Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 4. února 1918

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

sepsaný v místnosti u obecního úřadu v Hostivici dne 4. února 1918 o schůzi výboru obecního.

 

Sezení toho se súčastnili:

Obecní starosta jako předseda: Tom Chlupatý.

Obecní radní: Jos. Kozák.

Členové obecního výboru: Karel Mulatsch, Frant. Kubr, Karel Nerad, Jos. Šafařík, Josef Vlasák, Jan Kohoutek, Jos. Henych.

 

Jednání:

 

Když předsedající starosta obce zjistil, že byla schůze tato dle ustanovení čl. 42 obecního zřízení řádně svolána a že jest tolik údů výboru obecního pospolu, aby mohl výbor platná usnesení činiti, přikročeno

 

k dennímu pořádku:

 

1. Zápis o poslední schůzi konané dne … 19… přečten, schválen a podepsán.

 

Volba revizorů účtů.

Zvoleni páni: p. správce Mulatsch, p. Frant. Kubr a p. Jan Kohoutek, o schůzi revise usnesou se páni mezi sebou.

 

Usnesení o stavbě mostu a silnice.

Přípis okresního výboru přečten, plány prohlédnuty a po debatě usneseno následující: Obecní zastupitelstvo schvaluje stavbu okresní silnice z Hostivice k Jenečku dle projektu a na podmínky okresním výborem kladené přistupuje. Co se týče mostu na této silnici, který se má letošního roku stavěti, usnáší se obecní zastupitelstvo, by okresní výbor stavbu zadal veřejným offertním řízením oprávněnému stavebnímu živnostníku, nebo že jí obec provede ve své režii za podmínek pro stavbu okresních stavebních prací.

 

Stavba obecní váhy.

Obecní zastupitelstvo se usnáší, by váhu postavil záložní a spořitelní spolek v Hostivici na místě od obce vykázaném. Plány musí býti předloženy obecnímu zastupitelstvu ku schválení.

 

Povolení ku stavbě kůlny p. Ant. Panušky.

Jelikož se jedná o živnostenskou dílnu, usneseno ponechati schválení až po živnostenské komisi.

 

Žádost za právo domovské.

Obec Hostouňská žádá za přijetí do svazku obce Václava Tureckého roz. 1877. Týž se přijímá.

 

Dodatečné schválení sedmé válečné půjčky.

P. starosta vysvětluje, že schůze obec. zastup. v té době se nekonala a že půjčka byla upsána lombardem a žádá tudíž za schválení. Schvaluje se.

 

Zvýšení chudinských podpor.

Pan starosta vysvětluje, že ženy nechtí u sebe sirotky za menší poplatek míti nežli 1,60 K denně. Usneseno tudíž dotyčný obnos vypláceti.

 

Výpůjčka na stavbu mostu z válečných půjček.

Usneseno, by p. starosta o věci té blíže se informoval a do příští schůze určitý návrh podal.

 

Žádost strážníka o zvýšení služného.

Obecní zastupitelstvo se usnáší zvýšiti služné o 10 korun měsíčně t. j. 120 korun ročně za následujících podmínek:

Řádné noční hlídky konati a každou hodinu rohem hodiny hlásiti.

Všechna vyhlášení v obci, na kterých nemusí býti podpisů, činiti vybubnováním.

Obecní zastupitelstvo nemile nese, že strážník bez svolení obec. zastup. se oženil.

 

Tom Chlupatý, Mulatsch, Josef Vlasák, Karel Nerad, Jan Kohoutek, Fr. Kubr, Josef Šafařík

 

Tím byl denní pořádek úplně vyčerpán a poněvadž se nikdo více ke slovu nehlásí, byla schůze ukončena.

Přečteno, schváleno a podepsáno.

V … dne … 19…

Starosta:

Člen výboru:

Člen výboru:

 

Zapisovatel:

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 4. února 1918

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003