Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 20. září 1919

 

Předchozí zápis – Následující zápis

 

 

Protokol

o schůzi obecního zastupitelstva v Hostivici konané dne 20. září 1919 v učebně pokračovací školy.

 

Schůzi přítomni: Obč. Bouška Václav starosta obce co předseda, I. náměstek obč. Závora Antonín, II. náměstek Hájek Tomáš a členové obecního zastupitelstva: obč. Tomáš Chlupatý, František Pechlát, Václav Kapalín, Bohuslav Eiman, Josef Čermák, František Šváb, Antonín Kodet, Pavel Arnold, František Řehák, Antonín Krajcr, Václav Stehlík, Josef Nebeský, Matěj Kalina a Černý Bohumil jako náhradník za omluveného Rudolfa Mrnku.

Omluveni jako nemocní jsou: obč. Rudolf Mrnka a Kojzar.

Nepřítomni a neomluveni: obč. Novotný Jan, Končil František, Křížová Ludmila, Sulan Jan, Sláma Václav a Kliment František.

 

Starosta obce obč. Bouška Václav o 4 ½ hod. odpol. zahajuje jednání uvítáním přítomných, načež přikročeno k

 

pořadu jednání.

          

I. Čtení zápisu ze schůze 26. července.

Zápis přečten a podány jsou následující dotazy: Obč. Řehák, že do revisní komise zvolen byl obč. Arnold Pavel, který dle zákona členem býti nemůže, jelikož není členem komise finanční, a tudíž nutno, by byl zvolen někdo jiný. K návrhu obč. Arnolda zvolen obč. Mrnka. Obč. Šváb činí dotaz, zda byl vyšetřen stav a majitel struh kol cesty k Peterkovu mlýnu. Obč. starosta podává vysvětlení, že šetření měla provésti hospodářská komise, která však o věci dosud nejednala. Při pochozí komisi obilní, při níž byl i obč. Šváb přítomen, dle mezníků zjištěno, že strouha náleží k velkostatku. Obč. Šváb béře zprávu starosty na vědomí.

Ku zápisu obč. starosta poznamenává, že slib složili zřízenci obecní ve schůzi obecní rady dne 2. srpna; ohledně záležitosti pronájmu pozemků byla podána ředitelství velkostatků, vyřízení však dosud nedošlo.

Jiných poznámek a dotazů nebylo, načež byl zápis schválen a podepsán.

 

II. Zpráva o úřadování za čas od 27. července do 20. září.

Zprávu podává obč. starosta:

Schůze obecní rady byly 4, a to 2. a 19. srpna, 2. a 13. září.

Hospodářská komise zasedala dvakrát, místní školní rada též dvakrát, trestní senát jednou. Ostatní komise v této době nezasedaly. Komise obilní v prvním složení musila být dle nařízení pozměněna a zasedají v ní: za rolníky obč. Chlupatý, Kubr a Kozák, za domkáře Koucký, Čermák Jaroslav a Kalina, za hospodářskou radu Kojzar, Šváb a Roubal; komise tato má nyní za účel rozděliti kontingent obecní na povinné dodavatele a bdíti nad správným dodáváním.

Od počátku roku jest zaznamenán čj. 1 653, z nichž došlých 1 327 a daných 326.

Celkový příjem pokladní činí 4 919 K 93 h, vydání 3 591 K 35 h, jest hotovost 1 328 K 58 h.

Tím byla zpráva skončena a vzata na vědomí.

 

III. Čtení a vyřízení došlých dopisů.

Čten návrh p. Pechláta směřující ku vnější úpravě obce. Obč. Řehák navrhuje, by návrh obč. Pechláta předložen byl komisi stavební, jež potřebné věci vypracuje a předloží ku schválení obecnímu zastupitelstvu. K tomu obč. Pechlát poznamenává, že v návrhu se činí zmínka o pojmenování ulice u nádraží v ulici Masarykovu, kde bylo úmyslem navrhovatele pojmenování toto učiniti v den výročí převratu 28. října, poněvač se tak pro krátkost doby státi nemůže, navrhuje, aby vysazování lipového stromořadí odloženo bylo na den narozenin presidenta Masaryka, jež připadají na měsíc březen. Oba návrhy se přijímají.

Žádost spolku pro zbudování pomníku Jana Žizky z Trocnova na paměť 500letého výročí vítězství Žižkova nad křižáky na vrchu Vítkově se k návrhu obč. Švába zamítá.

