Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 31. srpna 1914

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

sepsaný v místnosti u obecního úřadu v Hostivici dne 31. srpna 1914 o schůzi výboru obecního.

 

Sezení toho se súčastnili:

Obecní starosta jako předseda: Tomáš Chlupatý.

Obecní radní: Kozák.

Členové obecního výboru: pan Uhlík, pan Mulač, pan Vlasák, pan Kubr, pan Nerad, pan Kohoutek.

 

Jednání:

 

Když předsedající starosta obce zjistil, že byla schůze tato dle ustanovení čl. 42 obecního zřízení řádně svolána a že jest tolik údů výboru obecního pospolu, aby mohl výbor platná usnesení činiti, přikročeno

 

k dennímu pořádku:

 

1. Zápis o poslední schůzi konané dne 21. srpna 1914 přečten, schválen a podepsán.

 

II. Ustanovení zdravotní komise.

C. k. hejtmanství v Kladně přípisem ze dne 24. srpna 1914 číslo 44.116 nařídilo činnost zdravotní komise, do níž zvoleni pánové: Pan Vlasák Josef, pan Josef Henych a pan […].

 

III. Zřízení isolační místnosti.

Výše citovaným přípisem nařízena též úprava issolační místnosti s potřebnými dessinfekčními prostředky. O předmětu zaveden rozhovor a usneseno, aby postaven byl nový issolační domek na obecním pozemku za továrnou v rozměru asi 8 × 5 m, sestávající s issolační světnice, síňky a jedné světnice. Na úhradu postavení issolačního baráku vzešlých, usneseno vypůjčiti si kmenové jmění. Aby nahražen byl úbytek vzešlý použitím kmenového jmění, budou obyvatelé v obecním domku platiti nájem.

 

IV. Propracování usnesení o vykonávání nočních hlídek.

Občané konati budou hlídku dle abecedního pořádku, a sice od 9 hod. večer do 4 hod. do rána. Od 1. října pak od 8 hodin večer. Hlídkou povinní budou vždy předem vyrozuměni a započne se s hlídkou od 1. září. Kdo by se vzpíral hlídku nastoupiti, propadá pokutě 5 K a při opětování se zdvojnásobuje. Dovoluje se, že si jest možno za sebe zjednati zástupce.

 

Volné návrhy.

Pan Nerad se dotazuje, zda jest již postavena studna u Nekolovic. Pan starosta poukazuje, že nařídil staviteli, by ji postavil.

 

Pan Kubr žádá, by ku zdravotní prohlídce po obci povolán byl též obvodní lékař. Pan starosta k tomu připomíná, že bude hleděti, by prohlídka ta stanovena byla s komisí pro stavbu issolačního baráku.

 

 

Poněvadž návrhů jiných nebylo, prohlášena jest schůze za skončenou.

 

Tom Chlupatý, starosta, Karel Nerad, Josef Vlasák

Zapisovatel: Najman

 

Tím byl denní pořádek úplně vyčerpán a poněvadž se nikdo více ke slovu nehlásí, byla schůze ukončena.

Přečteno, schváleno a podepsáno.

V … dne … 19…

Starosta:

Člen výboru:

Člen výboru:

Zapisovatel:

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

           

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 31. srpna 1914

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003