Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 25. července 1913

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

sepsaný v místnosti u obecního úřadu v Hostivici dne 25. července 1913 o schůzi výboru obecního.

 

Sezení toho se súčastnili:

Obecní starosta jako předseda: Tomáš Chlupatý.

Obecní radní: Kubr František.

Členové obecního výboru: c. a k. hospod. správce, p. Staněk, p. Kozák Josef, p. Šafařík Josef, p. Henych Josef, p. Nerad Karel, p. Kohoutek Jan, p. Vlasák Josef.

 

Jednání:

 

Když předsedající starosta obce zjistil, že byla schůze tato dle ustanovení čl. 42 obecního zřízení řádně svolána a že jest tolik údů výboru obecního pospolu, aby mohl výbor platná usnesení činiti, přikročeno

 

k dennímu pořádku:

 

I. Zpráva starosty o úřadování za čas od poslední schůze.

Týž sděluje, že ohledně změny regulační čáry u domu čp. 24 byl majiteli podán protest, o němž bude rozhodováno při bodu 3. Co se pak týče prodeje pozemku panu Rybovi, týž sice až dosud žádnou odpověď nedal, avšak dle všeho na místo ono asi nereaguje. Ohledně zavedení stavební dávky byla zaopatřena pravidla, dle nichž se tato má vybírati a o nichž bude jednáno při odstavci 6. Stran vyzvání c. k. stavebního oddělení za úpravu cesty u pracháren, bylo toto přípisem zdejším ze dne 19. června t. r. číslo 319 vyzváno, odpověď však nedošla; na stížnost do jednání vojenské stráže u pracháren, že na veřejné silnici jsou zastavováni klidně jdoucí, sdělilo c. k. armádní velitelství, že náprava učiněna bude. Konečně sděluje výsledek trávení křečků, s čímž spojené výlohy dle předložených stvrzenek činí celkem 11 K 40 h.

 

II. Povolení nákladu na úpravu II. třídy pokračovací školy.

Pan Kubr poukazuje, že zřízení II. třídy pokračovací školy bylo již dříve usneseno a že jest nyní nutno, aby potřebné věci k vyučování byly zakoupeny. Náklad truhlářský by činil 270 K. Poněvač však náklad rozpočtem zřizovacím dožadovaný není kryt, navrhuje c. k. hospodářský správce, aby se věnoval obnos 150 K v rozpočtu obecním na účel ten stanovený. Návrh se přijímá.

 

III. Odvolání majitelů domu čp. 24 do usnesení o změně regulační čáry.

Odvolání se předčítá a v rozhovoru o předmětu tom zavedeném se vysvětluje, že v odvolání uváděné se na pravdě nezakládají, neboť na straně jižní ničeho majitelé domu neztrácí, spíše se nabývá, a při straně severní se musí počítati v krátké budoucnosti s otevřením nové ulice od nádraží, jež bude velmi frekventována, a proto se musí s dosti volnou ulicí počítati. Konečně dle staré regulační čáry mohli by majitelé vystoupiti do ulice téměř o 4 metry se stavbou, čímž by příchod do ulice velice stížen a od strany západní téměř znemožněn byl. Odvolání se zamítá.

 

IV. Žádost dělnické tělocvičné jednoty ze propůjčení obecní ohrádky na den 17. srpna 1913.

Žádosti se vyhovuje s podmínkou, že jednota za způsobenou škodu ručí.

 

V. Schválení výše daru pro společnou národní sbírku.

Pan Staněk navrhuje, aby k obnosu po obci vybranému z pokladny obecní na obnos 50 K doplněno bylo. Návrh se schvaluje.

 

VI. Schválení pravidel o vybírání stavební dávky a výše poplatků.

Pravidla se předčítají a navržené poplatky dle místních poměrů upravují, načež se tyto jednohlasně schvalují.

 

VII. Vyřízení žádostí o udělení práva domovského:

a) obce Zlejčína za Frant. Donáta – přijímá se,

b) obce Mochova za Bohumila Jouzu – odkládá se,

c) okr. hejtmanství v Kladně o Barboře Radinové – přijímá se.

 

VIII. Žádost Anny Procházkové za udělení odměny za úklid kanceláře a pokračovací školy.

Za úklid v pokračovací škole se žadatelce zapraví 50 K a současně s ní vyjednána paušální odměna. Za úklid kanceláře se jí zapraví 5 K.

 

Volné návrhy a dotazy.

I. Předčítá se dopis výhr. priv. bušť. dráhy, že prostě po pěšině kol buštěhradské dráhy od mlýna p. Štýbra do Jenečka vedoucí chození zakáže, což také vytýčením tabulek učinila.

 

II. Pan Vlasák žádá, by vyzvána byla buštěhradská dráha, aby upravila hráz při nádražních kolejích za mlýnem p. Štýbra, a sice pořízením tarasu.

 

III. Pan c. a k. hospodářský správce žádá, aby podána byla okresnímu výboru žádost, by týž upravil přejezd přes rozbitý nyní rigol z okresní silnice na cestu kol c. a k. dvora. Oba návrhy se schvalují.

 

Tím schůze skončena.

 

Tím byl denní pořádek úplně vyčerpán a poněvadž se nikdo více ke slovu nehlásí, byla schůze ukončena.

Přečteno, schváleno a podepsáno.

V … dne … 19…

Starosta:

Zapisovatel:

Člen výboru:

Člen výboru:

Tom Chlupatý, Josef Vlasák, Josef Henych, Ant. Závora, Josef Kozák, Mulatsch, Fr. Kubr, Jan Kohoutek, Josef Šafařík

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

           

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 25. července 1913

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003