Spolek Humanita žádá o udělení příspěvku na stavbu sanatoria v Prosečnici u Jílového; obč. Kodet navrhuje věnovati obnos 20 K; obč. Pechlát referuje o schůzích ligy Masarykovy, kdy v dohledné době má dojíti na stavbu sanatoria v Unhošti, kdy tento odbor též dožadovati se bude pomoci obce, a myslí, že by se na okamžik ten mělo pamatovati, jelikož ústav ten nám bude mnohem blíže. Obč. Kodet béře svůj návrh zpět a žádost spolku se zamítá.

Okresní výbor v Unhošti pod čj. 1190 zasílá k potvrzení petici pokrokového kněžstva za zrušení celibátu. Obč. Pechlát jest náhledu, že by se měl dříve slyšeti náhled těch, kdož na věci té nejvíce jsou zaujati. Občan Kapalín poznamenává, že celibát jest v republice zrušen a že tedy není třeba u věci té se zdržovati; obč. Čermák prohlašuje, že jim v té věci jistě nikdo bránit v ženění nebude, a navrhuje, by se přešlo k dalšímu jednání. Návrh se schvaluje a petice se nepodepíše.

Předčítá se přípis klubu starších obecních strany sociálně demokratické, by napříště jak z prostředků obecních, tak i z prostředků místní školní rady nebylo na úkony rázu církevního ničeho placeno. Obč. Chlupatý poznamenává, že z prostředků obecních se neplatilo ničeho, z místní školní rady za hraní na varhany obnos 200 K. V dřívějších létech obecní zastupitelstva zpravidla promíjela p. faráři placení přirážek obecních a školních, což však, když nastoupil úřad starosty, pominulo. Jiných výhod fara neměla. Usneseno, aby na příště z prostředků obecních i školních se na věci rázu církevního ničím nepřispívalo.

Žádost Marie Šroubkové z Hloubětína na udělení příspěvku na činži v obnosu 30 K. Obč. Chlupatý navrhuje, aby se jí tento příspěvek povolil. Usneseno příspěvek v obnosu 30 K zaslati.

Tím bylo čtení dopisů vyřízeno.

 

IV. Návrh na upravení kanalisace.

Obč. Stehlík o předmětu tom referuje a sděluje, že v obecní radě bylo usneseno, aby kanalisace se provedla od domu čp. 84 k domu čp. 164. Dle předběžného výpočtu p. stavitele Hakla stál by běžící metr kolem 120 K. Žádá obecní zastupitelstvo, by splnomocnilo obecní radu k projednání přípravných prací, načež budou detailní plány a rozpočty obecnímu zastupitelstvu ku schválení předloženy. Obč. Chlupatý k tomu připomíná, by obecní zastupitelstvo povolilo na vyhotovení projektu jistý obnos, a doporučuje provedení kanalisace. Obč. Řehák nesouhlasí, by byl rozpočet na kanalisaci nějak fingován; obč. Chlupatý na to odpovídá, že o fingování nemůže býti řeči, jelikož rozpočet musí být spočítán tak, jako by jej prováděl podnikatel, poněvač ale projekt prováděti bude obec, kteráž má ve vlastnictví kamenný lom a pískovnu, bude možno počítati i s lacinějším dovozem, jsou zde tudíž výhody, že obec nebude musit hotově na ní vypadající částku platiti. Dle spracovaného a odborníky projednaného rozpočtu možno počítati se subvencemi a tudíž náklad na obec připadající nebude tak značný. Obč. Pechlát se přimlouvá, by kanalisace provedena byla již od domu p. Panušky, že by tím byla odstraněna jedna veliká překážka v úpravě obce. Obč. Chlupatý nemíní projekt provésti až od domu p. Panušky, neboť strouha jest majetkem okresu a jednání s okresem jest velmi těžkopádné. Obč. Kodet připojuje se k tomuto náhledu a poukazuje, že okres pak bude později donucen regulaci provésti, neboť silniční erár nenechá si majetek poškozovati. Obč. Arnold žádá, aby buštěhradská dráha byla přidržena k opatřením čistoty, by se roury nezanášely přívaly vod, kteráž sebere všecku slámu, smetí apod. v nádraží. Obč. starosta shrnuje pak podané návrhy a náhledy, načež usneseno, by obecní rada zadala provedení plánů a rozpočtů p. Haklovi a témuž příslušný obnos byl zapraven.

