Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 29. května 1914

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

sepsaný v místnosti u obecního úřadu v Hostivici dne 29. května 1914 o schůzi výboru obecního.

 

Sezení toho se súčastnili:

Obecní starosta jako předseda: pan Tomáš Chlupatý.

Obecní radní: pan Závora Antonín, Kubr František.

Členové obecního výboru: c. a k. hospodářská správce p. Mulač, pan Henych Josef, pan Šafařík Josef, pan Nerad Karel, pan Uhlík Antonín, pan Vlasák Josef.

 

Jednání:

 

Když předsedající starosta obce zjistil, že byla schůze tato dle ustanovení čl. 42 obecního zřízení řádně svolána a že jest tolik údů výboru obecního pospolu, aby mohl výbor platná usnesení činiti, přikročeno

 

k dennímu pořádku:

 

1. Zápis o poslední schůzi konané dne … 19… přečten, schválen a podepsán.

 

I. Vyřízení přípisu c. k. notářství v Unhošti ohledně směny pozemků silnicí v Jenečku zabraných.

V důsledku zavedení knihovního pořádku silnice v Jenečku, na níž obcí věnováno: od návsi čk. 447 díl ve výměře 8 a 82 m2 a od veřejné cesty čk. 516 díl ve výměře 3 a 91 m2. Od Josefa a Markéty Protivových zakoupena část zahrady čk. 439 ve výměře 28 m2 a od c. k. velkostatku dílce od parcel čk. 422/1, 421, 415/1, 401 a část od stavební parceli čk. 91, vše v úhrnné výměře 9 a 12 m2, odstupuje pak obec c. a k. velkostatku dílec čk. 516 ve výměře 64 m2, takže výkup pozemků zabraných od c. a k. velkostatku zbývá 8 a 48 m2. Proto má býti stanovena cena kupní a vyvolán souhlas se směnou pozemku.

Jednohlasně usneseno, že obec ustupuje od veřejného statku zabraný pozemek zdarma, na směnečnou část přistupuje. Ohledně stanovení výše ceny za 1 m2 usneseno, by zavedeno bylo jednání a nebude-li cena přesahovati 1 K za 1 čtverečný sáh, byla záležitost ku skoncování přivedena.

 

II. Vyřízení přípisu od c. k. okresního výboru v Unhošti ze dne 28. dubna 1914 č. 181, v němž vyznačeny a odstraněny býti mají zdravotní závady.

Pan obvodní lékař v Hostouni podav zdravotnickou zprávu okresnímu výboru, vyznačil, že v obci zdejší by měly být zřízeny nejméně dvě studny s čerpadly, poukazuje na špatný odtok vody ve strouze obcí protékající. Okresní výbor pak poukazuje, by jednoduchou regulací nechala se závada odstraniti.

V rozhovoru o předmětu tom zavedeném, usneseno odpověděti, že jedna studna se ještě letošním rokem zřídí a jednoduchá regulace upravena. Další závady budou pořadem odstraňovány.

 

III. Vyřízení podaných žádostí:

a) Ladislava Kučery za povolení ku kapitalisaci úrazové renty.

Týž ve své žádosti uvádí, že béře měsíčně 6 K 77 h a že za vyplacený obnos by si buď koupil, anebo vystavěl domek. Za účelem dalšího šetření odloženo do schůze příští.

 

b) Marie Nekvapilové za udělení chudinské podpory.

Ve své žádosti uvádí své stáří 68 roků a neschopnost ku práci, následkem čehož žádá, by jí udělena byla chudinská podpora. Usneseno věnovati jí 6 Kor. měsíčně.

 

c) Městského úřadu v Unhošti ze dne 3. března 1914 čís. 711 za udělení práva domovského Josefu Himlovi krejčímu.

Týž jest 1874 rozený, tudíž svéprávný a v obci zdejší bydlí nepřetržitě od 1. března 1904. Jiných důvodů vylučujících nestává. – Přijímá se.

 

d) Obce Litovic ze dne 29. dubna 1914 čís. 402 za udělení práva domovského Antonínu Závorovi.

Týž jest narozen 1879 a v obci zdejší bydlí nepřetržitě od roku 1882. Důvodů vylučujících nestává. – Přijímá se.

 

e) Polit. org. soc. demokratické za propůjčení obecní ohrádky.

Tato organizace míní dne 14. června tohoto roku pořádati tábor lidu pod širým nebem a k tomu účelu žádá za propůjčení obecní ohrádky. Žádosti se vyhovuje s podmínkou, že jednota za způsobenou škodu ručí.

 

f) Josefa Procházky za úklid II. třídy pokračovací školy.

