Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 28. prosince 1914

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

sepsaný v místnosti u obecního úřadu v Hostivici dne 28. prosince 1914 o schůzi výboru obecního.

 

Sezení toho se súčastnili:

Obecní starosta jako předseda: p. Tomáš Chlupatý.

Obecní radní: p. Šafařík Štěpán.

Členové obecního výboru: p. Kohoutek Jan, p. Mulatsch c.k. správce, p. Kalina Matěj, p. Vlasák Josef, p. Nerad Karel, p. Uhlík Antonín, p. Kubr František.

Nedostavili a neomluveni jsou pánové: p. Kozák Josef, p. Šafařík Josef, p. Henych Josef.

P. Staněk nemocen.

Jednání:

 

Když předsedající starosta obce zjistil, že byla schůze tato dle ustanovení čl. 42 obecního zřízení řádně svolána a že jest tolik údů výboru obecního pospolu, aby mohl výbor platná usnesení činiti, přikročeno

 

k dennímu pořádku:

 

1. Zápis o poslední schůzi konané dne … 19… přečten, schválen a podepsán.

 

I. Žádosti za udělení příspěvku:

a) Národní jednoty Severočeské,

b) Národní jednoty Pošumavské,

c) Ústřední Matice Školské,

d) Spolku Komenský ve Vídni.

Usneseno věnovati každému spolku o 1 K více, nežli bylo dáno loni.

 

II. Zvolení revizorů účtů za rok 1914.

Zvoleni jsou p. správce, p. Kubr a pan Uhlík.

 

III. Projednání obecního rozpočtu pro rok 1915 a stanovení výše přirážky.

Rozpočet obecní dle návrhu vykazuje příjem 573 K a vydání 7 448 K 44 hal, takže schodek vykazuje obnos 6 875 K 44 hal. Ku krytí tohoto schodku by bylo zapotřebí 52% obecní přirážky.

Pan Nerad navrhuje, aby do rozpočtu pojata byla položka na válečné výdaje obnosem 500 K. Návrh se přijímá.

Dále se povoluje tajemníkovi 100 K ročně drahotního příspěvku.

Jednotlivé položky rozpočtu se předčítají a dle potřeby upravují. V důsledku toho vykazuje se schodek obnosem 7 475 K 44 hal a jest tudíž nutno, aby stanovena byla 75% přirážka ku všem přímým daním v obci předepsaným mimo osobní daně z příjmu, kteráž od přirážek samosprávných osvobozena jest.

 

Volné návrhy a dotazy.

Pan Vlasák žádá, zda by nebylo záhodno požádati c. a k. vrchní správu o to, by pro rok 1915 nepřijímala kárance, poněvač jest zde zdůstatek pracovních sil. Pan c. a k. hospodářský správce se nestaví sice proti návrhu, jest však toho náhledu, že by to byla marná námaha, poněvač jest zde naprostý nedostatek sil u c. a k. dvora. Po podání různých náhledů v této záležitosti usneseno, že se zavede jednání dle vzešlých okolností.

 

 

Skončeno a podepsáno.

Tom Chlupatý, starosta, Fr. Kubr, Kalina, Mulatsch, Štěp. Šafařík, Uhlík, Josef Vlasák, Karel Nerad, Jan Kohoutek

Najman zapisovatel

 

Tím byl denní pořádek úplně vyčerpán a poněvadž se nikdo více ke slovu nehlásí, byla schůze ukončena.

Přečteno, schváleno a podepsáno.

V … dne … 19…

Starosta:

Člen výboru:

Člen výboru:

Zapisovatel:

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

           

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 28. prosince 1914

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003