Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 12. dubna 1919

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

sepsaný v místnosti u obecního úřadu v Hostivici dne 12. dubna 1919 o schůzi výboru obecního.

 

Sezení toho se súčastnili:

Obecní starosta jako předseda: p. Tomáš Chlupatý.

Obecní radní: p. Kozák Josef, p. Závora Antonín.

Členové obecního výboru: Kubr František, Nerad Karel, Kohoutek Jan, Mulatsch Karel, Vlasák Josef, Kalina Matěj, Uhlík Antonín.

 

Jednání:

 

Když předsedající starosta obce zjistil, že byla schůze tato dle ustanovení čl. 42 obecního zřízení řádně svolána a že jest tolik údů výboru obecního pospolu, aby mohl výbor platná usnesení činiti, přikročeno

 

k dennímu pořádku:

 

1. Zápis o poslední schůzi konané dne 7. prosince 1918 přečten, schválen a podepsán.

k němuž p. Vlasák podotýká, že zápis není správný v bodu resignace obecního zastupitelstva, že návrh jeho byl přijat, ale v další debatě zásadně usneseno s resignací posečkati, až účty obecní vyřízeny budou.

Ohledně prodeje válečných půjček p. starosta oznamuje, že Měst. spořitelna v Unhošti půjčky prodala, že se však musí čekat na vyšetření, jaké škody obce utrpěly upsáním půjček.

Zápis pak schválen.

 

I. Vyřízení došlých dopisů a žádostí.

a) Okresní školní rada přípisem ze dne 18. prosince 1918 čís. 4432 oznamuje, že jsou při zdejší obecné škole ponechány 2. a 3. pobočka do 31. prosince 1919, s vyzváním, že mají-li tyto pobočky potrvati i ve školním roce 1919–20, jest nutno, by správa školy ihned po provedeném zápisu předložila řádně upravený návrh na jich ponechání.

Zpráva se béře na vědomí.

 

b) Okresní výbor v Unhošti přípisem ze dne 12. prosince 1918 číslo 1363 poukazuje na nedostatečné spojení železniční a telefonní ve středních Čechách a vyzývá obce, jež jsou na té věci interesovány, by o nápravu zažádaly buď u ředitelství pošt a telegrafů, nebo u ministerstva železnic.

Zpráva se béře na vědomí, leč v době nynější, kdy ústřední úřady přetíženy jsou prací, bylo by bezúčelné nějaké kroky činiti.

 

c) Okresní výbor v Unhošti přípisem ze dne 27. prosince 1918 čís. 1351 poukazuje na výhodnost pojišťování požárních přípřeží zvláště v nynější vysoké ceně koní.

Jelikož dle nyní vydaných nařízení nesmí hasičské sbory jen do nejbližší obce k požáru a prémie požární jest příliš vysoká, usneseno přípřeže nepojišťovat.

 

d) Pan Josef Čermák majitel čp. 1 v Hostivici uvádí, že ubytovaní tam vojíni nešetří majetku, ale svévolně jej ničí a poškozují, a žádá o náhradu za ubytování i náhradu za svévolně poškozený majetek.

Zpráva béře se na vědomí a pan starosta o věci té s p. Čermákem osobně dodatečně pojedná.

 

e) Žádost Družiny českých invalidů válečných ze zemí koruny svatováclavské se sídlem v Pardubicích o příspěvek.

Usneseno věnovati jim obnos 20 kor.

 

f) Žádost Národní jednoty severočeské za udělení příspěvku.

Povoluje se obnos 10 kor.

 

g) Žádost „Českého srdce“ ve Slezsku za udělení příspěvku.

Ponecháno na dobu pozdější.

 

h) Udělení příspěvku na československý Červený kříž.

Pan starosta oznamuje, že ve štědrých dnech věnoval tomuto účeli obnos 300 korun, a žádá o dodatečné schválení. Obnos věnovaný se schvaluje.

 

II. Vyřízení žádostí chudinských.

a) Žádost pozůstalých dětí po zemřelém Janu Šroubkovi v Hloubětíně za udělení náhrady na pohřeb a udělení příspěvku na nájemné a oděv.

Pan Uhlík jest náhledu, aby jeden člen obecního zastupitelstva osobně rodinné poměry žadatelů vyšetřil, a úkolem tím pověřen pan Vlasák.

 

b) Vyrovnání účtu Václava Kellera truhláře z Hostouně za rakev pro Antonína Semeráda.

Jelikož není účet potvrzen obcí, ponechává se bez rozhodnutí.

 

c) Zvýšení chudinské podpory Františku Novotnýmu.

Podpora se zvyšuje z 18 kor. čtvrtletně na 24 kor.

 

III. Žádost Františka Kapalína z Hostivice čp. 151 za udělení práva domovského.

Žadatel se přijímá, jelikož námitek žádných nestává

 

IV. Vyrozumění okresního hejtmanství v Kladně ze dne 2. dubna 1919 číslo 56399 o stavbě spojovací okresní silnice z Hostivice směrem k Jenečku v délce 363,50 m, v čemž jest i stavba nového mostu u Nekolovic.

Přípis čten a usneseno: vyzvati okres, by co nejdříve se stavbou započal, a nebude-li tak moci okres učiniti co nejdříve, provede stavbu silnice obec dle podmínek okresního výboru a stavbu zadá oprávněnému podnikateli.

