Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 13. října 1917

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

sepsaný v místnosti u obecního úřadu v Hostivici dne 13. října 1917 o schůzi výboru obecního.

 

Sezení toho se súčastnili:

Obecní starosta jako předseda: Tomáš Chlupatý.

Obecní radní: Štěpán Šafařík.

Členové obecního výboru: Karel Mulatsch, Frant. Kubr, Matěj Kalina, Josef Vlasák, Karel Nerad, Jan Kohoutek, Jos. Šafařík.

 

Jednání:

 

Když předsedající starosta obce zjistil, že byla schůze tato dle ustanovení čl. 42 obecního zřízení řádně svolána a že jest tolik údů výboru obecního pospolu, aby mohl výbor platná usnesení činiti, přikročeno

 

k dennímu pořádku:

 

1. Zápis o poslední schůzi konané dne 14. června 1917 přečten, schválen a podepsán.

 

Schválení rozpočtu na rok 1918.

Rozpočet se všemi položkami schválen, jakož i 80% přirážka. V bodu 10 příspěvky a dary zvýšen na 200 korun.

 

Stanovení komise pro rozvrhování kontingentu dobytka.

Zvoleni: pan Matěj Kalina a p. Jos. Šafařík.

 

Přenesení práva p. starosty na velitele hasičů.

Přípisem provedeno.

 

Žádost hostinských o zvýšení nájemného z ubytovaných uprchlíků.

Usneseno nájemné zvýšit na 8 hal. z každé osoby, případný zbytek vyplatí se na úpravu místnosti.

 

Zřízení odbočky říšského svazu pro domoviny válečníků v Rakousku.

Ponecháno na dobu pozdější.

 

Žádosti o příspěvky.

Spolku Hostivít na hudbu přidáno 10 korun.

Spolku Komenský ve Vídni přispěno 10 korun.

Ústřední Matici školské 50 kor.

Na akci za osvětlení při narození Jeho Veličenstva dáno 100 korun.

 

Přípis Buštěhradské dráhy béře se na vědomí.

 

Snesení mostu u studánky.

Usneseno most snésti a jezditi dolem, zároveň bude upravena lávka pro pěší.

 

Žádost obecního strážníka o zvýšení cestovného.

Dle okolností cestovné bude mu zvýšeno. Usneseno, by držel večer v obci stráž.

 

Vyřízení přípisu z c. k. okr. hejtmanství, by gážistům bylo přiděleno dostatečné množství bramborů.

Usneseno vyříditi.

 

 

Tom Chlupatý starosta, Josef Vlasák, Karel Nerad

 

Tím byl denní pořádek úplně vyčerpán a poněvadž se nikdo více ke slovu nehlásí, byla schůze ukončena.

Přečteno, schváleno a podepsáno.

V … dne … 19…

Starosta:

Člen výboru:

Člen výboru:

 

Zapisovatel:

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 13. října 1917

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003