Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 19. listopadu 1914

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

sepsaný v místnosti u obecního úřadu v Hostivici dne 19. listopadu 1914 o schůzi výboru obecního.

 

Sezení toho se súčastnili:

Obecní starosta jako předseda: p. Tomáš Chlupatý.

Obecní radní: p. Šafařík Štěpán.

Členové obecního výboru: pan Henych Josef, pan Kohoutek Jan, pan Uhlík Antonín, pan Šafařík Josef, pan Mulač Karel, pan Nerad Karel, pan Vlasák Josef, pan Kalina Matěj.

 

Jednání:

 

Když předsedající starosta obce zjistil, že byla schůze tato dle ustanovení čl. 42 obecního zřízení řádně svolána a že jest tolik údů výboru obecního pospolu, aby mohl výbor platná usnesení činiti, přikročeno

 

k dennímu pořádku:

 

1. Zápis o poslední schůzi konané dne … 19… přečten, schválen a podepsán.

 

I. Usnesení o výpůjčce kmenového jmění na stavbu issolačního pavilonu a jakým způsobem výpůjčka hrazena bude.

Okresní výbor v sezení svém neschválil usnesení obecního zastupitelstva ze dne 31. srpna 1914 o výpůjčce kmenového jmění, poněvadž nebyl přítomen dostatečný počet členů. Dále žádá okresní výbor, by obecní zastupitelstvo se usneslo, jakým způsobem a v jakých lhůtách splacena bude výpůjčka, poněvač kmenové jmění musí zůstati neztenčeno, a aby obec opravy a pojistné hradila z prostředků obecních.

V novém projednání této záležitosti usnáší se obecní zastupitelstvo v sezení svém dnešního dne konaném, že výpůjčka hrazena bude ve 4% splátkách a že vydržování a pojistné hraditi se bude z prostředků obecních.

 

II. Žádost Antonína Houdka za udělení práva domovského.

Týž se mimo nejstaršího syna, již svéprávného, i s rodinou ve svazek domovský se přijímá.

 

III. Žádost Kateřiny Procházkové za udělení chudinské podpory.

Usneseno věnovati jí 5 K měsíčně.

 

IV. Žádost Marie Panuškové za udělení chudinské podpory.

Usneseno věnovati jí měsíčně 6 K.

 

Volné návrhy a dotazy.

Pan starosta poukazuje na vyzvání c. k. místodržitelství ohledně upisování válečné půjčky a vypočítává zajištění této státní půjčky. Apeluje pak na pány členy, by v okruhu svých známých přičinili se o zajištění v nynější době vkladu na místě nejjistějším. Pan Uhlík navrhuje, by obecní úřad vyzval správu školy, by táž vyzvala a upozornila děti, jež vklady své u poštovní spořitelny uloženy mají, že mohou úpisy tam provésti, poněvadž úrok by byl mnohem větší. Pan starosta dále sděluje, že pošle provolání po obci.

 

Pan Šafařík Štěpán žádá o upravení mostu u Nekolovic. Pan Vlasák připomíná, že týž jest opraven. Zpráva vzata k vědomí.

 

Pan Uhlík sděluje, že zapůjčil rodině uprchlíků kamínka, a žádá, by tato byla vedena v evidenci.

 

Pan Vlasák poukazuje na nařízení o zabezpečení veliké čistoty, kteráž se však nezachovává. Se stran pánů se poukazuje, že není možno aspoň z větší části odpomoci; p. Nerad poukazuje, že vytékají odpadky a výkaly z kasáren, a žádá, by obecní úřad v té věci zakročil. Obecní úřad učiní potřebné kroky.

 

Pan Kalina poukazuje na velikou nečistotu mezi hostinci p. Řípy a p. Procházky a jest toho přání, by závada ta odstraněna býti mohla. Pan Vlasák navrhuje, by zdravotní komise závady takové zjistila a odstranění jich nařídila.

 

 

Skončeno a podepsáno.

 

Tom Chlupatý, starosta, Mulatsch, M. Kalina, Josef Vlasák, Henych Josef, Jan Kohoutek, Josef Šafařík, Ant. Uhlík

 

Tím byl denní pořádek úplně vyčerpán a poněvadž se nikdo více ke slovu nehlásí, byla schůze ukončena.

Přečteno, schváleno a podepsáno.

V … dne … 19…

Starosta:

Člen výboru:

Člen výboru:

Zapisovatel:

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

           

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 19. listopadu 1914

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003