Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

SERIÁL STALO SE PŘED…

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 80. část

 

 

Stalo se před 145 lety:
Skutečné počátky spolkového života v Hostivici

(HM 1/2015)

 

V publikaci Hostivice – 700 let života a práce, která vyšla v roce 1977, se píše, že politický a společenský život v Hostivici se probudil až koncem 19. století. Za nejstarší spolek byl považován Čtenářsko-podporující spolek „Hostivít“ pro Hostivici a okolí založený v roce 1889. V seriálu Hostivice před sto lety, který jsem psal do Hostivického měsíčníku v roce 2007, jsem sice zmínil učitelský spolek Budeč, který existoval v 70. letech 19. století, ale jinak jsem údaje z uvedené publikace považoval za správné.

Postupné zveřejňování starých novin na internetu v projektu Kramerius Národní knihovny ČR však vedlo k tomu, že musíme pohled na počátky spolkového života poněkud přehodnotit.

První zprávy o politickém dění v Hostivici nacházíme v novinách ze 60. let 19. století. 9. července 1862 byl otištěn v Národních listech dopis 19 čtenářů z Hostivice a Sobína podporující redaktora dr. Julia Grégra při tiskovém soudu. V roce 1868 si vyměňovaly přes noviny zprávy či spíše urážky hostivický učitel František Mašín a kaplan Prokop Čužna, oba pak byli do roka přeloženi jinam. O rok později se v tisku objevily útočné dopisy, které si vyměňovali hostivický starosta František Trýb a litovický sedlák Josef Václav Vlček.

Josef Václav Vlček, v roce 1869 teprve osmnáctiletý (a podle tehdejších předpisů tedy ještě neplnoletý), stál kromě různých politických sporů a soudů, po kterých nakonec v roce 1874 přišel o statek a o nichž pojednával seriál Stalo se před… již v listopadu 2011, i u vzniku jednoho z prvních hostivických spolků. Dne 26. listopadu 1869 nechal otisknout (spolu s Janem Suttnergrafem, o němž nevím vůbec nic) v Národních listech následující provolání:

 

 

Občané podbělohorští!

 

Trapný dojem zajisté činí na každého cizince, když zavítá do naší krajiny a slyší, že nemáme žádného spolku. My nížepsaní usnesli jsme se tedy na tom, zaraziti pro okolí Bílé Hory čtenářsko-ochotnickou jednotu v Hostivici.

Zveme Vás tedy na den 28. listopadu o 2. hodině odpolední do hostince „u koruny“, abychom položili první základ ke spolku pro nás tak důležitému.

Úřadní povolení již máme; dostavtež se tedy do jednoho.

Na zdar!

V Hostivici, dne 25. listopadu 1869.

Jménem pořadatelův:

Josef Vácslav Vlček.

Jan Suttnergraf.

 

Poté proběhlo zřízení spolku poměrně rychle. V příloze Národních listů ze 17. prosince 1869 vyšla následující zpráva:

 

 

Z Hostivice. Dne 8. prosince odbývala naše mladistvá čtenářsko-ochotnická jednota „Hostivít“ první valnou hromadu za hojného účastenství pánů členův, jakož i obecenstva, jež k vybídnutí p. J. V. Vlčka z Litovic hojně ku spolku se přihlásilo, tak že od spolku nadíti se lze blahodárného působení. V schůzi té vykonány též volby. Za starostu zvolen pan Frant. Koutný z Hostivice, za jednatele pan J. V. Vlček z Litovic, za pokladníka pan Kozák z Hostivice. Do výboru zvoleni mužové, o kterých jsme přesvědčeni, že budou působit k rozkvětu spolku. Spolku darovány „Národní listy“, „Obrana“, „Svoboda“ a „Pokrok“. Za čestné členy zvolil spolek p. dra Julia Grégra a dra Braunera.

 

Schválení stanov c. k. místodržitelstvím bylo oznámeno v Pražském denníku 25. června 1870.

Divadelní ochotníci sdružení v Hostivítu sehráli 17. července 1870 frašku s jedním jednáním „Stehlík Strnadem“ a frašku se zpěvy v jednom jednání „Hluchý podomek“. Jak bylo oznámeno v Národních listech 16. července 1870, čistý výnos z představení byl určen na dobročinné účely.

Další divadlo – veselohra v jednom jednání „Stará místo mladé“ a fraška v jednom jednání „Doktor Žvanil“ se hrálo 8. března 1874. Plakát dochovaný ve sbírce plakátů divadelního oddělení Národního muzea je nadepsán „Ochotnické divadlo v Hostivici.“ Pořadatelem tedy mohl být Hostivít, ale jisté to není.

Čtenářsko-ochotnická jednota „Hostivít“ nejspíš nepůsobila dlouho, snad za to mohlo opakované trestní stíhání jednatele Josefa Václava Vlčka za protistátní činnost. Když vznikl v roce 1889 Čtenářsko-podporující spolek „Hostivít“ pro Hostivici a okolí, nikde v jeho písemnostech se neobjevuje zmínka, že by si byl některý člen vědom stejnojmenného předchůdce tohoto spolku.

 

Ve stejné době, možná o pár měsíců dříve, vznikla učitelská jednota „Budeč“ v Hostivici. Její stanovy schválilo c. k. místodržitelství v lednu 1870, oznámení otiskl Pražský denník 13. ledna 1870. Jak jsem poznamenal již dříve, spolek neměl velký vliv na dění v obci, sdružoval učitele z okolí. Čím se Budeč zabývala, může přiblížit pozvánka na schůzi otištěná 31. října 1872 v Besedě učitelské:

 

 

Hostivická Budeč bude míti dne 14. listopadu t. r. valnou schůzi o 9. hod. ranní v Hostivici.

Pořádek: 1. Čtení zápisky o schůzi minulé. 2. Přijímání členů a placení příspěvků. 3. Přednáška p. Jos. Bukovského, učitele z Prahy, o „soustavě metrických měr a váh“. 4. Přednášky z přírodovědy p. N., člena českých mathematiků. 5. Volba výboru. 6. Volné návrhy.

Kněžovsi dne 20. října 1872.

Fr. Sedláček, t. č. předseda.

 

V roce 1896 se tento spolek přejmenoval na Budeč Podbělohorskou a přenesl sídlo do tehdejšího smíchovského okresu. Zanikl v roce 1939, když nedodal výkazy předepsané po vzniku protektorátu.

 

O třetím spolku z této doby, řemeslnicko-živnostenské jednotě v Hostivici, víme velmi málo. Schválení jejích stanov bylo oznámeno v Národních listech 25. srpna 1870. Jedinou další zprávou je zmínka generála Františka Veselého, hostivického rodáka (narozen v roce 1864), který v dopise Miroslavu Neradovi z 12. dubna 1950 píše, že má u sebe koncept stanov řemeslnicko-obchodnické jednoty v Hostivici, který psal vlastnoručně jeho otec, jednatel spolku. Také tento spolek zřejmě neměl dlouhého trvání.

 

V nejstarší historii hostivických spolků zůstane zřejmě mnoho nejasného. Jejich stanovy by měly být uloženy ve fondu bývalého c. k. místodržitelství, ale písemnosti smíchovského hejtmanství, které evidovalo údaje o činnosti spolků a také povolovalo jednotlivé akce, již byly zničeny.

Článek byl zpracován s využitím novin zveřejněných v projektu Kramerius Národní knihovny ČR. Dopisy Františka Veselého jsou zveřejněny na webu Hostivické historie jako svazek č. 2 řady C Pramenů k hostivické historii.

Jiří Kučera

www.hostivickahistorie.cz

 

 

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 80. část

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003