Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 16. března 1915

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

sepsaný v místnosti u obecního úřadu v Hostivici dne 16. března 1915 o schůzi výboru obecního.

 

Sezení toho se súčastnili:

Obecní starosta jako předseda: Tom Chlupatý.

Obecní radní: Šafařík Štěpán, Kozák Josef.

Členové obecního výboru: p. Karel Mulatsch c. a k. hosp. správce, p. Kohoutek Jan, p. Kalina Matěj, p. Vlasák Josef, p. Kubr František, p. Uhlík Antonín.

 

Jednání:

 

Když předsedající starosta obce zjistil, že byla schůze tato dle ustanovení čl. 42 obecního zřízení řádně svolána a že jest tolik údů výboru obecního pospolu, aby mohl výbor platná usnesení činiti, přikročeno

 

k dennímu pořádku:

 

1. Zápis o poslední schůzi konané dne … 19… přečten, schválen a podepsán.

 

Před započetím jednání předsedající oznamuje, že z řady pánů členů obecního zastupitelstva zemřel pan Antonín Staněk, člen I. sboru, a žádá, by přítomní pánové povstání vzdali poslední vzpomínku svému bývalému členu.

Přítomní povstávají.

Na to pak oznamuje, že na uprázdněné místo po panu Staňkovi v základě § 22 zřízení obecního povolal pana Františka Trýbu, rolníka, kterýž při posledních volbách zvolen byl za I. náhradníka.

Přikročeno pak k pořadu dnešního jednání:

 

I. Projednání a schválení smlouvy s buštěhradskou drahou ohledně výkupu pozemků při rozšiřování nádraží v roce 1912 zabraných.

Smlouva, jejíž opis je pořízen a u obecního úřadu uložen, se doslovně předčítá.

Oproti této smlouvě se činí námitky, že pozemky byly zabrány již v roce 1912 dnem 1. května a že od té doby má býti též hrazen z kupní ceny úrok. Vzhledem k nejasnosti věci usneseno schválení smlouvy odložiti a vyžádati si protokol, který při uzavření prodeje sepsán byl.

 

II. Žádosti za udělení práva domovského:

a) obce Pičína pro Františka Strniště,

b) obce Buštěhradu pro Antonína Oplta.

Poněvač nestává žádných vylučujících důvodů proti těmže, přijímají se.

 

III. Žádost Tomáše Staňka z Ješetic za zvýšení chudinské podpory.

Usneseno, by se mu mimořádně udělilo měsíčně o 2 K více k jeho dosavadní chudinské podpoře.

 

IV. Žádost spolku pro udržování dětské nemocnice za udělení příspěvku.

Usneseno věnovati 2 K.

 

V. Usnesení o zdefinování pobočky při IV. třídě.

Zdefinování pobočky schváleno.

 

VI. Usnesení o zakoupení a zařízení pamětní knihy.

Pan starosta poukazuje na důležitost založení pamětní knihy pro obec a žádá, zda by se měla táž poříditi. Usneseno pamětní knihu zavésti, prozatím v podobě poznámek.

 

VII. Zpráva revizorů účtů obecních za rok 1914 a schválení těchže.

Za revizory podává zprávu p. c. a k. hospod. správce, kterýž sděluje, že účty byly shledány v úplném pořádku, s doklady porovnány a doporučuje účty ku jejich schválení.

Účty se pak jednohlasně schvalují.

 

VIII. Vyzvání okresního výboru za udělení příspěvku pro fond trvalých invalidů.

Usneseno žádost odložiti do příští schůze, až bude zjištěna ve věci té řádná diversita.

 

IX. Žádost Josefa Procházky za udělení přídavku.

Usneseno žádosti jeho vyhověti a zvýšiti mu služné za noční hlídky po čas válečné doby o 15 K měsíčně.

 

X. Usnesení o zakoupení potřebného stromoví.

Pan starosta poukazuje, že jest velice nutno vysázeti nové stromoví na místě stávajícího jednak suchých, jednak neplodných. Za tím účelem jest nutno stanoviti komisi, která by obchůzkou zjistila, kam jest nutno stromoví vysázeti. Do komise zvoleni p. Kozák, pan Kubr a p. starosta.

 

XI. Vyřízení přípisu stavebního odboru okresu Smíchovského na odstranění větví přesahujících do silnice karlovarské a frekvenci stěžující.

Usneseno, by pochozí komise závadná místa zjistila. Pan c. a k. hospodářský správce sděluje, že závady tyto oznámí svému nadřízenému úřadu.

 

XII. Předčítá se dopis ohledně zřízení telefonické hovorny, při čemž poukázáno, že v prvé řadě jest věcí továrny, by předem sama direktivu živila.

 

Volné návrhy.

Pan Šafařík poukazuje, že jest rozlámány pumpa před školou a aby táž byla upravena.

 

Pan Uhlík přimlouvá se za opravu cesty k nádraží mezi domy p. Hamouze a p. Procházky. Pan starosta sděluje, že oprava cesty jest schválena.

 

Pan Uhlík žádá za sdělení, v jaké šíři by si měl stavěti chodník okolo svého domku. Sděleno mu, že v šíři 120 nebo 150 cm.

 

Pan Uhlík se dotazuje, jak se má záležitost s novou silnicí. Pan starosta o tom podává zprávu.

 

Pan správce poukazuje na chatrnost mostku. Pan starosta odpovídá, že by měl již býti stržen a opraven, že však nebylo peněz.

 

Pan Vlasák poukazuje, že není osvětlena cesta za Panuškou a že ani rokel není ohražena a že do ní již několik vojínů spadlo. Usneseno vyzvati dráhu, by lampu do těch míst umístila.

 

Pan Kubr oznamuje, že pan inženýr oznámil, že rozhodně nebude trpěti, by při ústících silnicích na silnici karlovarskou bylo hromaděno bláto. Usneseno, že na cestách obecních v těch místech se nechá bláto vyškrábati.

 

Pan Kalina poukazuje na děsnou drahotu mouky ve mlýně. Sděleno mu, že jest povinností každého, by každého zdražovatele potravin ihned oznámil hejtmanství.

 

 

Tím byl denní pořádek úplně vyčerpán a poněvadž se nikdo více ke slovu nehlásí, byla schůze ukončena.

Přečteno, schváleno a podepsáno.

V … dne … 19…

Starosta: Tom Chlupatý

Člen výboru: Štěp. Šafařík

Člen výboru: Fr. Kubr

Jan Kohoutek, Matěj Kalina, Mulatsch, Josef Kozák, Josef Vlasák, Uhlík

Zapisovatel:

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

           

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 16. března 1915

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003