Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 4. listopadu 1911

 

Předchozí protokolNásledující protokol

 

 

Protokol

sepsán při schůzi obecního zastupitelstva v Hostivici dne 4. listopadu 1911 za přítomnosti 11 členů výboru s následujícím pořadem.

 

1. Jednání ohledně navrženého vyrovnání mezi c. a k. řiditelstvím soukromých statků Jeho Veličenstva, obcí Hostivice a c. k. aerarem ohledně sporného pozemku části parc. 452 ve výměře 100,09 čtverečních sáhů. C. k. erár (vojenská správa) zakoupila od parc. č. k. 259 katastr. obce Hostivice plochu nutnou stavbě objektu dělostřelecké zbrojnice. V severozápadní části tohoto pozemkového celku nesouhlasí hranice katastrálního plánu se skutečností, ježto dle katastrálního plánu ku silniční parcele č. 452 přináleží plocha od nevyšetřitelné doby vrchnostenskou správou c. a k. řiditelství soukromých a rodinných statků v Praze používána jest a i ve skutečnosti souvislost její s parcelou č. k. 259 kamenem obloženým svahem označená jest.

Naproti tomu odpovídá regulační čára polohopisného plánu skutečnému stavu nejvíce. Tato čára jest tudíž dle obapolného dorozumění spůsobem v přiloženém plánu naznačeném stanovená a béře se za základ ku vyrovnání plochy.

Dle toho získává c. a k. erár (vojenská správa) od c. a k. řiditelství soukromých a rodinných nadačních statků v Praze v plánku ku vyrovnání písmenkami a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, a označenou plochu ve skutečnosti 23.506,93 m2, čili 6535,77 čtverečních sáhů.

Od toho jsouce odečtená plocha a, b, c, d/1, e/1, f/1, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, a měřící dle hranice zanesené v katastrálním plánu per. 23.146,90 m2 = 6435,68 čtverečních sáhů zbývá dle katastrálního plánku k silniční parcele č. k. 452 patřící (sporná) plocha c, d, e, f/1, e/1, d/1 c 360,03 m2 = 100,09 čtverečních sáhů. Tento rozdíl vyrovnává se mezi c. k. řiditelstvím soukromých a rodinných nadačních statků a obcí tím způsobem, že c. a k. řiditelství splatí obci kupní cenu za polovinu této plochy v obnosu 100,09/2 × 6,50 = 325,29 korun z trhové ceny, od c. k. eráru (vojenské správy) obdrží ceny.

Na jihozápadním rohu stavebního místa do silnice spadající pozemkový pruh a, b, c, q, a měří dle katastrálního plánu 14,09 m2 = 3,92 čtverečních sáhů, na severozápadním rohu stavebního místa taktéž do silnice spadající pruh e, f, g, e 33,33 m2 = 9,26 čtverečních sáhů, obě plochy dohromady mají výměru 47,42 m2 = 13,18 čtverečních sáhů, kterážto výměra c. a k. řiditelství soukromých a rodinných nadačních statků v Praze od c. a k. vojenské správy se nahrazuje, jelikož plocha tato spředu uvedená c. k. erárem (voj. správou) získané ve výměře per 23.506,93 m2 = 6535,77 čtverečních sáhů, již obsažena jest. Tato plocha postupuje se však ve smyslu §22 stavebního řádu pro království České bezplatně a bez závad obci Hostivické.

Následkem toho zmenší se silniční parcela č. k. 452 oproti stavu katastru o 360,03 m2 - 47,42 m2 = 313,61 m2 = 86,91 čtverečních sáhů.

K provedení knihovního pořádku majetkového stavu c. k. eráru (voj. správy) budiž vzata za měřítko plocha dle regulační čáry případ per 23.506,93 m2 - 47,42 m2 = 23459,51 m2 = 6522,59 čtverečních sáhů písmenkami q, c, d, e, g, h, i, k, l, m, n, o, p, q označená.

Vyhotovení vyrovnávací listiny obstará c. k. vojenské stavební oddělení 8. sboru. Kolkovaný originál bude k originálu smlouvy o koupi stavebních pozemků dělostřelecké zbrojnice pro odborné účetní oddělení č. k. ministerstva války určenému, jeden opis této vyrovnávací listiny k opisu smlouvy pro c. k. řiditelství soukromých a rodinných nadačních statků určenému přišit a druhý opis obci Hostivické doručen.

Vyrovnání toto bylo obecním zastupitelstvem jednohlasně schváleno a ku provedení určeno s výhradou schválení okresního zastupitelstva.

 

2. K dopisu c. k. okresního hejtmanství v Kladně ohledně stanovení maximální ceny nejnutnějších potravin usneseno, že vzhledem ku stále kolísavé ceně potřebných potravin, že maximální cenu stanoviti nelze.

 

Staněk, Josef Vlasák, Frant. Dusík, Anton Nykles, Karel Nerad, Jan Kohoutek, Mutlasch, Kubr, starosta

 

 

 

Předchozí protokolNásledující protokol

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 4. listopadu 1911

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003