 

V. Návrh na vyklizení issol. baráku.

Obč. Šváb navrhuje, aby issolační barák byl dle možnosti vyklizen a svému účelu odevzdán.

Návrh se schvaluje.

 

VI. Stanovení cestného a náhrady za ušlý výdělek starostovi.

Jelikož projednání tohoto bodu týká se osoby starostovy, nesmí býti dle zřízení obecního přítomen, předává předsednictví I. náměstku obč. Závorovi a opouští místnost. Za omluveného obč. Kojzara podává referát obč. Černý a navrhuje dle usnesení socialistické rady, aby starostovi hrazeno bylo cestné do Prahy nebo Kladna obnosem 10 kor., do konce roku pak renumeraci 300 kor.; za ušlý výdělek nechť si starosta předloží účet. Účet předložený starostou zní na 45 hodin po 2 kor. 80 hal., celkem 126 K, dvě cesty po 10 K jest 20 K a jeden celý den 24 K, tudíž celkem 170 K.

Návrh na zapravení cestného, renumerace a ušlého výdělku se schvaluje.

 

VII. Podání zprávy o revizi.

Obč. Řehák podává zprávu asi následovně: Revise není dosud úplně skončena, takže celkový výsledek není možno sděliti, ale předpokládá, že tak bude možno učiniti ve schůzi příští. Účty za celé období byly prozkoumány a s doklady porovnány. Schází pouze doklady na výdaje s uprchlíky, kteréž byly nyní k revisi předloženy. Proti účtům nelze ničeho namítati. Co se však týče válečných půjček, bylo zjištěno, že půjček válečných jest upsáno více o 5 200 K, než v protokolech uvedeno jest, a žádá, by učiněno bylo nějaké usnesení, jak k záležitosti té se zachovati. Obč. Chlupatý prohlašuje: Jak jsem již dříve prohlásil, není obec ošizena ani o haléř, hotově splacena byla než půjčka II. a všechny ostatní byly upsány lombardem. Každá půjčka byla obecním zastupitelstvem schválena, o čemž se můžete i sezváním členů bývalého zastupitelstva přesvědčiti, ač u některé půjčky zaznamenáno není. Máte-li za to, že jsem obec tím ošidil, pak nežádám zcela žádných ohledů a milostí a podejte na mě žalobu. Obč. Kapalín navrhuje, aby půjčky, které protokolovány jsou, vzaty byly za své, ty pak, jež protokolovány nejsou, předány byly obecní radě k vyšetření, a to buď aby neschválený obnos byl navrácen, a nebo ve věci té své dobrozdání podala. Obč. Šváb navrhuje dodatek, aby se tak stalo do nejbližší schůze po schůzi dnešní. Obč. Řehák dále oznamuje, že účty aprovisační dosud předloženy nebyly a že tudíž žádnou zprávu podati nemůže.

 

VIII. Žádosti za udělení práva domovského Josefu Knolovi, Václavu Hájkovi a Julii Dvořákové.

Žádosti Václava Hájka se vyhovuje a přijímá se za příslušníka i s rodinou. Josef Knol přijímá se také se svojí rodinou mimo syna Josefa, který v čase podání žádosti byl již plnoletým. Žádost Julie Dvořákové se zamítá, poněvač dotyčná 10letý pobyt zde dosud nevydržela a mimo to béře chudinskou podporu z domovské obce Podlešína.

 

IX. Žádost Josefa Koubka za další ponechání obec. pozemků a zpráva komise hospodářské.

Obč. Řehák oznamuje, že jak obecní rada, tak i komise hospodářská o předmětu tom jednala a usnesla se obecnímu zastupitelstvu navrhnouti, aby pole na „fořtě“ a Litovic byly žadateli na další 3 roky ponechány za nájemné 140 K ročně s podmínkou neničení tam vysázeného stromoví. Smlouva nájemní bude mezi žadatelem a hospodářskou komisí uzavřena a obecnímu zastupitelstvu ku schválení předložena. Pozemek na skále a proti domkům u mlýna bude rozdělen na díly a pronajat. Obč. Eiman navrhuje, aby se pozemky žadateli na další tři roky ponechaly. Návrh se schvaluje.

