Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 16. června 1913

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o řádné schůzi obecního zastupitelstva v Hostivici konané dne 16. června 1913 o 4. hod. odpol. v kanceláři obecního úřadu ve staré škole.

 

Schůzi přítomni pánové podepsaní.

 

Pořad jednání.

 

1. Schválení návrhu na změnu regulační čáry u domu čp. 24.

Jak již v poslední schůzi obecního zastupitelstva bylo navrženo, aby změněna byla nynější regulační čára při čp. 24, poněvač v nynějším směru svému účeli vyhovovati nemůže, předkládá se návrh na změnu tu.

Návrh se schvaluje.

 

2. Žádost p. Ant. Ryby, vrchního oficiála dělostřeleckého skladiště za odprodání části obecního pozemku pro stavbu rodinného domku.

V žádosti té, pod čj. 310 podané, pan Ryba uvádí, že v této době není mu možno v této obci velký byt pronajmouti, a poněvač dle platných předpisů jest obec povinna o byt takový se postarati, žádá, by mu odprodáno bylo asi 200 čtverečních sáhů obecního pozemku od čk. 239 a 240, na němž by si postavil vlastní obytný domek.

Usneseno, aby se žadateli pozemek prodal, a sice 1 čtvereční sáh za 8 K. Parcelace provedena budiž počátkem od továrny p. Staňka a jednotlivé parcely aby vedeny byly po celé šíři směrem od okresní silnice k lukám, při čemž regulace při okresní silnici bude vedena od hranic téže silnice 2 metry a od hranice pozemku p. Staňka k lukám zůstane v šíři 8 m.

 

III. Jednání o určení stavební dávky.

Pan starosta poukazuje, že obecní úřad co úřad stavební musí používati technického i zdravotního znalce, kterého by měla hraditi obec, poněvadž povolení ku vybírání stavební dávky nemá.

K návrhu p. Kubra usneseno, že stavebník jest povinen za komisi hraditi obnos 20 K a v případě, že by stavěno nebylo podle plánu, jest stavebník povinen případně další komise platiti týmž obnosem. Dodatečně předčítají se pravidla o vybírání stavební dávky, dle nichž se musí dávka dle potřeby upraviti.

 

IV. Schválení ustanovených vymetacích obvodů.

C. k. okresní hejtmanství v Kladně přípisem ze dne 10. května 1913 číslo 22.885 uvádí rozvržení jednotlivých skupin vymetacích, dále kterému mistru kominickému ta která skupina přidělena jest, jakož i tarif vymetací, který přestoupen býti nesmí, snížen však ano. Konečně okresní hejtmanství žádá, by obecní zastupitelstvo rozvržení skupin schválilo.

Obecní zastupitelstvo navržené obvody, jakož i sazbu schvaluje, trvá však na tom, aby také šestkrát do roka vymetáno bylo, jinak jest povinen majitel nevymeteného komínu případný obnos za nevymetení si odraziti.

 

V. Vyřízení žádostí za udělení práva domovského:

a. obce Hostouně pro Václava Tureckýho.

Poněvadž zjištěno a jím samým dotvrzeno, že v létech 1903 a 1904 bydlil mimo obec, nevydržel zákonný 10ti letý pobyt, pročež se žádosti obce Hostounské nevyhovuje.

 

b. obce Ořechu pro Josefa Brejchu r. 1843 rozenému v čp. 131 bydlícímu.

Jelikož dotyčný zemřel 15. června, žádost se odkládá.

 

c. obce Mochova pro Bohumila Jouzu, nyní dělníka buštěhradské dráhy ve Veleslavíně.

Odkládá se, aby se vyšetřilo, jak dlouho se mimo obec již zdržuje.

 

d. Karla Malíka, úpravčího tratě, bytem v Jenečku čp. 16 a od r. 1899 se zde zdržujícího.

Týž se přijímá.

 

e. Jana Kostříže, dosud do Volešné – Řevničova příslušného a zde od r. 1901 bydlícího.

Přijímá se.

 

f. Václava Soukupa, dělníka buštěhradské dráhy, bytem v čp. 81, až dosud do obce Rybníky okr. Příbram příslušný a dle udání v obci zdejší od r. 1882 se zdržující.

Přijímá se.

 

Volné návrhy a dotazy.

Pan Šafařík žádá, aby stavebnímu oddělení bylo sděleno, že cesta u pracháren jest ve špatném stavu a aby ji erár do dobrého stavu přivedl.

Usneseno učiniti tak.

 

Pan Uhlík žádá, by sborové velitelství bylo upozorněno, že vojenská stráž na okresní silnici zastavuje cestující, což by se mělo zameziti.

Usneseno dopsati velitelství.

 

Pan Šafařík navrhuje, aby postavena byla na hřbitově studna.

Návrh se zamítá.

 

Mulatch, Josef Vlasák, Jan Kohoutek, Karel Nerad, Josef Šafařík, Tom Chlupatý starosta, Ant. Staněk, Fr. Kubr, Šafařík, Ant. Uhlík

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

           

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 16. června 1913

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003