom případě povinen jest vystupující dluhované příspěvky zapraviti.

 

Čl. 9.

Správu spolku vykonává výbor a valná hromada, která může býti řádná a mimořádná.

 

Čl. 10.

Výbor se skládá z 12ti členů, mezi nimiž musí býti zastoupeno místní duchovenstvo aspoň jedním členem, a 4 náhradníků. Ženy mají ve výboru 3 místa a 1 náhradnici. Výbor zvolí ze svého středu předsedu, místopředsedu, jednatele a pokladníka. Volba výboru děje se ve valné hromadě lístky, prostou většinou hlasů. Výbora, jenž hodnosti své se vzdal, zastupuje náhradník, který při volbě nejvíce hlasů obdržel.

 

Čl. 11.

Schůze výboru konají se každý měsíc v den předsedou určený. Výbor obstarává řízení spolku a jeho potřeby, spravuje jmění, činí předlohy pro valné hromady, přijímá a vylučuje členy; nepřijetí děje se bez udání důvodů. Člen výboru, jenž po 3× schůze výborové se nesúčastnil, jest zbaven hodnosti a na jeho místo nastupuje náhradník, který měl při volbě nejvíce hlasů. Výbor může platná usnesení konati, dostaví-li se aspoň 7 členů; rozhoduje se nadpoloviční většinou hlasů.

 

Čl. 12.

Předseda zastupuje spolek proti úřadům nebo jiným osobám, bdí nad tím, aby členové spolku i výboru řádně povinnosti své konali, stanovy zachovávali, svolává výbor, řádné i mimořádné valné hromady, předsedá schůzím výborovým, měsíčním i valným hromadám. Místopředseda zastává úřad předsedy, je-li tento zaneprázdněn, nebo se poděkoval. Jednatel píše protokoly ve schůzích výborových i valných hromadách, obstarává dopisování, podpisuje vedle předsedy listiny spolkové. Knihovník, člen výboru pečuje o časopisy a knihy spolkem zakoupené neb darované. Rozhodnutí o tom, co do knihovny přijíti má, přísluší farnímu úřadu v Hostivici. Pořad, jakým mají knihy kolovati mezi členy, jakož i dny půjčování stanoví valná hromada. Ohlášky spolkové dějí se oběžníkem popřípadě oznámením na rozích ulic. Pokladník, vklady, členské příspěvky i dobrovolné dary vybírá, spravuje spolkové jmění, vyplácí výdaje valnou hromadou neb výborem poukázané a předsedou podepsané, vede knihu pokladní a vydává výkaz o stavu jmění.

 

Čl. 13.

Ku prozkoumání účtů a knih pokladních volí valná hromada vždy 4 revisory účtů, kteří pořádek v knihách zjistí.

 

Čl. 14.

Valná hromada posuzuje povšechnou činnost spolku dle zpráv jednatele, pokladníka, knihovníka a revisora účtů, volí výbor, rozhoduje o změně stanov, volí si odbory k dosažení účele spolku potřebné, jmenuje čestné členy a může si zvoliti protektora spolku, pod jehož zvláštní ochranou spolek stojí. Mimořádnou valnou hromadu svolává předseda, má-li se projednati neb rozhodnouti o něčem zvláštním, aneb má-li vykonána býti volba buď celého výboru neb jednotlivého funkcionáře. Valná hromada řádná i mimořádná schopna jest se usnášeti, je-li alespoň 1/3 členů přítomna (činných). V tom případě, kdyby se ku valné hromadě nesešel dostatečný počet členů, prohlásí předseda po hodině valnou hromadu za zahájenou a usnášení schopnou za každého počtu členů.

 

Čl. 15.

K dosažení účelu spolku konají se každý měsíc schůze členské pravidelně v neděli, jež dle okolností předseda určil. Po zahájení schůze koná se přednáška, která může býti nahražena četbou spisů neb pojednáním, povaze spolku sociálně katolického přesně odpovídajícím, vyřizují a sdělují se události během měsíce sběhlé, členové rovněž sdělují své zkušenosti spolku se týkající, rozpravy o četbě v měsíci konané. Přítomen býti jest každý člen povinen; kdo by se súčastniti nemohl, oznam to spolučlenem, který ho ve schůzi omluví. K usnášením platným, která zapsána jsou v protokole měsíční schůze a mají právo pro veřejnost závazné, potřebí je nadpoloviční většiny hlasů všech přítomných členů. Měsíční schůze zahájena býti může za každého počtu členů.

 

Čl. 16.

Kdo členem spolku býti přestal, buď dobrovolně aneb pro změnu místa, může opět za člena býti přijat, hoden-li toho dle čl. 4. a 5. Kdo ze spolku byl vyloučen proto, že po 3 měsíce příspěvky dluhoval, může se státi opět novým členem, když zaplatí vklad. Kdo vyloučen byl ze spolku pro chování spolku odporující, může se opět členem státi, když zřejmě jest viděti, že úplně se polepšil.

 

Čl. 17.

Spory ve spolku vzniklé urovnává zvláštní smírčí soud, jenž od případu ku případu vždy v měsíční schůzi se zvolí a ze 7 členů zůstává; volba jeho se koná nadpoloviční většinou hlasů v měsíční schůzi přítomných členů, předseda má býti v soudu tom vždy, ostatních 6 členů volí se tři z výboru a 3 z ostatních členů. Z rozhodnutí jeho není odvolání a strana odporující považuje se za vystouplou. Spory mezi členy z jedné a výborem z druhé strany rozhoduje valná hromada.

 

Čl. 18.

Spolek se rozejde, když počet členů klesl pod 15. Pak by knihovna připadla katolické farnosti hostivické, jmění spolkového uloženého v občanské záložně kladenské, nepovstal-li by během 5ti let v Hostivici nový křesťansko-sociálně katolický spolek s podobným účelem, ve kterémž případě připadla by spolku tomu knihovna i uložené jmění, užilo by se k založení nadace ku podpoře k práci neschopných bývalých členů spolku, jejich vdov a sirotků, spravované od kat. farního úřadu v Hostivici.

 

Čl. 19.

Spolek užívá práporu a odznaku: kříž, kotva a srdce: víra, naděje a láska při slavnostech církevních zejména o Božím Těle a vzkříšení Páně, kdy spolek vystupuje korporativně, a o pohřbech. Pečeť spolku je: kříž, kotva a srdce, okolo pak jméno spolku.

 

Čl. 20.

K platnému vystavení listin spolkových třeba podpisu předsedy neb místopředsedy, jednatele a spolkového razítka.

 

Čl. 21.

Jednací řeč je česká a spolek, stanovy a změna jejich podléhají zákonům o spolčování vůbec.

Pozdrav spolku: „Zdař Bůh!“

 

V Hostivici, dne 8. srpna 1906.

 

Zařizující komité:

Antonín Nachtman, strojník

Čermák Josef, zedník

Josef Procházka, obchodník

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Křesťansko-sociální spolek Hostivice -> Stanovy

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003