Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 17. dubna 1918

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

sepsaný v místnosti u obecního úřadu v Hostivici dne 17. dubna 1918 o schůzi výboru obecního.

 

Sezení toho se súčastnili:

Obecní starosta jako předseda: Tomáš Chlupatý.

Obecní radní: Josef Kozák.

Členové obecního výboru: Karel Mulatsch, Karel Nerad, Frant. Kubr, Jan Kohoutek, Jos. Vlasák.

 

Jednání:

 

Když předsedající starosta obce zjistil, že byla schůze tato dle ustanovení čl. 42 obecního zřízení řádně svolána a že jest tolik údů výboru obecního pospolu, aby mohl výbor platná usnesení činiti, přikročeno

 

k dennímu pořádku:

 

1. Zápis o poslední schůzi konané dne … 19… přečten, schválen a podepsán.

 

Zpráva p. revizorů účtů.

Pan správce Mulatsch upozorňuje, že za mlecí a šrotovací výkazy vybírá se poplatek, tedy obnos nepatří do vydání obecního. Usneseno, by tentokráte obnos tento nebyl na chlebové komisi požadován a příště že chleb. komise musí si výkazy zakoupiti sama. Účty schváleny.

 

Přípis okresního výboru.

Pan starosta předčítá dopis okresního výboru. Obecní zastupitelstvo béře obsah dopisu na vědomí a na podmínky okr. výborem stanovené přistupuje.

 

Oprava kostelních budov.

Dopisy patronátního úřadu přečteny. Obecní zastupitelstvo se uvoluje obnos hraditi.

 

Stavba obecní váhy.

Dle sdělení záložního spolku v Hostivici nebude spolek váhu stavěti hned, nýbrž až po válce.

 

Schválení kůlny p. Ant. Panušky.

Schváleno.

 

Obecní zastupitelstvo se usnáší, by deklarace českého národa byla zakoupena.

 

Žádost kostelníka o zvýšení služného.

Usneseno požádat patronátní úřad za vysvětlení dopisu. Pak-li by měl kostelník 72 K služného měsíčně, tedy jest to plat velice slušný.

Pan správce Mulatsch uvolil se dopis tento telefonicky s patronátním úřadem vyříditi. Jelikož se jedná o 72 K ročně, souhlasí obec. zastupitelstvo se zvýšením na 100 K ročně.

 

Žádost Ant. Tomana za příslušníka.

Týž se přijímá.

 

Panu starostovi zvyšuje se cestné z dosavadních 5 K na 10 K.

 

Na ústav hluchoněmých věnováno 5 K.

 

Pan Kubr stěžuje si, že nebyl do této schůze pozván. Jelikož vinu nese strážník a i ostatní členové výboru stěžují si na špatné konání povinností strážníka, usnáší se obec. zastupitelstvo, by strážníku udělena byla důtka. Při příštím hrubém porušení povinností má býti pokutován. Po třech pokutách bude se jednati o propuštění.

 

Pan Kubr si stěžuje, že vodák Buštěhradské dráhy omezuje užívání cesty z luk u navážky (skály) tím, že z jedné strany dává popel a z druhé rozšiřuje políčko na brambory. Usneseno stěžovati si na ředitelství buštěhradské dráhy.

 

Pan správce Mulatsch navrhuje opravu obecní pumpy u rybníka.

Schváleno.

 

Tím schůze skončena.

 

Tom Chlupatý starosta, Matěj Kalina, Josef Vlasák, Jan Kohoutek,  Mulatsch, Karel Nerad

 

Tím byl denní pořádek úplně vyčerpán, a poněvadž se nikdo více ke slovu nehlásí, byla schůze ukončena.

Přečteno, schváleno a podepsáno.

V … dne … 19…

Starosta:

Člen výboru:

Člen výboru:

 

Zapisovatel:

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 17. dubna 1918

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003