image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 29. října 1908

 

Předchozí protokolNásledující protokol

 

 

Protokol

sepsán při schůzi obecního zastupitelstva v Hostivici dne 29. října 1908 za přítomnosti podepsaných s následným pořadem:

 

1. K návrhu městského zastupitelstva v Unhošti o přeměně výpovědního a stěhovacího řádu pro katastrální obec Hostivici a připojenou část Jenečka usneslo se obecní zastupitelstvo obce Hostivice dnešního dne, jak následuje.

 

 

Návrh výpovědního a stěhovacího řádu pro obec Hostivice a připojenou část Jenečka

 

§ I.

Tento výpovědní a stěhovací řád platí jen tehdy, nebylo-li mezi pronájemcem a nájemcem smlouvou něco jiného ustanoveno.

 

§ II.

Pravidelné lhůty výpovědní jsou: 1. února, 1. května, 1. srpna a 1. listopadu.

 

§ III.

Výpověď dána býti musí v prvních 14 dnech té které lhůty, tudíž pro lhůtu únorovou v době až včetně do 14. listopadu, pro lhůtu květnovou v době až včetně do 14. února, pro lhůtu srpnovou v době až včetně do 14. května, pro lhůtu listopadovou v době až včetně do 14. srpna.

 

§ IV.

S vyklizením najatého předmětu musí se započíti nejdéle dopoledne 5. února, 5. května, 5. srpna a 5. listopadu. Úplné vyklizení předmětu najatého musí skončeno býti do hodiny polední dne 8. února, 8. května, 8. srpna a 8. listopadu.

Je-li tento poslední den neděle nebo zasvěcený svátek, prodlouží se lhůta k úplnému vyklizení určená do polední hodiny nejblíže příštího dne všedního.

 

§ V.

Tomu, kdo se má do najatých místností nastěhovati, musí vyklízející ihned pátého dne v poledne vyprázdniti tolik potřebného místa, aby si mohl nový nájemce v něm část svých svršků zatím uložiti a uschovati.

 

§ VI.

Při bytech měsíčních, to jest při těch, které se najímají na měsíc, z nichž se činže platí ve lhůtách měsíčních, dlužno dáti výpověď nejdéle do 6. dne dopoledne toho kterého měsíce a mají býti takové úplně vyklizeny býti nejdéle do 6. hodiny odpolední posledního dne v měsíci. Pouhé splácení činže v měsíčních lhůtách nezbavuje všech povinností dáti výpověď čtvrtletní podle lhůty.

 

§ VII.

Nebyl-li předmět najatý ve lhůtách shora uvedených vyklizen a vrácen, může ještě téhož dne, kdy končí lhůta k vyklizení, žádáno býti u soudu za nucené vyklizení.

Taktéž platí i tehdy, nebylo-li do lhůty shora ustanovené novému nájemci uprázdněno přiměřené místo, kde by si mohl část svých svršků uložiti a uschovati.

 

§ VIII.

Smlouvy nájemní vypověděti lze soudně i mimosoudně. Soudní výpovědi musí býti podány včas, aby mohly straně v době vypovězení také doručeny býti. Výpovědi dané po uplynutí lhůty výpovědní nemají právního účinku. Mimosoudní výpovědi mají jen tehdy účinek výpovědi soudní, byly-li učiněny osvědčením notářským anebo proti písemnému potvrzení vydanému stranou, které byla výpověď dána.

 

§ IX.

Po dané výpovědi jest nájemce povinen dovoliti, aby ti, kdož hodlají předmět dotyčný najmouti, u přítomnosti pronajímatele neb jeho zástupce domácí do 3 hodin odpoledne vyjímaje neděle a zasvěcené svátky, a to až do ukončení nájmu nebo do opětovného pronajmutí, předmět nájmu si prohlédnouti. Prohlídka tato má se státi se všestrannou šetrností k dosavadnímu nájemci a jen potud, pokud toho třeba, aby najímající stav předmětu seznal. V případě nepřítomnosti jest nájemce povinen majiteli domu oznámiti svého zástupce, jenž by dle potřeby najaté místnosti prohlédnouti nechal.

 

§ X.

Tento řád platí nejen pro nájem bytů a součástek domovních jim na roveň postavených, nýbrž zejména též pro nájem krámů, dílen, sklepů, skladišť, stodol, hospodářských stavení, hostinských místností, půd a jiného příslušenství domů.

 

§ XI.

Pokud smlouva o nájem aneb tento výpovědní a stěhovací řád neobsahují zvláštní ustanovení, platí všeobecné předpisy zákonné.

 

§ XII.

Tento řád nabude působnost dnem schválení a vyhlášení a od té doby pozbudou platnost výpovědní lhůty dřívější v místě obvyklé i jinaké zvyklosti řádu tomuto odporující.

 

 

2. Jednání o žádostech o podporu a bylo usneseno dáti Václavu Volfovi 6 korun měsíčně, Františce Smrčkové 6 korun měsíčně, Alexandrovi Novákovi a Matěji Šafaříkovi občasnou podporu, Novákovi dle potřeby a Matěji Šafaříkovi 6 korun.

 

2. Ohledně přípisu města Prahy o náhradě 26 korun za 1 dítko, jež chodí do Pražských škol, a bylo usneseno, že obec Pražské obci nic nahražovati nebude.

 

3. Přípis c. k. okresního hejtmanství v Kladně, jímž zrušeno usnesení obecního zastupitelstva o zákazu podomního prodeje, vzat na vědomí a má se poptáním u jiných obcí zjistiti, jak se v tom pokračovati má.

 

4. K žádostem o přijmutí za příslušníky obce usneseno přijmouti Jana Kocourka, Václava Havránka, Antonína Kafku, Antonína Vlasatého, Jana Karhana, Jana Svátka, Václava Černého a M. Prskavce.

 

5. Ohledně osvětlovacích lamp usneseno zakoupiti ještě tři lucerny a k rozsvěcování lamp ustanoven Josef Procházka za odměnu 16 korun měsíčně a zvoleni do komise pp. Jos. Vlasák, K. Nerad a Jan Kohoutek by určili, kam se nové lampy mají dát.

 

6. Ohledně polního hlídače usneseno jej nějak zaměstnati, a sice opravou tarasu u čísla 74, opravit studánku, lávku přes potok a ohradit skálu za Brabcem.

 

7. O žádosti Jana Sulana odporučení jeho žádosti o výčep kořalky usneseno, že obecní zastupitelstvo souhlasí, by jemu výčep kořalky povolen byl.

 

8. Volný návrh p. Nerada, by se dopsalo okresnímu výboru, by mostek u čísla 20 byl opraven a rozšířen, usneseno tak učiniti.

 

9. Volný návrh p. Vlasáka o úpravě u studánky usneseno tak učiniti a p. Vlasák splnomocněn, by to nechal upraviti.

 

Fr. Kubr, starosta, Josef Šafařík, Jan Kohoutek, Fr. Dusík, Ant. Staněk, Ant. Tůma, Josef Vlasák a Karel Nerad

 

 

 

 

Předchozí protokolNásledující protokol

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 29. října 1908

 

image003