Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 20. listopadu 1913

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

sepsaný v místnosti u obecního úřadu v Hostivici dne 20. listopadu 1913 o schůzi výboru obecního.

 

Sezení toho se súčastnili:

Obecní starosta jako předseda: Tomáš Chlupatý.

Obecní radní: Kubr František, Antonín Závora.

Členové obecního výboru: c. a k. hospod. správce p. Mulač, Josef Šafařík, Karel Nerad, Josef Vlasák, Jan Kohoutek, Ant. Uhlík, Josef Henych, Josef Kozák.

 

Jednání:

 

Když předsedající starosta obce zjistil, že byla schůze tato dle ustanovení čl. 42 obecního zřízení řádně svolána a že jest tolik údů výboru obecního pospolu, aby mohl výbor platná usnesení činiti, přikročeno

 

k dennímu pořádku:

 

1. Zápis o poslední schůzi konané dne 25. července 1913 přečten, schválen a podepsán.

 

I. Vyřízení c. a k. vrchní správy v Jenči ze dne 29. září 1913 číslo 2451, aby předložen byl návrh smlouvy na odprodej pozemku silnicí malojenečskou zabraný a aby knihovní pořádek v této záležitosti zaveden býti mohl, poněvač ředitelství c. k. soukromých statků na vyřízení věci té naléhá.

Usneseno, aby pan c. k. evidenční geometr byl požádán za uspíšení zhotovení plánků.

 

II. Vyzvání c. k. okresní školní rady v Kladně ze dne 14. října 1913 číslo 4206, aby zřízeny byly při II. a III. třídě pobočky a že zřízením jejich nevzejde žádný značný náklad, poněvač jsou zde k dispozici nejen místnosti, ale i potřebné zařízení.

Pan starosta k tomu připomíná, že náklad se zřízením poboček by byl nepatrný, poněvač by vyžadoval pouze otop a úklid. Dále sděluje, že místní školní rada v sezení svém dne 13. listopadu tohoto roku konaném přihlížejíce, že zde možno očekávati nadbytek žactva ve třídách jiných, aby žádáno bylo za zřízení poboček pohyblivých, čímž by se předešlo všem dlouhým formalitám se zřizováním poboček spojených a zároveň v případě potřeby pro tu kterou třídu se jich mohlo ihned použíti. Návrh se přijímá.

 

III. Žádost pana Antonína Hakla za pronajmutí části pozemku proti jeho domu se nacházejícího a k rozšíření ulice určeného, na němž by zřídil zahrádku, o tuto plotem ohradil. Týž se v žádosti své zavazuje, že na rozkaz obce plot ihned odstraní a pozemek k dispozici odevzdá.

Ve věci té zavedená debata a usneseno, aby mu byl za používání dílce vyměřen roční poplatek v obnosu 20 hal., a dovolení ku zřízení plotu se předává stavební komisi k vyjádření. Oplocení se povoluje.

 

IV. Žádost české učednické útulny ve Vídni za udělení příspěvku na zřízení učednického internátu.

 

V. Žádost Sokolské župy Podbělohorské za udělení příspěvku na zřízení fondu pro výchovu mládeže škole odrostlé.

 

VI. Žádost útulny slepých dívek na ostrově Kampě v Praze za udělení příspěvku.

Pan Nerad navrhuje, aby žadatelům ad 4, 5, 6 a 7 věnováno bylo po 4 kor., ostatním pak žadatelům pod a), b), c), d) v odstavci VI uvedené po 2 kor. Žádosti c. k. okresní školní rady se nevyhovuje.

 

V. Žádost spolku pro zřízení a vydržování české dětské nemocnice na zakoupení losů (zasláno jich 25).

Pan Uhlík navrhuje, aby bylo zakoupeno obcí 10 losů a tyto rozděleny byly učilivým žákům pokračovací školy. V debatě rozpředené se návrh ten ku schválení nedoporučuje, jelikož by z rozdělení toho povstala nevraživost. Pan Nerad navrhuje, aby obec zakoupila těchto 10 losů pro sebe. Návrh se přijímá.

 

VI. Po vydání pozvání došly ještě tyto žádosti:

a) Národní Jednoty Pošumavské za udělení příspěvku.

b) Řemeslnické a živnostenské jednoty ve Vídni za udělení příspěvku.

c) Vídeňské Matice přátel českého tisku za udělení příspěvku.

d) Spolku pro zbudování Husova pomníku v Praze o udělení příspěvku.

e) c. k. okr. školní rady v Kladně za příspěvek pro nadaci syna učitele na podpoření jeho v učení na vysokých školách.

f) Městské rady v Horažďovicích za usnesení se a podání ohražení proti odkladu za úpravu platů učitelských.

 

VI. Pan starosta oznamuje, že obdržel od armádního sboru přípis, týkající se přenocování mužstva, v němž má obec větší poplatek za přenocování zapraviti ze svého, a že udělal opatření, aby každý takový přenocoval v kanceláři.

Zpráva se béře na vědomí.

 

Volné návrhy a dotazy.

Pan Závora žádá, aby nějakým způsobem upravena byla schůdnost cesty vedoucí od nádraží.

Usneseno, že jakmile bude možno obdržeti povoz, pěšiny se vypopelují, úprava ulice od nádraží se ponechá na čas jarní.

 

Pan Vlasák oznamuje, že proti domu paní Soukalové je podemleta hruška, kteráž by se měla obložiti, aby neuschla. Dále oznamuje, že jest tam hruška suchá, kteráž by se měla prodati a novým stromem vysaditi. Pan Kubr sděluje, že v úvoze jsou také suché stromy.

 

Pan Vlasák sděluje, že u mlýna jest lucerna, s kterou se nesvítí, a aby tato předána byla do ulice vedoucí od domu paní Nitkové k domu p. Vlčka.

 

Pan Vlasák a pan Závora si stěžují na velice rozvětvený podomní obchod a žádají, aby ve věci té učiněna přítrž, neboť jsou tím domácí obchodníci poškozováni. Dále činí návrh, aby od takovýchto byl vybírán poplatek; pan starosta uvede na příští schůzi tento bod na pořad.

 

Tím byl denní pořádek úplně vyčerpán a poněvadž se nikdo více ke slovu nehlásí, byla schůze ukončena.

Přečteno, schváleno a podepsáno.

V Hostivici dne 20. listopadu 1913.

Starosta:

Člen výboru:

Člen výboru:

Tom Chlupatý, Josef Vlasák, Josef Henych, Ant. Závora, Josef Kozák, Mulatsch, Fr. Kubr, Jan Kohoutek, Josef Šafařík, Uhlík

Zapisovatel: Najman

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

           

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 20. listopadu 1913

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003