Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 20. února 1914

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

sepsaný v místnosti u obecního úřadu v Hostivici dne 20. února 1914 o schůzi výboru obecního.

 

Sezení toho se súčastnili:

Obecní starosta jako předseda: Tomáš Chlupatý.

Obecní radní: Kubr František, Závora Antonín.

Členové obecního výboru: c. a k. hospod. správce Mulač, p. Henych Josef, p. Vlasák Josef, p. Závora Antonín, p. Staněk Antonín, p. Kozák Josef, p. Nerad Karel, p. Uhlík  Antonín.

 

Jednání:

 

Když předsedající starosta obce zjistil, že byla schůze tato dle ustanovení čl. 42 obecního zřízení řádně svolána a že jest tolik údů výboru obecního pospolu, aby mohl výbor platná usnesení činiti, přikročeno

 

k dennímu pořádku:

 

1. Zápis o poslední schůzi konané dne … 19… přečten, schválen a podepsán.

 

I. Zpráva o revizi účtů obecních.

Za revidující výbor podává zprávu p. Nerad, kterýž oznamuje, že revise účtů obecních za rok 1913 provedena byla dne 17. února 1914, účty v jednotlivých položkách s doklady porovnány a vše v úplném pořádku shledáno. Dle uzávěrky účetní činil celkový příjem 7 901 K 86 hal a vydání 7 315 K 12, takže pokladní hotovost obnáší 586 K 84 hal. Na nedoplatcích jest vykázán obnos 1 251 K 66 hal a na povinnostech 832 K, takže pokladní přebytek pro rok 1914 vykázán jest 1 005 K 76 hal. Se stanoviska této revise doporučuje účty ku schválení. Dále jest však nutno poukázati k tomu, že položka 977 K 17 h co nedoplatek na školu jest zapravena.

Zpráva se béře na vědomí.

 

II. Schválení obecních účtů.

Účty obecní se v základě podaného dobrozdání revisory účtů schvalují.

 

III. Zadání úpravy vršku.

Jak již ve schůzi obecního zastupitelstva ze dne 30. prosince 1913 bylo usneseno, má se letošním rokem upraviti vršek. Dle předloženého projektu mohl by býti upraven ve způsobu rigolu, jehož náklad by činil 720 K. O předmětu zavedena debata a usneseno, aby zřízen byl rigol. Ku doplnění nějakých naskytnuvších se úprav zvolena komise, sestávající z pánů: p. Kubra, p. Vlasáka a p. Nerada a p. starosta.

 

IV. Zadání zřízení nové studny.

Zřízení nové studny bylo rovněž usneseno na schůzi obecního zastupitelstva ze dne 30. prosince 1913 na parceli čk. 448/2 a dle předloženého projektu by vyžadovala nákladu 120 K mimo pumpy. V rozhovoru o předmětu tom zavedeném usneseno studnu zříditi a ohledně pumpy si vyžádati cenníky firem. Prve, než se s prací započne, budiž i o tom vyrozuměna c. a k. hospodářská správa.

 

V. Úprava cest v obci.

[…]

 

VI. Zakoupení pumpy do skály.

Pan starosta uvádí, že lamač kamene si stěžuje, že práce v lomu jest stěžována stálou zátopou, kteroužto vodu může vylévati pouze kbelíčkem, což vyžaduje velkou ztrátu času. Lamač kamene p. starostu žádal, by k vyčerpání vody mu byla do skály zakoupena pumpa. Záležitost odkládá se do schůze […].

 

VII. Schválení podmínek o provozování prací v lomu.

Generální ředitelství výhr. buštěhradské dráhy přípise ze dne 19. ledna 1914 číslo 36 038 dodává podmínky a řád o provozování v lomu, za kterýchžto podmínek chce dáti své svolení ku provozování prací. Podmínky tyto jakožto i řád se doslovně předčítají a schvalují.

 

VIII. Zakoupení potřebných věcí pro kancelář.

Pan starosta uvádí, že dosavadní zařízení kanceláře neodpovídá jeho potřebám a že jest ještě mnoho potřeb, jež postupně budou se musit ještě zakoupiti. Jako nejnutnější potřeby jest v prvé řadě řádná pokladna, v níž by peníze obecní bezpečně uloženy býti mohly, a jest také zapotřebí bezpečného místa pro uložení cenných papírů a důležitých listin. Dále jest zapotřebí lampa, hodiny a vazba knih jako říšské a zemské zákony, obecní zájmy a jiné různé samosprávy se týkající knihy. Pan Vlasák navrhuje, aby dva nebo tři páni obhlídkou se přesvědčili o jich ceně. Pan Uhlík béře na se zakoupení pokladny. Usneseno tuto as do 200 K zakoupiti; hodiny a vazbu knih rovněž.

 

IX. Žádost sboru dobrovolných hasičů za udělení příspěvku na zakoupení potřebného nářadí.

Usneseno věnovati sboru 100 K.

 

X. Stížnost sboru dobrovolných hasičů pro nedodání přípřeží k požáru.

Stížnost se předčítá a jest o ní zaveden rozhovor. Pan Závora navrhuje, aby byla vždy dána 1 přípřež od c. a k. dvora, pak by následovala vždy zase přípřež místního občana. Návrh se přijímá s dodatkem, že ten, kdo by jeti nechtěl, zapravil pokutu 10 K ve prospěch vyjevšího zástupce.

 

XI. Žádosti za udělení práva domovského:

a) obce Biřkova za Marii Souchou.

Přijímá se.

b) obce Podlešína za Julii Dvořákovou.

Odkládá se.

c) Železného Újezda za Václava Tomáška.

Přijmut k jeho žádosti již dříve.

 

XII. Žádost Marie Panoškové z Břevnova za udělení chudinské podpory.

Odkládá se za účelem zjištění poměrů.

 

XIII. Vyzvání okresního výboru v Unhošti za usnesení se na prohlášení, že se bezplatně propůjčuje veřejný statek na postavení projektů k rozvádění elektrického proudu.

Odkládá se za tím, aby předem bylo se dorozuměno s vůkolními obcemi s okresem.

 

XIV. Vyzvání okr. výboru na přesné úřadování při samosprávě.

[…]

 

Volné návrhy.

Pan starosta oznamuje, že jest na ulici vystěhován Novotný a co má s ním počíti, jelikož dotyčný jest příslušníkem zdejším. Usneseno, by mu na ukrytí nábytku poukázána byla místnost v obecním domku zároveň co byt, ne však v nemocnici, rozumí se dočasně.

 

Tím byl denní pořádek úplně vyčerpán a poněvadž se nikdo více ke slovu nehlásí, byla schůze ukončena.

Přečteno, schváleno a podepsáno.

V Hostivici dne 20. února 1914.

Starosta:

Člen výboru:

Člen výboru:

Tom Chlupatý, Ant. Staněk, Mulatsch, Frant. Kubr, Uhlík, Karel Nerad, Josef Kozák, Ant. Závora, Jos. Henych, Josef Vlasák

Zapisovatel: J. Najman

 

Na skladě má „Závod tiskařský a vydavatelský“ v Roudnici n. L. – Skl. č. 74. I.

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

           

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 20. února 1914

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003