Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 27. května 1918

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

sepsaný v místnosti u obecního úřadu v Hostivici dne 27. května 1918 o schůzi výboru obecního.

 

Sezení toho se súčastnili:

Obecní starosta jako předseda: Tomáš Chlupatý.

Obecní radní:

Členové obecního výboru: Karel Nerad, Karel Mulatsch, Jos. Šafařík, Jos. Vlasák, Mat. Kalina, Frant. Kubr, Jan Kohoutek.

 

Jednání:

 

Když předsedající starosta obce zjistil, že byla schůze tato dle ustanovení čl. 42 obecního zřízení řádně svolána a že jest tolik údů výboru obecního pospolu, aby mohl výbor platná usnesení činiti, přikročeno

 

k dennímu pořádku:

 

1. Zápis o poslední schůzi konané dne 17. dubna 1918 přečten, schválen a podepsán.

 

Čtení zápisu z minulé schůze.

Pan Vlasák žádá, by dopisy od okres. výboru byly v protokole číslem označeny a stručný obsah uveden.

 

Žádost chlebové komise o zvýšení odměny za vydávání lístků.

Obecní zastupitelstvo se usnáší trvat na odměně, kterou navrhne c. k. okresní hejtmanství.

 

Přípis okresního výboru ze dne 1. V. 1918 č. 26 005 ohledně vojenské hlídky v polích.

Ponecháno na dobu pozdější.

 

Schválení přídavku kostelníkovi.

Pan starosta předčítá dopis c. a k. patronátního úřadu č. 1184 ex ze dne 14. V. Obec. zastupitelstvo se uvoluje zvýšit služné o 8,40 K ročně.

 

Umístění příslušnice Sreiberové, kteráž do 30. IV. byla umístěna v obecní pastoušce za plat 48 K měsíčně.

Dle návrhu pana starosty bude posílána po třídách, a sice po všech zemědělcích za úhradu 48 K měsíčně. Opatření toto jest na základě váleč. poměrů nutno, jinak by Sreiberová musela zemříti hlady. Dřívější opatření, totiž opatrování u soukromých rodin, je nemožno, protože mimo zemědělce žádný jí za sebe větší obnos jídla poskytnouti nemůže a za zákonem stanovenou dávku ani Sreiberová, třeba nic nepracuje, živa býti nemůže.

 

Umístění pražských dětí.

Jelikož je v obci množství místní chudiny, nemožno žádosti vyhověti.

 

Žádosti o dary a žádost Museum Král. Českého za přistoupení za člena.

Obec. zastupitelstvo se usneslo přistoupiti za člena přispívajícího společnosti musejní za příspěvek 10,50 K ročně.

 

Opatření peněz na stavbu mostu.

Obecní zastupitelstvo se usnáší, by na obstarání peněz byl pověřen pan Fr. Kubr, jenž by přezvěděl, který ústav by nejvýhodněji peníze půjčil.

 

Stavba obecní lávky, která byla dne 30. dubna 1918 povodní stržena.

Usneseno postaviti lávku tak, aby při sebe větší výšce vody obstála. Budou upotřebeny k tomu železné nosiče z rozbouraného mostu u Nekoly.

 

Volné návrhy a dotazy.

Pan správce Mulatsch navrhuje, by byly konány noční hlídky občanstva. Usneseno hlídati dva muži se strážníkem od 10 hod. večer do 4 hod. ranní dle nového času. Hlídku jsou povinni konati muži od 18 do 60 roků.

 

Pan starosta žádá obecní zastupitelstvo, jelikož jest 8smá válečná půjčka na obzoru, o souhlas k upsání.

Schválení se stane v příští schůzi. Obec má upsáno celé jmění a i lombardem zatíženo v obnosu větším než jest předpis obecních přirážek, jest tudíž větší obnos nemožno.

 

Pan Kubr se dotazuje, zda-li Jos. Charvát bere z jiné obce chudinskou podporu. Obecní úřad do příští schůze vyšetří.

Charvát Josef přísluší do obce Mokrouš okres Rokycany. Požívá chudinské podpory ročně 40 korun.

 

Na návrh pana Kohoutka usneseno dáti řezníku Jos. Šimáčkovi vyhlášku, že maso jest pouze pro místní obyvatelstvo a v pádu potřeby budou vydány lístky na maso.

 

Tím schůze skončena.

 

Tom Chlupatý starosta, Mulatsch, Karel Nerad, Matěj Kalina, Josef Vlasák

 

Tím byl denní pořádek úplně vyčerpán, a poněvadž se nikdo více ke slovu nehlásí, byla schůze ukončena.

Přečteno, schváleno a podepsáno.

V … dne … 19…

Starosta:

Člen výboru:

Člen výboru:

 

Zapisovatel:

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 27. května 1918

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003