 

V. Vyzvání okresního hejtmanství v Kladně ze dne 27. března 1919 číslo 10742, by obecní zastupitelstvo zdejší se vyslovilo o odloučení obce od okresu Kladenského a přidělení její k okresu Smíchovskému. Protokol o bodě tomto jednající, v němž pojaty mají být otázky a úpravy majetkové i hospodářské, jež s opatřením tím souvisí, má býti podán okresnímu hejtmanství nejdéle do 15. dubna tohoto roku, jinak by učiněno bylo rozhodnutí bez vyjádření obce.

K bodu tomuto obecní zastupitelstvo činí následující prohlášení: Obec Hostivická nacházející se na nejvýchodnějším cípu okresu Kladenského, má jedno z nejnevýhodnějších spojení nejen s úřady okresními, ale i s okresním hejtmanstvím. Rovněž tak se to má jak s pomocí lékařskou, tak i s nákupem léků a občané zdejší obrací se v těchto záležitostech s mnohem bližší a lépe spojenou obcí Libocí a příležitostnějšími lékárnami pražskými. Co se pak týče styků hospodářských a obchodních, jsou tyto výhradně a jedině udržovány s Prahou, s okresem pak vůbec ne. V ohledu kulturním jest naprosto vyloučena možnost, aby děti z obce zdejší navštěvovati mohly některé vyšší učiliště v okresu, a také všechny děti zdejší, mající možnost vyššího vzdělávání, navštěvují školy v Praze a předměstích. Konečně nutno ještě poukázati, že zřízením Velké Prahy, do níž pojata jest i Liboc, obec zdejší stane se nejbližším a největším předměstím Velké Prahy se strany západní a majíc již teď výhodné spojení s Prahou, bude hledaným místem ubytovacím i usídlovacím. Obec zdejší patřila již dříve k okresu Smíchovskému a byla při ustanovení hejtmanství Kladenského proti své vůli k tomuto připojena. Z výše uvedeného vidno, že jak zájem občanů, tak i budoucí rozkvět obce jest vázán na nejužší spojení s východem, a že tedy připojení její k okresu Smíchovskému sloužiti bude k dobru.

 

VI. Projednání obecního rozpočtu pro rok 1919 a stanovení vše obecní přirážky na úhradu schodku.

Prve, než přikročeno k projednávání rozpočtu obecního pro rok 1919, zjištěno, že rozpočet byl dle nařízení § 72 zřízení obecního po zákonitou dobu 14 dnů řádně k veřejnému nahlédnutí vyložen a že proti témuž žádných námitek učiněno nebylo.

Dle návrhu rozpočtového vykazuje rozpočet vydání 10 572 kor. 67 hal., úhradu pak jen 317 kor. 51 hal., takže jevící se schodek 10 265 K 16 hal. nutno hraditi obecní přirážkou, kteráž by činila 80 %.

Na to se předčítají jednotlivé položky rozpočtu za sebou jdoucí, tak zvyšují se položky v chudinství 1 o 24 kor., položka 7 o 100 kor., tudíž chudinství se zvyšuje o 124 kor.

Rozpočet řádný se upravuje v položce č. 2 o 100 kor., při položce 17 o 700 kor., při položce 21 se dává obnos 50 kor. a při položce čís. 22 se dává obnos 200 kor. Tím se zvyšuje rozpočet o 1 174 kor., takže celkový schodek pro rok 1919 obnáší 11 439 K 16 hal. Na krytí tohoto schodku usnáší se obecní zastupitelstvo, by schodek hrazen byl 90% obecní přirážkou ku všem přímým daním v obci předepsaným.

 

VII. Upravení služného obecnímu tajemníkovi.

Obecní zastupitelstvo se usnáší, by roční služné činilo 2 500 Kor. za polodenní zaměstnání, ale tajemník se musí zavázati, že veškeré kancelářské práce v pořádku povede. Týž na to přistupuje.

 

VIII. Stanovení odměny chlebové komisi.

Usneseno za vykonané práce vyplatiti odměnu 420 kor. Rovněž taková odměna vyplatí se nyní pracujícím silám v obnosu téže výše.

 

IX. Zvolení revizorů účtů za rok 1918 a na zbývající periodu roku 1919.

Zvoleni pánové pan Uhlík, p. Kubr a p. Nerad.

 

X. Volné návrhy a dotazy.

1. Usnesení, jakým způsobem uctíti výročí slavné přísahy za osvobození národa, učiněné v Praze 13. dubna 1918.

Usneseno, by vsazena byla lípa svobody, a to způsobem slavnostním. Slavnostní vsazení by se konalo v pondělí velikonoční. Obecní zastupitelstvo béře na se krytí nákladu se vsazením a úpravou místa toho spojeného.

 

2. Pan Uhlík předčítá svůj náhled za použití bažantnice pro zoologickou zahradu. Obecní zastupitelstvo souhlasí, by toto upozornění dáno bylo do veřejnosti tiskem.

 

3. Pan Kalina se dotazuje, co jest se žádostí za udělení práva domovského Janu Tomanovi, kterou si podal hned loňského roku a vyřízení dosud nedostal.

Usneseno jej dodatečně vyrozuměti, že byl za příslušníka přijat ve schůzi dne 17. dubna 1918.

 

Jelikož návrhů žádných nestává, prohlašuje předsedající schůzi za skončenou.

 

starosta, Karel Nerad, Jan Kohoutek

 

Tím byl denní pořádek úplně vyčerpán, a poněvadž se nikdo více ke slovu nehlásí, byla schůze ukončena.

Přečteno, schváleno a podepsáno.

V … dne … 19…

Starosta:

Člen výboru:

Člen výboru:

 

Zapisovatel:

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 12. dubna 1919

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003