Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 27. června 1919

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

sepsaný v místnosti u obecního úřadu v Hostivici dne 27. června 1919 o schůzi výboru obecního.

 

Sezení toho se súčastnili:

Obecní starosta jako předseda: p. Tomáš Chlupatý.

Obecní radní: p. Závora Antonín, p. Kozák Josef.

Členové obecního výboru: Kohoutek Jan, Vlasák Josef, Nerad Karel, Kalina Matěj, Mulatsch Karel, Kubr František.

 

Jednání:

 

Když předsedající starosta obce zjistil, že byla schůze tato dle ustanovení čl. 42 obecního zřízení řádně svolána a že jest tolik údů výboru obecního pospolu, aby mohl výbor platná usnesení činiti, přikročeno

 

k dennímu pořádku:

 

1. Zápis o poslední schůzi konané dne 28. května 1919 přečten, schválen a podepsán.

 

II. Vyjádření o udělení hostinské koncese ing. Jos. Čermákovi.

Okresní politická správa v Kladně přípisem ze dne 31. května 1919 č. 17101 žádá o vyjádření, zda proti žadateli ve smyslu § 2, 5, 6 a 18 živ. zák. není žádných námitek. Proti udělení koncese se nečiní námitek, když živnostník bude oprávněn k provozování živnosti, když v čp. 1 zřízena bude místnost pro přechovávání cizinců a zřízena noclehárna pro chudé cestující.

 

III. Projednání účtu za pohřeb Antonína Semeráda.

Obecní úřad v Hostouni přípisem ze dne 17. června 1919 číslo 1040 oznamuje, že pohřbením zdejšího příslušníka Antonína Semeráda vzešly útraty v obnosu 98 K a žádá se o náhradu výloh. Obecní zastupitelstvo se usnáší vrátiti účet s poznámkou, že není v účtu položky za vykopání hrobu a že účet za rakev i rubáš neodpovídá výši pohřebních výloh obecních chudých.

 

IV. Projednání přípisu správy všeob. veř. nemocnice v Praze na uhražení nákladu 236 K.

Správa všeobecné nemocnice v Praze přípisem ze dne 21. června 1919 číslo 763 oznamuje, že jest nutno poskytnouti zdejšímu příslušníku 49letému Josefu Náprstkovi dvě berle a orthopedickou botu, což vyžaduje obnos 236 K, a žádá proto za sdělení, zda jest obec ochotna náklad ten nésti.

Usneseno, aby správa nemocnice sdělila, jakým způsobem a kde se dotyčnému úraz stal, by se mohlo zjistiti, zda poplatkem není povinna některá nemocenská pokladna, případně úrazovna.

 

V. Zpráva revizorů účtů za rok 1918 a schválení těchže.

Za revizory podává zprávu pan Kohoutek a Kubr a sděluje, že veškeré položky byly s doklady porovnány a správnými shledány. Veškeren příjem obnášel 42 700 K 10 hal., vydání 39 086 K 69 hal., takže se jeví přebytek 3 613 K 41 hal., avšak po odečtení ještě nezaplacených položek ve výši 3 354 K 68 hal. jest skutečný přebytek z roku 1918 – 258 K 73 hal., a doporučuje účty ku schválení.

Účty se pak jednohlasně schvalují.

 

VI. Návrh na zakoupení obrazu Vítězná píseň Svobody pro kancelář.

Nakladatelství obrazů Josefa Fišera v Praze II. Václavské náměstí čís. 69 nabízí tyto obrazy jak bez rámu, tak i zarámovaný.

Ponecháno do příští schůze.

 

Volné návrhy a dotazy.

Pan starosta oznamuje, že schůze tato jest poslední v tomto složení a jest tudíž nutno, aby i projednána byla záležitost aprovisační; dluhy jiné nejsou než ty, které mají místní obchodníci, jež byli skutečně po odrážce poplatků takřka úplně nehorováni, a ani dloužky ty nejsou velké, činíce asi 914 K 42 hal. u p. Vlasáka, p. Kubr Antonín neví dosud výši schodku. Na úhradu příslušných schodků jest jmění v obnosu 2 591 K 45 hal. ušetřené z dřívějších přebytků aprovisačních.

Obecní zastupitelstvo se usnáší, by ušetřené jmění poskytnuto bylo na úhradu doložených doplatků účtů obchodníkům místním.

 

Pan starosta podává přehlednou zprávu o jmění a hospodářství obce, děkuje přítomným za podporu po čas úřadování jemu poskytovanou.

 

Jelikož návrhů žádných nestává, prohlašuje předsedající schůzi za skončenou.

 

Tom Chlupatý starosta, Mulatsch, Jan Kohoutek, Antonín Závora, Matěj Kalina, Josef Vlasák, Josef Kozák, Fr. Kubr

 

Tím byl denní pořádek úplně vyčerpán, a poněvadž se nikdo více ke slovu nehlásí, byla schůze ukončena.

Přečteno, schváleno a podepsáno.

V … dne … 19…

Starosta:

Člen výboru:

Člen výboru:

 

Zapisovatel:

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 27. června 1919

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003