Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 26. září 1918

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

sepsaný v místnosti u obecního úřadu v Hostivici dne 26. září 1918 o schůzi výboru obecního.

 

Sezení toho se súčastnili:

Obecní starosta jako předseda: Tom Chlupatý.

Obecní radní: Štěp. Šafařík, Jos. Kozák.

Členové obecního výboru: Karel Mulatsch, Karel Nerad, Jos. Šafařík, Jos. Vlasák, Frant. Kubr, Mat. Kalina.

 

Jednání:

 

Když předsedající starosta obce zjistil, že byla schůze tato dle ustanovení čl. 42 obecního zřízení řádně svolána a že jest tolik údů výboru obecního pospolu, aby mohl výbor platná usnesení činiti, přikročeno

 

k dennímu pořádku:

 

1. Zápis o poslední schůzi konané dne … 19… přečten, schválen a podepsán.

 

Výpůjčka peněz. Otevření běžného účtu u Měst. spořitelny v Unhošti na platy aprovisační (mouku).

Pan starosta vysvětluje, že není možno mouku v předepsaném čase zaplatiti, jelikož příděl jest na delší dobu, kdežto platy jsou po obdržení účtu. Mimo toho zálohy na pytle (20 K za jeden pytel) jsou tak značné a okresní aprovisační komisí zálohy ty dlouho jsou pozdržovány, tak že jeví se nutnost otevření běž. účtu u Měst. spořitelny, která platy i vyúčtování provede. Obnos potřebný 10 000 K.

Schváleno.

 

Umístění příslušnice Sreiberové do ústavu.

Jelikož zima se blíží a příslušnice naše Sreiberová, jsouc obci na obtíž, přes sebevětší obnos na ní měsíčně povolený, usnáší se obec. zastupitelstvo učiniti potřebné kroky, aby táž vzata byla do ústavu. K provedení pověřen pan Fr. Kubr.

 

Oprava kostelních varhan.

Dle přípisu c. a k. patronátního úřadu v Jenči ze dne 14. VIII. 1918 čís. 1877 souhlasí obecní zastupitelstvo s opravou varhan. Na obec Hostivice připadá obnos 317,24 K. Ježto při stavebních opravách kostela, fary a hřbitova bylo ušetřeno, připadá na obec  náklad o 116,30 K méně. Zbývá k doplacení 190,94 K.

 

Pohřební výlohy za příslušníky Antonii a Anežku Šroubkových zemřelých v Hloubětíně.

K přípisu obecního úřadu v Hloubětíně ze dne 26. 8. 1918 č. 3447/18 činí výlohy za zemřelé celkem 21 korun. Obecní zastupitelstvo usneslo se výlohy zaplatiti. Zasláno dne 9. X. 1918.

 

Přijetí za příslušníka Adolfa Vernera roz. 1882.

Jelikož jmenovaný zdržuje se v obci od 2. 2. 1905, přijat za příslušníka.

 

Přípis c. k. zámeckého hejtmanství.

Pan starosta předčítá přípis ze dne 25. 7. 1918 čís. 241, v němž se žádá za odstranění pobořeného mostku u mlýna (Bočkovic), by přítok vody do c. k. hradu nebyl rušen.

Následkem nedostatku materiálu nutno ponechati na dobu pozdější.

 

Žádosti o dary a příspěvky.

Pan starosta předčítá žádost Národního výboru v Kladně a jiné žádosti, načež ponecháno do příští schůze (rozpočtové).

 

Volné návrhy a dotazy.

Pan Vlasák přimlouvá se za opravu pumpy u mlýna. Z nedostatku materialu a pracovních sil ponecháno na příhodnější dobu.

Pan Mat. Kalina poukazuje na nutnost opravy kanálku u mlýna Jos. Záborce. Usneseno dopsati na ředitelství Buštěhradské dráhy v Praze.

 

Tom Chlupatý starosta, Josef Vlasák, Karel Nerad, Jan Kohoutek

 

Tím byl denní pořádek úplně vyčerpán, a poněvadž se nikdo více ke slovu nehlásí, byla schůze ukončena.

Přečteno, schváleno a podepsáno.

V … dne … 19…

Starosta:

Člen výboru:

Člen výboru:

 

Zapisovatel:

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 26. září 1918

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003