 

X. Žádost Josefa Nekoly za zvýšení odměny za zvonění a natahování hodin.

Obč. Čermák navrhuje zamítnutí žádosti s poznámkou, nelíbí-li se to žadateli, ať toho nechá. Obč. Šváb poznamenává, že natahování hodin dělá při zvonění a že takový příspěvek jest postačitelný. Návrh na zamítnutí žádosti se schvaluje.

 

XI. Zpráva komise aprovisační.

Referát podává obč. Stehlík. Týž oznamuje, že komise aprovisační měla tři schůze a zadala pečení chleba p. Kocourkovi za výhodnějších podmínek, než bylo pečení dřívější. Týž za spečení 1 q mouky obdrží obnos 30 K a dodá 111 bochníků chleba. Obchodníci jej mají za 1 K 10 h a prodávají za 1 K 18 h, tudíž mají na 1 bochníku 8 hal., aprovisaci pak zbývá ještě kolem 5 K. Dále oznamuje, že byla provedena revise zboží u obchodníků a zjištěno, že u p. Vlasáka se nedostávají lístky na 19 kg cukru a 26 kg mouky. Případ tento se dále vyšetřuje.

Zpráva se béře na vědomí.

 

XII. Jmenování zástupce do výboru pokračovací školy.

Obč. Chlupatý sděluje, že obec zdejší převzetím závazků vůči pokračovací škole má právo na zástupce do výboru pokračovací školy. Obč. Eiman navrhuje, aby jím byl starosta obce. Návrh se přijímá.

 

Různé.

XIII. Návrh na odstranění kompostů na „fořtě“.

Obč. Řehák navrhuje, aby majitelé kompostů „na fořtě“ byli vyrozuměni, by co nejdříve tyto komposty si přeložili do pískovny, kdež jim budou při zítřejší komisi komise hospodářské patřičná místa vykázána. Na místa ta se bude vysazovat stromoví, proto jest nutno, aby komposty zavčas byly odstraněny. Návrh se přijímá.

 

XIV. Návrh na zásobení obyvatelstva zajíci.

Obč. Řehák navrhuje, aby lesní správa byla požádána, by mimo obvyklého počtu zajíců náležejících majitelům pozemků, pro dobu vánoční přenechala větší počet zajíců pro obyvatele obce zdejší. Návrh se přijímá.

 

XV. Návrh na ošacení Frant. Jelínka.

Obč. Nerbeský poukazuje, v jak špatném stavu se nachází František Jelínek, který potřebuje prádla i šatstva, a žádá, by obec v tomto směru nějaké kroky učinila. Obč. Čermák podotýká, že jest svědkem toho, kdy dotyčnému zakoupeno bylo prádlo a šatstvo a nikdo jej nemohl přinutiti, aby se oblékl, takže musilo býti užito vůči němu násilí. Obč. Chlupatý navrhuje, jelikož soudně stanoveným poručníkem Františka Jelínka jest pan Kubr, by byl vyzván, aby se o tohoto postaral a nějaké prádlo a šatstvo pro téhož zaopatřil. Návrh se přijímá.

 

XVI. Dotaz o nečinnosti komisí.

Obč. Pechlát se dotazuje, že jest zde několik komisí, které dosud nebyly k ustanovení svolány a též žádnou činnost nezahájily, a činí dotaz, co s nimi bude. Obč. starosta odpovídá, že to jsou komise zdravotní a osvětová, jež dosud svolány nebyly. Komise osvětová nebyla k ustavení svolána, jelikož slečna Tittelbachová byla na prázdninách, a budou nyní co nejdříve komise v činnost uvedeny, by pro příští rok mohly stanoviti svoji činnost a jí spojené náklady aby do rozpočtu na rok 1920 zařaděny býti mohly.

 

XVII. Stížnost na vytékání hnojůvky.

Obč. Černý si stěžuje, že hnojůvka a výkaly z domu p. Procházky vytékají až před jeho stavení, a žádá za odstranění tohoto nešvaru. Obč. Řehák navrhuje, by komise zdravotní prošla celou obec, všecky závady zdravotní vyšetřila a zprávu o tom podala. Návrh se schvaluje.

 

Jelikož nikdo ku slovu se nehlásí, prohlašuje předsedající o 8 ½ večer schůzi za skončenou.

 

Starosta: Václ. Bouška

Sláma Václav, Frant. Řehák

Zapisovatel: Jaroslav Najman

 

 

 

Předchozí zápis – Následující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 20. září 1919

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003