Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 14. listopadu 1914

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

sepsaný v místnosti u obecního úřadu v Hostivici dne 14. listopadu 1914 o mimořádně nutné schůzi výboru obecního.

 

Sezení toho se súčastnili:

Obecní starosta jako předseda: Tomáš Chlupatý.

Obecní radní: …

Členové obecního výboru: p. Mulač c. a k. hospod. správce, p. Josef Šafařík, p. František Kubr, p. Josef Vlasák, p. Josef Henych, p. Antonín Uhlík, p. Karel Nerad.

 

Jednání:

 

Když předsedající starosta obce zjistil, že byla schůze tato dle ustanovení čl. 42 obecního zřízení řádně svolána a že jest tolik údů výboru obecního pospolu, aby mohl výbor platná usnesení činiti, přikročeno

 

k dennímu pořádku:

 

1. Zápis o poslední schůzi konané dne 21. srpna 1914 přečten, schválen a podepsán.

 

Usnesení o stravování haličských uprchlíků.

Následkem ubytování 50 uprchlíků z Haliče jest nutno postarati se o jich stravování. Dle oznámení c. k. okr. hejtmanství v Kladně připadá na jednu osobu náhrada obnosem 70 hal. Dle šetření provedeného u dotyčných uprchlíků byli by tito nejraději, kdyby jim obnos 70 hal. byl vyplácen, za čež by oni se sami dle svého způsobu stravovali. V důsledku toho jest nutno postarati se o potřebnou sumu peněz, které vyžaduje denně 35 K, než-li stát příspěvky zapravovati bude.

Pan Nerad jest náhledu toho, že při dobré vůli by se nechaly peníze nejsnadněji sehnati, když by majetnější občané poskytli jisté obnosy, z nichž by se pak dotyčným zapravil úrok 4 %.

Pan Uhlík náhled tento schvaluje a činí dodatečný návrh, by u c. k. okr. hejtmanství bylo zakročeno, kdy příspěvek státem vyplácen bude, a zda by bylo možno dáti záložně příkaz, aby tato vyplatila kmenové jmění na úhradu stravování.

Přijímá se pak náhled pana Nerada i s dovětkem p. Uhlíka.

Pan starosta se dotazuje, zda se má uprchlíkům příspěvek vypláceti. Usneseno, by obnos ten jim vyplácen byl, ale jen do té doby, pokud by ze strany jich nebylo toho nadužíváno.

Dále p. starosta žádá, jakým způsobem má se krýti topivo pro tytéž uprchlíky. Usneseno, by nyní zakoupené uhlí bylo zaplaceno obcí a pak na nich žádáno, by si jej platili sami, jenom v obydlených místnostech.

Na další jednání dává se p. starostovi plná moc, by konal, co za dobré uzná.

 

 

Skončeno a podepsáno.

 

Tom Chlupatý, starosta, Mulatsch, Karel Nerad, Josef Vlasák, Uhlík, Henych Josef, Fr. Kubr, Josef Šafařík

 

Tím byl denní pořádek úplně vyčerpán a poněvadž se nikdo více ke slovu nehlásí, byla schůze ukončena.

Přečteno, schváleno a podepsáno.

V … dne … 19…

Starosta:

Člen výboru:

Člen výboru:

Zapisovatel:

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

           

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 14. listopadu 1914

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003