Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 3. května 1913

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního zastupitelstva v Hostivici konané dne 3. května 1913 o 4. hod. odpoledne v kanceláři obecního úřadu ve staré škole.

 

Schůzi přítomni pánové: Pan Tomáš Chlupatý, starosta obce, pan Mulač, c. a k. hosp. správce, p. Uhlík, p. Kohoutek, p. Henych, pan Kubr, p. Nerad, p. Vlasák, p. Šafařík, p. Závora.

Jest tedy při zahájení schůze přítomno z 13 pánů členů 11, tudíž počet dle § 42 zř. ob. k usnášení je způsobilý.

 

Pořad jednání.

 

1. Žádost Barbory Novotné z Hostivice za udělení ošetřovacího příspěvku na děcko Frant. Novotného.

František Novotný jest manželské děcko Josefa Novotnýho, v Praze v porodnici dne 3. prosince 1912 rozené a po úmrtí své matky vzala je do ošetřování matka otcova Barbora Novotná, jež žádostí pod čj. 46 podanou domáhá se příspěvku na vyživování děcka.

Obecní zastupitelstvo se usnáší k návrhu p. Vlasáka, by dotazem u p. továrníka Pánka v Karlíně byla zjištěna jeho týdenní mzda a pak by se teprve o žádosti té rozhodovalo.

 

2. Schválení obecního rozpočtu na rok 1913 a stanovení výše obecní přirážky.

Předkládá se vyhláška ze dne 17. dubna 1913, jíž se u všeobecnou známost vyložení rozpočtu k veřejnému nahlédnutí uvádí, jakož i zápis, z něhož vidno, že proti rozpočtu žádných námitek učiněno nebylo. Na to přikročilo se k projednání rozpočtu a nejprve vzato v úvahu „chudinství“,

jehož příjem dle návrhu obnáší                111 K

a vydání dle návrhu činí                          662 K,

takže se vykazuje schodek                       551 K.

Při rozpočtu řádném činí příjem            1 947 K 64 h

a vydání                                             7 380 K 36 h,

činí tedy schodek                                5 432 K 72 h.

Vzhledem k tomu, že předpis daně obnáší 12 710 K, jest zapotřebí ku krytí schodku 43% obecní přirážku.

V účtech pak za opravu kostela, fary a hřbitova vykázaný nezaplacený obnos 191 K 13 h nelze do rozpočtu pojmouti s ohledem na c. a k. velkostatek co úřad patronátní a musí tudíž obnos ten býti hražen ostatním poplatnictvem. Pročež předpis daně pro poplatníky mimo c. a k. velkostatku obnáší 6 663 K 12 h, jest potřebí, by ku zapravení této dlužné částky stanovena byla 3% přirážka.

Obecní zastupitelstvo v povšechné debatě rozpočtové vydání chudinské zvyšuje na obnos 862 K, příjem řádný zůstává nezměněn, ve vydání zvýšena položka 15 o 20 K,

takže činí veškeré vydání                     7 600 K

a ku krytí zbylého schodku                   5 652 K 72 h jest potřebí 45% obecní přirážky ku všem přímým daním v obci předepsaným mimo osobní daně z příjmu, jež jest od přirážek samosprávných osvobozena, schvaluje se rozpočet na rok 1913 a stanoví, by v roce 1913 vybírána byla 45% obecní přirážka a 3% mimořádná ku krytí schodku 191 K 13 h.

 

3. Žádost p. Josefa Veselýho a p. Václava Kouckýho za úpravu vodoteče.

Žadatelé si stěžují na nynější stav vodní stoky a žádají, by nějakým vhodným způsobem upravena byla. Usneseno, by se již dříve u věci té podání u c. k. okresního hejtmanství urgovalo a žadatelé poukázáni na pořad práva soukromo právního.

 

Volné návrhy a dotazy.

I. Žádost křesťansko sociálního spolku za udělení příspěvku pro hudbu při slavnosti Božího těla.

Usneseno k návrhu p. Uhlíka, by podání této žádosti nebylo vyhověno, a poněvač dle zprávy p. Kubra bylo jim v roce 1912 povoleno 10 K, by jim obnos ten byl vyplacen.

 

II. Žádost výhr. priv. buštěhradské dráhy za zrušení pěšiny podél dráhy vedoucí z Jenečka do Hostivice k domku pana Anděla.

K návrhu p. Uhlíka usneseno, že by obec proti zrušení ničeho nenamítala, když by dráha oproti tomu upravila pěšinu při cestě z Jenečka do Hostivice a upravila vhodným způsobem vodoteč stěžovatelů p. Veselýho a p. Kouckýho.

 

III. Nařízení c. k. okresního hejtmanství v Kladně ze dne 26. dubna 1913 čís. 23.861 ohledně dodatečné úpravy bytu pro c. k. vrchního oficiala dělostřeleckého skladiště v domě čp. 74.

Předčítá se přípis ten a pan starosta oznamuje, že pan vrchní oficiál prohlásil byt onen nepřijmouti. V debatě o celém předmětu tom zavedené a po podání vzájemných vysvětlivek usneseno o nařízení tom se u právníka informovati a z nařízení toho podati odvolání.

 

IV. Pan starosta žádá, aby pro obecního písaře poukázaná odměna 300 K stanovena byla do konce roku 1913.

 

V. Pan Vlasák žádá o vhodném upravení obecní studny, která jest v nynějším stavu znečišťována, a že by bylo dobře, aby se do studny dala menší pumpa a studna uzavřela.

V rozhovoru zavedeném se přišlo k náhledu, že by bylo nejlépe na jiném místě zříditi novou studnu v příštím roce a studnu prozatímně upraviti.

 

VI. Pan Závora poukazuje, že se v obci zdejší příliš mnoho množí neoprávněný podomní obchod a žádá, by nějakým způsobem v zájmu místních živnostníků obchodu tomu učiněna byla přítrž.

Poukázáno, že u věci té jest oprávněna zakročiti místní policie a jest zapotřebí, by strážník co nejdříve o případu každém vyrozuměn byl a tak neoprávněného zadržeti mohl.

 

VII. Pan c. a k. hosp. správce žádá, by pro strážníka stanovena byla odměna při dopadení pachatele v polním pychu.

Poukázáno, že odměna ta již byla stanovena, a sice 1/3 z vyměřené pokuty a zapravenou osobou, kterou strážník při činu dopadl.

 

VIII. Pan Kohoutek se dotazuje, kdo má pronajatý úvoz.

Sděleno, že jej užívá p. Mráček a že bude povolán k jednání o pronájmu.

 

 

Po přečtení podepsáno.

 

Mulatch, Jan Kohoutek, Josef Vlasák, Karel Nerad, Josef Kozák, Ant. Závora, Josef Henych, Josef Šafařík, starosta Tomáš Chlupatý, Najman zapisovatel

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

           

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 3. května 1913

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003