Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 28. května 1919

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

sepsaný v místnosti u obecního úřadu v Hostivici dne 28. května 1919 o schůzi výboru obecního.

 

Sezení toho se súčastnili:

Obecní starosta jako předseda: p. Tomáš Chlupatý.

Obecní radní: p. Ant. Závora, p. Josef Kozák.

Členové obecního výboru: p. Kubr František, Kohoutek Jan, Kalina Matěj, Mulatsch Karel, Nerad Karel, Vlasák Josef.

 

Před zahájením jednání žádá starosta obce, by na pořad schůze dnešní pojaty byly dva body: Zadání projektu stavby silnice a zadání projektu stavby mostku přes strouhu.

 

Jednání:

 

Když předsedající starosta obce zjistil, že byla schůze tato dle ustanovení čl. 42 obecního zřízení řádně svolána a že jest tolik údů výboru obecního pospolu, aby mohl výbor platná usnesení činiti, přikročeno

 

k dennímu pořádku:

 

1. Zápis o poslední schůzi konané dne 12. dubna 1919 přečten, schválen a podepsán.

 

I. Žádost Politického Slovenského klubu v Košicích za udělení příspěvku na pomník Komenskýho.

 

II. Žádost České učednické útulny ve Vídni za podání příspěvku.

Usneseno věnovati 10 kor.

 

III. Podání zprávy o výsledku šetření rodinných a majetkových poměrů rodiny po Janu Šroubkovi v Hloubětíně.

Pan Vlasák oznamuje, že rodina se nachází skutečně v trudných poměrech, a doporučuje udělení příspěvku. Usneseno věnovati rodině 400 kor.

 

IV. Zpráva o krocích na stavbu silnice.

Pan starosta podává zprávu o usnesení okresního výboru, že stavbu silnice nebude provádět, dokud nebude rozhodnuto, zda obec zůstane při okrese. V důsledku toho předal p. starosta další vedení prací panu Haklovi a žádá, by bylo obecním zastupitelstvem povoleno hraditi mu vzešlé výlohy a náklady. Obecní zastupitelstvo s náhledem souhlasí.

 

V. Zpráva revizorů účtů obecních za rok 1918 a schválení těchže.

Pan Nerad podává zprávu o provedené revisi účtů a sděluje, že veškery položky byly s doklady porovnány a správnými shledány. Veškeren příjem obnášel 42 700 K 10 hal., vydání 39 086 K 69 hal., takže se jeví přebytek 3 613 K 41 hal., avšak po odečtení ještě nezaplacených položek ve výši 3 354 K 68 hal. jest skutečný přebytek z roku 1918 – 258 K 73 hal.

Jelikož p. Uhlík nebyl při revisi přítomen, navrhuje se náhradníkem p. Kohoutek a schválení účtů se odkládá do schůze příští.

 

VI. Žádost tajemníka za změnu usnesení obecního zastupitelstva ze dne 12. dubna 1919.

Dotyčný v žádosti uvádí, že neznaje veliké množství agendy obecní, vzal na se závazek, že při polodenním zaměstnání postačí s vyřizováním agendy. Poněvač to však není možné ani za celé dny a noci, žádá za sproštění závazku neb případné jiné rozřešení. Obecní zastupitelstvo se usnáší na přídavku 500 kor. pro zbývající pololetí a nové obecní zastupitelstvo nechť upraví služební závazek dle rozhodnutí svého, jelikož rozpočet je již značně zatížen; přídavek tento jest jako drahotní ku zákl. služnému.

 

VII. Projednání účtu za správu sporáku po uprchlících.

Předkládá se účet p. Kopky znějící na obnos 219 kor. 10 hal., ač sporák nemá větší ceny jak 50 kor. Usneseno předvolati p. Kopku, aby na účtu něco slevil, načež se záležitost projedná ve schůzi příští.

 

VIII. Žádost obecního strážníka za zvýšení služného a příspěvku na oblek.

Usneseno zvýšiti mu příspěvek na oblek o 100 kor. Co se pak týče žádosti o zvýšení služného, odkládá se do rozhodnutí nového obecního zastupitelstva, jelikož žádost byla podána již po projednání rozpočtu a tento nelze více zatěžovati.

 

IX. Zadání projektu stavby silnice.

Projednáno při bodu 4.

 

X. Zadání projektu stavby mostku přes strouhu (příchod ze silnice ku škole).

 

Volné návrhy a dotazy.

 

Jelikož návrhů žádných nestává, prohlašuje předsedající schůzi za skončenou.

 

Karel Nerad, Fr. Kubr, Tom Chlupatý starosta, Mulatsch, Jan Kohoutek, Matěj Kalina, Josef Vlasák, Josef Kozák

 

Ku zápisu se poznamenává, že se stavbou silnice není možno započíti, až zajištěna bude státní subvence, což teď není možno očekávati.

 

Tím byl denní pořádek úplně vyčerpán, a poněvadž se nikdo více ke slovu nehlásí, byla schůze ukončena.

Přečteno, schváleno a podepsáno.

V … dne … 19…

Starosta:

Člen výboru:

Člen výboru:

 

Zapisovatel:

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 28. května 1919

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003