Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 19. května 1913

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního zastupitelstva v Hostivici konané dne 19. května 1913 o 4. hod. odpoledne v kanceláři obecního úřadu ve staré škole.

 

Schůzi přítomni pánové podepsaní.

 

Pořad jednání.

 

1. Volba volitelů pro volby do okresního zastupitelstva v Unhošti.

Dle nařízení c. k. okresního hejtmanství v Kladně ze dne 7. května 1913 číslo 25396 provedena býti má obecním zastupitelstvem volba tří volitelů pro volby do okresního zastupitelstva.

Dříve než-li se přikročilo k volbě, bylo zjištěno, že schůze byla řádně svolaná, že vyhláška o volbách do okresního zastupitelstva jest vyvěšena a že jest přítomno […] pánů členů obecního zastupitelstva, tedy počet dle § 43 zř. ob. k usnášení se způsobilý.

Na to rozdány hlasovací lístky a po provedeném skrutiniu jeví se výsledek následující:

Odevzdáno jest 11 lístků hlasovacích, jež zní: 10 na jméno Vlasák, 10 na jméno Uhlík, 10 na jméno Kubr a jsou tudíž z volitele zvoleni:

pan Vlasák Josef obchodník,

pan Kubr František rolník,

pan Uhlík Antonín učitel.

 

2. Usnesení o hubení křečků.

Vzhledem k tomu, že se objevuje veliké množství křečků, jež na plodinách polních velikých škod již nyní působí, uznal pan starosta obce za nutné použíti zákona ze dne 16. března 1896 z. z. č. 20 a učiniti přípravné práce. Pan Kozák se laskavě uvolil potřebný prostředek na hubení hrabošů připraviti, takže cena výrobní bude pranepatrná a činiti bude nejvýše 20 až 30 h za 1 kg.

Povolení k užití jedu c. k. okresním hejtmanstvím v Kladně obci zdejší již uděleno.

Pan c. k. hospodářský správce protestuje, by c. a k. dvůr byl zabrán do společného zájmu v hubení křečků, poněvač c. a k. dvůr hubí křečky na své útraty. Pan Uhlík pak žádá, by k ničení křečků nebyly přibrány školní děti. Návrh na hubení křečků byl přijat.

 

Volné návrhy a dotazy.

I. Žádost Josefa Nekoly za udělení příspěvku na zvonění.

Žádost se předčítá a po podání různých náhledů usneseno, by žadateli byl udělen příspěvek v podobě příspěvku za zvýšení natahování hodin, a sice dostávaje dosud 30 K, bude nyní dostávati 50 K, jest však povinen zvoniti ráno, v poledne a večer.

 

II. Žádost obce Hostouně za přijmutí ve svazek domovský V. Tureckého.

Týž jest v roce 1877 rozený až dosud do obce Hostouně příslušný a v obci zdejší se dobrovolně a nepřetržitě zdržuje od roku 1893.

Odkládá se do příští schůze, aby v tom čase bylo zjištěno, kde se v desetiletém pobytu zdržoval.

 

III. Žádost spolku nevidomých v Praze za udělení příspěvku.

Žádost se předčítá, neprojednává se.

 

IV. Usnesení o zvýšení poplatků za průvodní pasy dobytčí.

Pan starosta poukazuje, že by mohl býti značný příjem pro chudinskou pokladnu, kdyby ustanoven byl poplatek za každý odebraný pas dobytčí a jest toho náhledu, že by poplatek ten mohl činiti 10 hal za kus.

Neprojednává se.

 

Volné návrhy a dotazy.

I. Pan starosta oznamuje, že se doslechl, že pak Jelínek odprodal část stavebního místa v místech, kde jest nutno, by regulační čáry byla pozměněna, poněvač ve způsobu nynějším by naprosto živé frekvenci nevyhovovala.

Usneseno, by do příští schůze veškery přípravné práce provedeny byly. Schůzi tu však co možno nejdříve stanoviti.

 

II. Pan Vlasák poukazuje, jak nutné by bylo, aby v obci zdejší usazen byl lékař, poukazuje, že obvodní lékař ani neprohlédl mrtvolu paní Müllerové. Po podání vysvětlivek v záležitosti obsazení místního lékaře, k návrhu p. Nerada usneseno, zaopatřiti předem výtahy o příspěvcích, jež by jednak obce vůkolní, jednak c. a k. erár, ženská trestnice v Řepích, výhr. priv. buštěhradská dráha na lékaře přispívaly, a pak další kroky zavésti.

 

III. Pan Uhlík poukazuje na nečistotu cesty ke nové škole a jest náhledu, že by bylo nutno vykázati lidem, jenž v místech těch mrvu uloženou mají, poukázáno bylo místo jiné; pan Šafařík poukazuje na nebezpečnost mostku proti Nekolovi, jenž není při jedné straně opatřen zábradlím; dále se poukazuje na nebezpečnost kalužiny u p. Jelínka a p. Jelínek se zavazuje, že když by mu byly u kalužiny stojící topoly ponechány, kalužinu zaveze na svůj náklad. K návrhu p. Kubra usneseno, aby p. starosta potřebné vyšetřil a do dobrého stavu uvésti nechal, což schváleno.

 

 

Skončeno a podepsáno:

Šafařík, Jan Kohoutek, Josef Vlasák, Josef Henych, Ant. Uhlík, Josef Kozák, Josef Šafařík, Mulatch, Fr. Kubr, K. Nerad, Ant. Závora, Tom Chlupatý starosta

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

           

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 19. května 1913

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003