Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 7. prosince 1918

 

Předchozí zápis – Následující zápis

 

 

Zápis

sepsaný v místnosti u obecního úřadu v Hostivici dne 7. prosince 1918 o schůzi výboru obecního.

 

Sezení toho se súčastnili:

Obecní starosta jako předseda: Tom Chlupatý.

Obecní radní: Jos. Kozák.

Členové obecního výboru: Karel Mulatsch, Karel Nerad, Jan Kohoutek, Jos. Vlasák, Jos. Henych, Jos. Šafařík.

 

Jednání:

 

Když předsedající starosta obce zjistil, že byla schůze tato dle ustanovení čl. 42 obecního zřízení řádně svolána a že jest tolik údů výboru obecního pospolu, aby mohl výbor platná usnesení činiti, přikročeno

 

k dennímu pořádku:

 

1. Zápis o poslední schůzi konané dne … 19… přečten, schválen a podepsán.

 

Čtení zápisu z předešlé schůze.

Zápis přečten a schválen.

 

Schválení koncese Boh. Hamouze.

Přípis okresní politické správy Národního Výboru v Kladně ze dne 19. 12. 1918 čís. 65215 přečten. Obecní zastupitelstvo ničeho nenamítá proti udělení koncese ve smyslu § 2, 5 a 6, jakož i § 18 živnostenského řádu.

 

Žádost socialistické rady v Hostivicích, by obecní zastupitelstvo neprodleně resignovalo.

Pan starosta zahajuje debatu a přimlouvá se, by v zásadě proti rozpuštění se ničeho nenamítalo, ale však ježto vláda rozpuštění ihned nedoporučuje, bylo toto provedeno až po uzavření účtů. Pan Vlasák navrhuje rozpuštění ihned a žádá zaprotokolování. Usneseno přibrati čtyři členy obecního zastupitelstva z vrstev nezastoupených, které navrhne socialistická rada, a obecní zastupitelstvo nerozpouštěti, jelikož jest konec správního roku a tudíž nutno účty uzavříti. Tím odpověděno na první dva body přípisu. Co se týče bodu třetího soc. rady ohledně stížností na obec. zastup. v otázkách aprovisačních, usneseno požádati S. R. o podání vážných důvodů.

 

Prodej válečných půjček.

Pan starosta vysvětluje, že k tomu jest zapotřebí schválení obecního zastupitelstva, načež obecní zastupitelstvo se usnáší dáti Městské spořitelně v Unhošti plnou moc, by válečné [půjčky] prodala.

 

Žádost Družstva pro postavení tělocvičny v Hostivicích a tělocvičné jednoty Sokol o vrácení peněz obci na válečné půjčky půjčených.

Obecní zastupitelstvo usneslo se, by obnos byl vyplacen z běžných příjmů.

 

Pan Jos. Vlasák žádá, by svolána byla aprovisační komise, k níž přibráni 2 revisoři účtů.

Schváleno.

 

Tom Chlupatý starosta, Josef Vlasák, Fr. Kubr, Mulatsch, Josef Kozák, Jan Kohoutek, Karel Nerad

 

Tím byl denní pořádek úplně vyčerpán, a poněvadž se nikdo více ke slovu nehlásí, byla schůze ukončena.

Přečteno, schváleno a podepsáno.

V … dne … 19…

Starosta:

Člen výboru:

Člen výboru:

 

Zapisovatel:

 

 

 

Předchozí zápis – Následující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 7. prosince 1918

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003