Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 5. dubna 1913

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi ob. zast. v Hostivicích konané dne 5. dubna 1913.

 

1. Starosta zahajuje schůzi a konstatuje, že k projednání prvních tří bodů je dostatečný počet členů přítomný a přistupuje k bodu 1. Jednání o zřízení úřadovny: Dle protokolu místní školní rady zapůjčí m. šk. rada místnost ve staré škole za poplatek 30 K.

Pokud se týče adaptace, která dle výpočtu p. stavitele Hakla bude státi asi 125 K, usneseno, aby provedena a starosta splnomocněn, aby potřebný nábytek zjednal.

 

2. Předání úředních listin:

Pan Fr. Kubr jakožto minulý starosta předkládá nejprve knihu, v níž zúčtováno je obecní jmění. To činí dle výkazu v hotových penězích na 3 knížkách okresní záložny v Unhošti K 4 758,78 a 100 K v státní renty a 900 K jmění chuď. fondu státním v úpise.

Kromě toho obec spravuje K 1 800 (na dvou státních rentách), jakožto jmění podílníků peněžního fondu. Cenné papíry předloženy a zrevidovány. Taktéž spořitelní knížky souhlasí.

Ježto knihy pokladní a příslušníků nevyhovují, usneseno, aby všecky potřebné knihy byly zakoupeny nové, aby hned při převzetí mohly býti zavedeny.

Starosta žádá, aby kvůli revidování vší pokladní činnosti zvolena byla tříčlenná komise, která by revizi provedla. Navrženi p. Nerad, p. Henych a A. Uhlík a též zvoleni.

 

3. Stanovení paušálu písaři apod.

Topení provede se v účtu běžném. Za úklid a vytápění (posluha) navrženo 40 K ročně. Při úředních cestách stanovena pro starostu dieta 5 K, pro členy výboru 4 K. Pro písaře stanoven starostovi paušál 300 K.

 

4. Pokladník nově zvolený bude míti pokladní hotovost a vypláceti všecky výplaty pro obec. Navržen a zvolen p. Jos. Henych.

 

5. Před projednáváním tohoto bodu konstatuje starosta, že příchodem p. Vlasáka může se právoplatné usnesení v této věci učiniti.

Zásadně nebylo by obecní zastupitelstvo proti odprodeji neb nájmu pozemku p. Jos. Nebeskému. Usneseno však, aby pronajal se mu dotyčný pozemek s podmínkou, že čáru regulační naprosto překročiti nesmí, za roční obnos 0 K 40 hal. Ovšem předpokládá se, že písemně zaváže se vše odstraniti, bude-li to obec žádati. Usnesení toto je však závislé na rozhodnutí komise k ohledání místa toho zvolené. V komisi té jsou zvoleni: p. Závora, p. Jos. Šafařík, p. Vlasák. V písemné úmluvě budiž řečeno, že poplatek určený platí se ze všech obecních pozemků při domku p. J. Nebeského užívaných.

 

6. Volných návrhů nebylo. Tím skončeno.

 

Ant. Uhlík, zapisovatel, Josef Henych, Karel Nerad, Ant. Závora, Fr. Kubr, Jan Kohoutek, Tom Chlupatý, starosta, Josef Vlasák, Josef Šafařík

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

           

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 5. dubna 1913

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003