Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 14. června 1917

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

sepsaný v místnosti u obecního úřadu v Hostivici dne 14. června 1917 o schůzi výboru obecního.

 

Sezení toho se súčastnili:

Obecní starosta jako předseda: pan Tomáš Chlupatý.

Obecní radní: pan Josef Kozák.

Členové obecního výboru: p. Karel Mulatsch, p. Frant. Kubr, p. Karel Nerad, p. Josef Vlasák, p. Jan Kohoutek.

 

Jednání:

 

Když předsedající starosta obce zjistil, že byla schůze tato dle ustanovení čl. 42 obecního zřízení řádně svolána a že jest tolik údů výboru obecního pospolu, aby mohl výbor platná usnesení činiti, přikročeno

 

k dennímu pořádku:

 

1. Zápis o poslední schůzi konané dne 12. února 1917 přečten, schválen a podepsán.

 

Oprava kostelních varhan.

Pan Kubr navrhuje, by obnos byl povolen s výhradou, že rozpočet od c. k. vrchní správy v Jenči rozvržený byl upraven, by odpovídal skutečnosti, jelikož na obec Sobín rozpočet je chybně vypsán.

 

Úprava chudinské podpory Sreiberové.

Usneseno podporu zvětšit na 200 K.

 

Úprava chudinské podpory sirotkům Konopovým.

Pan starosta navrhuje, by připadlo na každého sirotka 30 K měsíčně a obnos povolený na ošacení po 40 K byl vyplacen na zimní ošacení.

 

Schválení účtů za rok 1916.

Pan Mulatsch za revizory účtů prohlašuje, že účty jsou správny a doporučuje ku schválení.

 

Dar akci „týden ochrany kojenců“.

Usneseno přispěti darem 100 korun.

 

Koupě předmětů nabízených válečnou péčí.

Usneseno nabízené věci vrátit zpět.

 

Šestá válečná půjčka.

Usneseno upsat 1000 kor.

 

Žádost Jos. Protivy o náhradu 7 ovocných stromů a hradební zdi.

Obecní zastupitelstvo neuznává, by mu byla poskytnuta náhrada, jelikož byl vyrovnán při prodeji pozemku.

 

Přípis zemské úřadovny ohledně pojištění invalidního.

Pan starosta předčítá přípis. Ponechává na další.

 

Opatření aprovisační.

Vzato na vědomí.

 

Přípis okresního výboru v Unhošti ohledně přísného vymáhání obilí (kontribuce).

Pan starosta předčítá přípis od okresního výboru, a jelikož v obci takých případů nebylo, odkládá se.

 

Pan Kubr činí dotaz, zda bude přijmut polní hlídač.

Pro nedostatek mužů ponecháno. Usneseno, by podáno vyhlášení, že nesmí nikdo se zdržovati v polích od 8 hod. večer do 7. hod. ranní. Při přestoupení tohoto usnesení bude potrestán dle platného zákona. Obecní strážník bude vyzván, aby večer byl v polích. Zároveň se požádá okr. hejtman., by dalo pokyny, jakých se má použíti při přestoupení tohoto ustanovení, a aby vybídlo četnickou stanici stíhati polní pych.

 

Pan Kubr žádá, aby se vyzvala buštěhradská dráha, by u vodárny vysekati dala ve strouze u této vodárny křoviny, by tím odtok vody netrpěl a při deštích voda přes břehy nevytékala.

Návrh tento se přijímá.

 

 

Josef Vlasák, Tom Chlupatý starosta, Karel Nerad, Jan Kohoutek

 

Tím byl denní pořádek úplně vyčerpán a poněvadž se nikdo více ke slovu nehlásí, byla schůze ukončena.

Přečteno, schváleno a podepsáno.

V … dne … 19…

Starosta:

Člen výboru:

Člen výboru:

 

Zapisovatel:

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 14. června 1917

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003