Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 16. listopadu 1918

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

sepsaný v místnosti u obecního úřadu v Hostivici dne 16. listopadu 1918 o schůzi výboru obecního.

 

Sezení toho se súčastnili:

Obecní starosta jako předseda: Tom Chlupatý.

Obecní radní: Jos. Kozák.

Členové obecního výboru: Karel Mulatsch, Karel Nerad, Jos. Šafařík, Frant. Kubr, Jos. Henych, Jan Kohoutek, Mat. Kalina.

 

Jednání:

 

Když předsedající starosta obce zjistil, že byla schůze tato dle ustanovení čl. 42 obecního zřízení řádně svolána a že jest tolik údů výboru obecního pospolu, aby mohl výbor platná usnesení činiti, přikročeno

 

k dennímu pořádku:

 

1. Zápis o poslední schůzi konané dne … 19… přečten, schválen a podepsán.

 

Pan starosta zahajuje schůzi, první to v novém Československém státě s následujícím proslovem:

Pánové, po třech stoletích poroby, nepomíjející zásluhou našich bratří za hranicemi v čele s nesmrtelným Masarykem, obnovitelem národa našeho, počínáme žíti ve svém samostatném státě. Radostně vzrušeni skládáme veliké naděje na rozkvět našeho státu, aby stát náš byl dokonalý, musí každá jeho součást býti dokonalá. I my jsme taková důležitá součást a jest tedy na nás, abychom povinnostem nám svěřeným v duchu nové doby učinili za dost. Prosím Vás, abyste každý dle sil svých pomohl v obci pracovati, bychom až při prvých volbách na základě demokratického volebního řádu provedených mohli občanstvu předati správu obce s plným vědomím, že vůle naše plně kryje se s duchem nynější demokratické doby.

 

Přípis okresního výboru ohledně všenárodní daně.

Pan starosta předčítá přípis okresního výboru ze dne 31. 10. 1918 č. 1163 ohledně všenárodní daně.

Po delší debatě usneseno věnovati obnos 300 K, kterýž se rozdělí mezi lidumilné spolky: z toho připadá na Komenského Vídeň III/1 40 K, na Národní divadlo v Brně 40 K, na dar svatováclavský 100 K, národnímu výboru v Kladně 60 K, Národní Jednotě Sev. v Trutnově 20 K, Podpůrnému spolku nevidomých pro země koruny České 20 K, spolek pro zřízení dětské nemocnice a chorobince v Praze 20 K.

K návrhu p. K. Nerada usneseno věnovati na vdovy a sirotky po českých legionářích 500 K.

Dary v úhrnném obnosu 800 K zaslány 27. XII. 1918.

 

Umístění příslušnice Sreiberové do ústavu.

Jelikož zima se blíží a příslušnice naše Sreiberová, jsouc obci na obtíž, přes sebe větší obnos na ní měsíčně povolený, usnáší se obec. zastupitelstvo učiniti potřebné kroky, aby táž vzata byla do ústavu. K provedení pověřen pan Fr. Kubr.

 

Žádost Jos. Svobody zedníka v čp. 162 bydlícím o domovské právo.

Jelikož jmenovaný bydlí v obci trvale 11 roků, přijímá se do svazku příslušníků.

 

Pan Henych se dotazuje, zda-li je možno přeptat se u úřadů, by zrekvírované zvony byly navráceny. Věcí touto usneseno pověřiti pana faráře.

 

Pan Fr. Kubr navrhuje, by zažádáno bylo na nové Československé ministerstvo železnic, aby ranní rychlík č. 1 jedoucí ku Kladnu zde stavěl. Usneseno žádost nechat potvrdit okolním obecním úřadům. Žádost podepsána od obecních úřadů v Litovicích, Sobíně, Chýni, Chrášťanech, Jinočan, Jenče a Hostouně. Zaslána Československému ministerstvu železnic dne 22. XI. pod č. 1880.

 

Tom Chlupatý starosta, Karel Nerad, Jan Kohoutek

 

Tím byl denní pořádek úplně vyčerpán, a poněvadž se nikdo více ke slovu nehlásí, byla schůze ukončena.

Přečteno, schváleno a podepsáno.

V … dne … 19…

Starosta:

Člen výboru:

Člen výboru:

 

Zapisovatel:

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 16. listopadu 1918

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003