Týž uvádí, že za odměnu dříve pro jednu třídu této školy stanovenou, uklízí a vytápí třídy dvě, a žádá, by mu odměna dle toho upravena byla. Pan Kubr navrhuje, aby za druhou třídu se mu přidalo 25 K, oproti tomu však jest povinen z obecní ohrádky jako nájem zapravovati 12 K ročně. Návrh se schvaluje.

 

IV. Sdělení o úpravě vršku a opravě mostku.

Pan starosta referuje o úpravě vršku a poukazuje, že jest nutno opraviti mostek z ohrádky proti škole ústící a mostek u mlýna Peterkova. Pan Nerad navrhuje opravu mostku u kostela. Návrhy se schvalují. Co se týče úpravy vršku, navrhuje p. Nerad, by zbylý materiál byl rozházen na místech potřebných, čímž by se pěšina upravila a pak vypopelovala. Jednohlasně přijato.

 

V. Návrh na zřízení spojovací silnice od domu p. Vlčka přes vršek s vyústěním u kravína na říšskou silnici.

Pan starosta objasňuje tento projekt následovně: Všeobecně známa jest téměř naprostá nesjízdnost novou ulicí od domu čp. 90 k domu paní Nitkové, dále přes vršek k domu p. Škvora ku kravínu a kol něho. Přimlouvá se, by projekt tento obecní zastupitelstvo vzalo za svůj, uváděje značné jeho výhody spočívají v tom, že náklad na zřízení této silnice by vyžadoval sice okrouhle as 8 000 K, leč obec by pak svého času obdržela od okresního výboru polovici stavebního nákladu, poněvač by okres tuto silnici do své režie přijmouti byl povinen, o čemž ovšem předem by musilo předcházeti dorozumívací jednání. Další výhoda jest ta, že dosavadní ulice by zůstala navždy v režii obce udržování, její pohltí mnoho nákladu, tímto projektem však se tomu předejde. Konečně poukazuje na schátralost a nebezpečnost mostku proti domu p. Nekoly, který by musil sice tak jako tak řádně upraven býti, v tomto případě však než jednou, ostatní by pak bylo věcí okresu. Dále poukazuje, že veškerý náklad stavební by musila nésti obec ze svého, poněvač okres má více silnic v projektu již po více roků a nemohl by nyní ničím přispívati.

Pan Kubr v této záležitosti navrhuje zavedení jednání s okresním výborem a zda by okres pak také po převzetí do vlastní správy nahradila 50 % stavebního nákladu.

Návrh se jednohlasně schvaluje.

 

Pan Henych žádá za upozornění skalníka, že není dovoleno v břehu u dráhy lámati kámen.

 

VI. Zřízení reservního fondu na úhradu schodků vzniklých kolísavostí daně výdělkové.

Předčítá se vyzvání zemské správní komise ze dne 17. dubna 1914 č. 107.523 ai 1913, v němž se zřizování podobných fondů odporučuje.

Odloženo na dobu pozdější.

 

VII. Zřízení mostu z říšské silnice na cestu do obecní skály.

Pan Kubr navrhuje zřízení mostku nákladem obce a zavedení jednání o připsání cesty do skály v majetek obce. Návrh se schvaluje.

 

Volné návrhy a dotazy.

Pan Vlasák poukazuje, že by bylo zapotřebí obarviti plot u obecní ohrádky. Usneseno obarviti pouze stojany.

 

Pan Kubr poukazuje, že v obecních cestách jsou kameny překážející velice v jízdě. Usneseno, aby byl kámen sebrán a na místa potřebná dodán.

 

Pan Uhlík uvádí, za jakých zvlášť výhodných podmínek byly stavěny t. zv. jubilejní školy, a jest náhledu, že by snad bylo dobře vyzkoušet, zda by se nechalo něčeho vyzískat, když by se jaksi pomýšlelo na stavbu měšťanské školy. Usneseno, by po obsazení místa novým okresním hejtmanem odebrali se pánové k přezvědění, a to p. starosta, p. Kubr a p. Uhlík.

 

Pan Závora a p. Vlasák si stěžují do velice rozvětveného neoprávněného podomního obchodu a žádají nápravu. Pan Vlasák poukazuje, z jakých nezdravých místností prodává pí Čermáková zeleninu.

 

Tím byl denní pořádek úplně vyčerpán a poněvadž se nikdo více ke slovu nehlásí, byla schůze ukončena.

Přečteno, schváleno a podepsáno.

V … dne … 19…

Starosta:

Tom Chlupatý

Člen výboru:

Člen výboru:

Josef Vlasák, Jos. Henych, Ant. Závora, Karel Nerad, Mulatsch, Fr. Kubr, Josef Šafařík, Ant. Uhlík

Zapisovatel: Najman

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

           

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 29. května 1914

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003