Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 3. března 1911

 

Předchozí protokolNásledující protokol

 

 

Protokol

sepsán při schůzi obecního zastupitelstva v Hostivici dne 3.3.1911 za přítomnosti podepsaných s následujícím pořadem

 

1. Jednáno o žádosti p. Matěje Čermáka o povolení ku stavbě obytného domu přes regulační čáru a bylo usneseno, že obecní zastupitelstvo nemůže o žádosti rozhodnouti a že dříve musí býti předložen situační plán neb polohopisný plán, na němž by bylo vidno, jak daleko obecní pozemek přes regulaci zabrán by byl a jak.

 

2. Jednání o žádosti Rudolfa Mrnky o zastavění části pozemku ku zřízení hnojiště, usneseno mu to povoliti, by si místo zahradil a ročně z toho 40 haléřů poplatku uznávacího dával a pakli by místo to obec potřebovala, že by to musel obci postoupiti, při rozšiřování tarasu musí to zúžiti, by se mohlo mezi domem č. 31 a 32 projet.

 

3. K dopisu okresního výboru o stavbu silnice v Jenečku usneseno, že obec Hostivice přistupuje na stavbu silnice v Jenečku a jest volná náklad na silnici v katastru Hostivice vypadající zaplatiti.

 

4. Jednání ohledně zřízení obvodu zdravotního v Hostivici usneseno, že obecní výbor trvá na zřízení obvodu, po případě nemožnosti, že obec by žádala za zřízení obecního lékaře a poskytnutí náhrady a okresního výboru náhradu, a dále usneseno, by požádán byl okresní tajemník o vypracování žádosti.

 

5. Do výboru pro zřízení pokračovací školy zvoleni byli p. Nerad, p. Vlasák, starosta a p. Kohoutek, kteří o zřízení stálého výboru starati se mají.

 

6. Za příslušníky obce Hostivice přijmuti byli Jan Cihlář, Jos. Hlavata, Fr. Šuran, Rud. Mrnka a Jarosl. Čermák.

 

7. Volný návrh p. Vlasáka a ku stížnosti občanů usneseno, by p. doktor zdejší byl vyzván, by se více hleděl na přání občanů, aby když pro něj občani pošlou o nemoci, jim hned vyhověl.

 

8. Volný návrh p. Vlasáka, aby obec na tělocvičnu Sokola zdejšího dala obnos 100 korun, byl schválen a položka tato do rozpočtu pojata byla.

 

Ant. Vlček, A. Kratochvíl, Kubr, Št. Šafařík, Karel Nerad, Jan Kohoutek, Josef Kozák, Josef  Vlasák, Josef Šafařík

 

 

 

Protokol

s Rudolfem Mrnkou z 12. března 1911 o zahražení obecního pozemku na dvorek.

 

Protokol sepsán na obecním úřadu Hostivice dne 12. března 1911 s Rudolfem Mrnkou, majitelem domu č. 32 v Hostivici, stran zahražení části obecního pozemku na dvorek a hnojiště. Obecní výbor povolil mu toto zahražení s tou podmínkou, že místo částečně zúží, by mezi jeho domem a domem č. 31 v Hostivici projeti se mohlo, a roční nájemné v obnosu 40 haléřů platiti a konečně v pádu-li by obec místo to někdy potřebovala, musel by jej obci hned postoupiti a ohražení zbořiti.

Pan Rudolf Mrnka na podmínky tyto přistupuje a je zachovati se zavazuje.

Fr. Kubr, starosta, Rudolf Mrnka

 

 

 

Poznámka zpracovatele: Protokol s Rudolfem Mrnkou následuje na stejné stránce knihy zápisů pod výše uvedenými podpisy a končí na spodním okraji stránky. Následující body zápisu začínají na další stránce nahoře, ale nemají žádný úvod.

 

8. Za provedené sčítání lidu v Hostivici usneseno dáti starostovi za provedení téhož 120 korun.

 

9. K žádosti obecního strážníka o jmenování definitivním usneseno, by strážník Jos. Procházka byl jmenován definitivním strážníkem v Hostivici, a zároveň usneseno, by požádáno bylo c. k. okr. hejt. na Kladně, by byl vzat do přísahy.

 

10. K volnému návrhu p. Vlasáka, aby se ohražený park osel travou, usneseno tak učiniti a zároveň zkopati a uhrabati.

 

Tím schůze skončena.

 

11. Ku dotazu c. k. okresního hejtmanství ohledně kantinské živnosti Václava Procházky usneseno, by dotázáno bylo c. k. okresní hejtmanství, jakou živnost týž provozovati hodlá a kde tuto kantinskou živnost míti chce, načež teprve o toto jednáno býti může.

 

Mulatsch, zástupce c. a k. velkostatku, Kubr, starosta, Ant. Staněk, Josef Vlasák, Jan Kohoutek, Frant. Dusík, Josef Šafařík, Ant. Vlček, Karel Nerad

 

 

 

Předchozí protokolNásledující protokol

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 3. března 1911

 

Popis: image003