Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 30. prosince 1913

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

sepsaný v místnosti u obecního úřadu v Hostivici dne 30. prosince 1913 o schůzi výboru obecního.

 

Sezení toho se súčastnili:

Obecní starosta jako předseda: Tomáš Chlupatý.

Obecní radní: Kubr František, Štěp. Šafařík.

Členové obecního výboru: Henych Josef, c. a k. hosp. spr. p. Mulač, Nerad Karel, Uhlík  Antonín, Kohoutek Jan, Vlasák Josef.

 

Jednání:

 

Když předsedající starosta obce zjistil, že byla schůze tato dle ustanovení čl. 42 obecního zřízení řádně svolána a že jest tolik údů výboru obecního pospolu, aby mohl výbor platná usnesení činiti, přikročeno

 

k dennímu pořádku:

 

1. Zápis o poslední schůzi konané dne 30. prosince 1913 přečten, schválen a podepsán.

 

I. Projednání obecního rozpočtu na rok 1914 a stanovení výše obecní přirážky.

Nežli přikročeno bylo k projednávání rozpočtu, zjištěno, že týž byl ve smyslu §72 z. ř. obec. po dobu 14 dnů k veřejnému nahlédnutí vyložen a že proti témuž žádných námitek podáno nebylo. Toliko část interesovaných občanů podala sobě žádost, aby v rozpočtu pamatováno bylo na upravení silnice vedoucí od čp. 118 k čp. 90, jakož u úpravu vodotečí v příčných ulicích.

Dle předloženého navrženého rozpočtu činí příjem 782 kor. a vydání 6 547 K 44 hal., takže jest vykázán schodek 5 765 K 44 h, a poněvadž předepsaná daň obnáší 13 219 K 64 hal., jest zapotřebí 44% obecní přirážky ku krytí tohoto schodku.

Obecní zastupitelstvo v dnešní schůzi své zavedlo o jednotlivých položkách debatu: Při položce úprava cest a úprava ulic navrhuje pan Uhlík, aby zvýšeny byly obecní přirážky na 50 % a těchto 6 % aby věnováno bylo na úpravu ulic. Pan správce a pan Kubr navrhují, aby těchto 6 % bylo určeno na správu cest. Pan Nerad pak dává zprostředkující návrh, aby se zvýšení nečinilo, ale aby rovněž tak vysoký obnos byl na úpravu ulic vřazen každý rok a za obnos v rozpočtu uvedený upraven byl vršek. Pan Vlasák dodatečně žádá za zřízení nové studny místo stávající a stále znečištěné. K návrhu p. Kubra se rozpočet o 1 % zvyšuje, načež se rozpočet schvaluje a ustanoveno, aby schodek byl hražen 45% obecní přirážkou v roce 1914.

 

II. Projednání školního rozpočtu pro rok 1914 a stanovení jeho úhrady.

Místní školní rada v sezení svém dne 13. listopadu 1913 konaném sestavila školní rozpočet pro rok 1914, kterýž vykazuje schodek 2 580 K 10 h a k jehož krytí jest zapotřebí 11% přirážky.

Školní rozpočet se jednohlasně schvaluje.

 

III. Volba revizorů účtů obecních za rok 1913.

Za revizory účtů zvoleni: pan správec, p. Nerad a p. Vlasák.

 

IV. Žádost Antonína Svobody z Hostivice za udělení podpory.

Pan starosta přednáší ústní žádost žadatelovu a p. Vlasák navrhuje, by se mu vyplácelo měsíčně 8 kor. Návrh se přijímá.

 

V. Žádost Ústřední Matice Školské za udělení svatováclavského daru.

Usneseno, aby věnováno bylo k návrhu p. Vlasáka 50 K a aby se po obci sbírka nekonala.

 

Volné návrhy a dotazy.

I. Předčítá se zamítavé rozhodnutí okresního výboru ohledně změny regulační čáry při čp. 24. Pan Kubr navrhuje, aby předvoláni byli manželé Jelínkovi za účelem stanovení jimi navrhovaného ústupku na špičce východní, případně bylo podáno odvolání ku správní zemské komisi. V rozhovoru o tom zavedeném usneseno, aby hleděno bylo co možno oboustrannému dorozumění.

 

II. Pan starosta činí zmínku, že by se zde rád usadil lékař, že jest však nutno, aby věděl, jaké asi příjmy by zde měl. Probrány různé náhledy, načež má p. doktorovi p. starosta oznámit, že by zde měl v začátku asi 1 500 K.

 

III. Pan Kubr navrhuje, aby zvýšen byl poplatek z hudeb. Pan Šafařík navrhuje, aby z jedné hudby byl stanoven poplatek 3 K. Návrh se schvaluje.

 

IV. Pan Vlasák navrhuje, aby vybírány byly v obci zdejší poplatky z provozování obchodu obchodníky cizími provozovanými po obci zdejší. Usneseno přesvědčiti se, jak se podobné poplatky zavádějí, aby do příští schůze se o předmětu tom řádně jednati mohlo.

 

Tím byl denní pořádek úplně vyčerpán a poněvadž se nikdo více ke slovu nehlásí, byla schůze ukončena.

Přečteno, schváleno a podepsáno.

V Hostivici dne 30. prosince 1913.

Starosta:

Člen výboru:

Člen výboru:

Tom Chlupatý, Fr. Kubr, Josef Vlasák, Henych Josef, Mulatsch, Štěp. Šafařík, Uhlík, Jan Kohoutek, Karel Nerad

Zapisovatel: Najman

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

           

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 30. prosince 1913

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003